Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 3.februārīNr.85

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas
Attīstības plānā (Ģenerālplānā)

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns (Ģenerālplāns) tika izstrādāts laika posmā no 1993.-1995.gadam un apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu nr.893. Plānā apkopoti attīstības stratēģijas mērķi, vadlīnijas un ieteikumi, kuri veido Jūrmalas pilsētas domes attīstības politiku. Tas tika izstrādāts ar perspektīvu laika periodam uz 10 gadiem (līdz 2005.gadam). Jebkura teritorijas plānojuma izstrādāšanas mērķis ir garantēt zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.

Kārtību, kādā veicamas izmaiņas Teritoriālplānojumos, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 24.februāra noteikumi nr.62 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem".

Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija aizņem 99 kv.m lielu platību. Turpinoties pilsētas zemes reformai, precizējot pilsētas ģenerālplānu saskaņā ar esošo apbūvi un izveidoto īpašumu kadastra karti, kā arī apzinot degradētās teritorijas pilsētā - ir radušies priekšlikumi veikt nelielas attīstības plāna izmaiņas un precizējumus. 1999.gada pirmajā pusē tika saņemti arī vairāki zemes īpašnieku iesniegumi ar priekšlikumiem par savu īpašumu tālāko izmantošanu. Kopā izskatītie priekšlikumi aizņem 0,7% no visas Jūrmalas teritorijas.

1998.gada 10.decembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu nr.1244 "Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas attīstības plānā un papildinājumiem apbūves noteikumos" pamatojoties uz konkrētiem zemes īpašnieku priekšlikumiem, kā arī analizējot, salīdzinoši ar citām pilsētām aktīvo, nekustamā īpašuma tirgus pieprasījumu Jūrmalā. 1999.gada 15.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes pieņēma lēmumu nr.697 "Par attīstības plāna izmaiņu uzsākšanu", kurā tika apkopoti visi (līdz 1999.gada 1.jūlijam domes būvvaldē iesniegtie priekšlikumi par iespējamām izmaiņām teritorijas zonējumā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 24.februāra noteikumos nr.62 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" noteikto kārtību, tika organizētas tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem, kā arī informējošu materiālu izstādes Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75. Par visām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm ir sagatavoti pārskati. Kopumā izvērtējot rezultātus - sabiedrība atbalsta iesniegtos priekšlikumus. Sabiedriskās apspriedes tika organizētas: no 1999.gada 17.maija līdz 1999.gada 16.jūlijam (tikšanās ar iedzīvotājiem - 1999.gada 18.jūnijā); no 1999.gada 26.jūlija līdz 1999.gada 17.septembrim, ar pagarinājumu līdz 1999.gada 30.septembrim (tikšanās ar iedzīvotājiem - 1999.gada 10.septembrī). Speciāla sanāksme tika organizēta Ķemeru nacionālā parka teritorijā esošajiem un potenciālajiem zemes īpašniekiem - 1999.gada 4.maijā, kā arī 1999.gada 22.septembrī tika publicēts raksts "Jūrmalas attīstības plāna priekšlikumi" Jūrmalas pilsētas domes laikrakstā "Jūrmalas Ziņas".

Par attīstības plāna izmaiņu priekšlikumiem tika informētas valsts un pašvaldības iestādes - Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Valsts meža dienesta Jūrmalas virsmežniecība, Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas filiāle, Ķemeru nacionālā parka administrācija, Rīgas elektrotīklu Jūrmalas tīklu rajons, "Lattelekom" Jūrmalas telekomunikāciju cehs. Priekšlikumi tika izskatīti arī Jūrmalas pilsētas domes vides komisijā. Savus atzinumus ir iesnieguši - Valsts meža dienesta Jūrmalas virsmežniecība, Ķemeru nacionālā parka administrācija un VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas filiāle. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde sniedza "Ekspertu komisijas ekoloģiskās ekspertīzes atzinumu" par iesniegtajiem priekšlikumiem 1999.gada 17.decembrī, kurš tika saņemts Jūrmalas pilsētas domē 2000.gada 6.janvārī.

Ir pabeigta Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) izstrādāšana digitālā formā. Saskaņā ar VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas filiāli 1996.gada 3.decembrī noslēgto sadarbības līgumu nr.749, par pamatu plāna precizēšanai tika izmantota kopējā pilsētas digitālā kadastra karte. Ir precizētas "Dabas pamatnes" teritorijas un "Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā" robežas, kā arī "Krasta kāpu aizsargjosla", saskaņā ar 1999.gada 9.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu nr.1224 "Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas apbūves noteikumu 1.daļā" 3.punktu. Teritorijas zonējums ir precizēts saskaņā ar visiem spēkā esošajiem detālplānojumiem, kuri ir izstrādāti un apstiprināti laika posmā no 1995. - 2000.gadam.

Ņemot vērā minēto un 2000.gada 13.janvāra attīstības jautājumu komitejas lēmumu, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) izmaiņas šādās teritorijās:

  1.1 Jūrmalā (Lielupē), Vikingu ielas 15 vēsturiskais zemesgabals (saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu) - teritorijas zonējuma maiņa no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.2 Jūrmalā (Lielupe), Vikingu iela 14/16 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.3 Jūrmalā (Lielupe), kvartāls starp Tērvetes, Rankas, Vikingu un Mastu ielu - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju" un "Sabiedrisko iestāžu teritoriju" (Vikingu iela 1a);

  1.4 Jūrmalā (Lielupe), Bulduru prospekts 117 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.5 Jūrmalā (Lielupe), Bulduru prospekts 119 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.6 Jūrmalā (Lielupe), Mežotnes iela 4 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.7 Jūrmalā (Buļļuciems), Tīklu iela 10 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes" un "Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamās teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju", saglabājot daļu kā pilsētas skvēru;

  1.8 Jūrmalā (Stirnurags), Lāču iela 14, 16, 18 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju";

  1.9 Jūrmalā (Stirnurags), Vikingu iela 40 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.10 Jūrmalā (Stirnurags), Burtnieku iela 21 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.11 Jūrmalā (Bulduri), 3.līnija 1a - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.12 Jūrmalā (Bulduri), Lielupes palieņu pļavas pie Ganību ceļa - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.13 Jūrmalā (Bulduri), Ķemeru iela 74/86 - mainīt teritorijas zonējumu no "Sabiedrisko iestāžu teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzivojamo teritoriju";

  1.14 Jūrmalā (Bulduri), Brīvības prospekts 52/54 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.15 Jūrmalā (Dzintari), Madonas iela 7 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Sabiedrisko iestāžu teritoriju";

  1.16 Jūrmalā (Dzintari), Promenādes iela 4 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.17 Jūrmalā (Dzintari), teritorija starp Meža prospektu, Krišjāņa Barona ielu, Piestātnes ielu un apbūvi pie Edinburgas prospekta - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka " rajonu ar apbūvi;

  1.18 Jūrmalā (Dzintari), Lielupes palieņu pļavas pie Zvejas ielas - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju";

  1.19 Jūrmalā (Majori), Lielupes palieņu pļavas Turaidas ielas galā (saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu) - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Darījumu iestāžu teritoriju";

  1.20 Jūrmalā (Druvciems), Slokas ielas 92 vēsturiskais zemesgabals (saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu) - teritorijas zonējuma maiņa no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi un "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.21 Jūrmalā (Vaivari), Vakara iela 6 - precizēt teritorijas zonējumu - "Tehniskās apbūves teritorija";

  1.22 Jūrmalā (Vaivari), Vakara iela 8, 10, 12 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.23 Jūrmalā (Vaivari), Skautu iela 14/16 - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi;

  1.24 Jūrmalā (Krastaciems), teritorija starp Rītupes, Sienāžu, Oļu ielu un Lielupi - mainīt teritorijas zonējumu no "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Savrupmāju dzīvojamo teritoriju";

  1.25 Jūrmalā (Jaunķemeri), teritorija starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, Slokas ezeru un Jaunķemeru sanatoriju - mainīt teritorijas zonējumu no "Kūrorta teritorijas" un "Dabas pamatnes teritorijas" uz "Priežu parka" rajonu ar apbūvi.

 2. Apstiprināt precizēto Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) karti - Teritorijas zonējums.

 3. Uzdot domes būvvaldei (A.Kļaviņš) 5 dienu laikā nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

 4. Uzdot domes lietu pārvaldei (I.Kalvāne) publicēt lēmumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Priekšsēdētājs         L.Alksnis