Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 460

protokols Nr. 11, 6. punkts

Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 279 “Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 025 1108, kopīpašuma 25563/100000 domājamo daļu no zemesgabala kopējās platības 103627 m2, uz kura atrodas mežaudze, (turpmāk – zemesgabala daļa) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 668 596,00 euro, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, izsoles soli - 33 430,00 euro un izsoles dalības maksu 20,00 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala daļas elektroniskās izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 31. augustam nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 11. septembrī (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala daļas elektronisko izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to zemesgabala daļas izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Zemesgabala daļai ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 29. novembrī (bez mežaudzes)

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 1. jūnijā

121 300

668 596

534 876,80

668 595,41

534 599,92

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 5. oktobra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/12) izskatīja jautājumu par zemesgabala daļas otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 534 877,00 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), noapaļojot līdz veselam euro, izsoles soli (5 % no sākumcenas) – 26 744,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20,00 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 279 “Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” , 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 5. oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/12) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 10. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmo izsoli.

2. Atsavināt zemesgabala daļu, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 534 877,00 euro (pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 00 centi ), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

2.2. otrās izsoles soli – 26 744,00 euro (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi) ;

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi );

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 53 487,70 euro (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 70 centi ).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala daļas otro izsoli kārtībā, kāda noteikta elektroniskās izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto .

4. Noteikt, ka zemesgabala daļu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF