Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
8 Protokols SĒDES PROTOKOLS 30.05.2024
7 Protokols ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 13.05.2024
27 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” 30.05.2024
26 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku 30.05.2024
25 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 30.05.2024
24 Saistošie noteikumi Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu 30.05.2024
23 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” 30.05.2024
22 Saistošie noteikumi Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

30.05.2024
21 Saistošie noteikumi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi 30.05.2024
254 Lēmums Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu 30.05.2024
253 Lēmums Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” projekta “Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā” īstenošanu 30.05.2024
252 Lēmums Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem 30.05.2024
251 Lēmums Par Jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumiem 30.05.2024
250 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 30.05.2024
249 Lēmums Par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas bibliotēka 2024” īstenošanai 30.05.2024
248 Lēmums Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA” 30.05.2024
247 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Neredzīgo biedrība” projektu “Gaiss skan, zeme rīb!” īstenošanai 30.05.2024
246 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta “Sirds man Tēvu zemē dzied” īstenošanai 30.05.2024
245 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” 30.05.2024
244 Lēmums Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” noslēgumu 30.05.2024
243 Lēmums Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” noslēgumu 30.05.2024
242 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem 30.05.2024
241 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Piestātnes ielas seguma atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” investīciju projekta īstenošanai 30.05.2024
240 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 384 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu” 30.05.2024
239 Lēmums Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 30.05.2024