Dokumenta Nr. 461 "Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai