Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2000. gada 21. septembra 850. lēmumu
2000.gada 3.februārīNr.86

Par detālplānojumu izstrādāšanu
un izmaiņām Jūrmalas pilsētas
Attīstības plāna (Ģenerālplāna) I.sējumā

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) I.sējuma 14.nodaļā - "Turpmākā projektēšana", noteikti galvenie virzieni un tēmas, kas jāizstrādā attīstības plāna pilnveidošanai. Jūrmalas dome šobrīd aktīvi strādā pie Transporta koncepcijas, velotīkla un tā apkalpes sistēmas izveidošanas, ūdenssaimniecības sakārtošanas un attīstības projektiem. Uzsākts darbs pie pilsētas vides politikas plāna. Sadarbībā ar Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas filiāli tiek veidots pilsētas aizsargjoslu plāns, tai skaitā, arī pārskatītas ielu sarkanās līnijas, kā arī uzsākta pilsētas administratīvo robežu precizēšana ar Tukuma un Rīgas rajoniem.

Laika posmā no 1995.-2000.gadam ir izstrādāti un apstiprināti virkne detālplānojumu un zemes ierīcības projektu, kā arī pabeigts darbs pie atsevišķām aizsargjoslām, līdz ar to nepieciešams veikt izmaiņas 14.nodaļas punktā 14.2 - Nepieciešamākie detālplānojumi. Šajā nodaļā minētās detālplānojumu teritorijas bija paredzēts izstrādāt 3-5 gadu laikā. Aktuālākie detālplānojumi arī ir veikti. Ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu ir papildināta Jūrmalas apbūves noteikumu I.daļas 11.nodaļa.

1999.gada 9.decembrī ir pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1224 "Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas apbūves noteikumu I.daļā". Ar šo lēmumu tika apstiprināta izstrādātā Krasta kāpu aizsargjosla saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, kā arī precizēta Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves saskaņā ar Jūrmalas attīstības plānu. Darbs tika veikts pamatojoties uz 1997.gadā arhitekta E.Bērziņa biroja izstrādāto apbūves teritoriju analīzi detālplānojumam, 1998.gadā M.Kreiļa un K.Ramana izstrādāto "Jūrmalas pilsētas kāpu zonas veģetācijas struktūru un ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana teritorijas detalizētas plānošanas vajadzībām" un Valsts mežierīcības institūta izstrādāto "Jūrmalas pilsētas mežu apsaimniekošanas projektu 1999.-2008.gadam". Visu šo izstrādāto darbu kopums ir noteicis galvenās apbūves vadlīnijas un nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus šajā teritorijā. Turpmāk teritorijā pieļaujams izstrādāt atsevišķus detālplānojumus zemesgabaliem vai kvartāliem, ja ir radušies priekšlikumi par papildinājumiem vai izmaiņām apstiprinātajās aizsargjoslās vai apbūves noteikumos.

1998.gada 12.novembrī tika apstiprināts "Slokas darījumu parka detālplānojums", kas tika izstrādāts Bažu ciema jauktas ražošanas un apkalpes zonai. 1999.gada 4.martā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.223 tika apstiprināts Lielupes labā krasta detālplānojums - Attīstības plāna izmaiņas, aptverot teritoriju no Varkaļu kanāla līdz pat Buļļupei. Kā šī plānojuma turpinājums ir uzsākta detālplānojumu izstrāde Priedaines jahtkluba un ūdenssporta teritorijai un Vārnukrogam. Kauguros un Kaugurciemā, sadarbībā ar Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas filiāli, ir izstrādāti vairāki zemes ierīcības - kadastrālo robežu sakārtošanas projekti, tādējādi atrisinot gan zemes reformas jautājumus, gan zemesgabalu parcelāciju, gan teritorijas zonējumu saskaņā ar pilsētas ģenerālplānu. Teritorijai nav nepieciešami speciāli noteikumi papildus pilsētas apbūves noteikumiem.

1999.gadā Jūrmalas pilsētas dome ir izskatījusi priekšlikumus par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) izmaiņām un apstiprinājusi ar 2000.gada 3.februāra lēmumu Nr.85. Sakarā ar veiktajām izmaiņām nepieciešams papildināt "Nepieciešamāko detālplānojumu" sarakstu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt sagatavotās izmaiņas Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) I.sējuma 14.nodaļā saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot domes būvvaldei (A.Kļaviņš) piecu dienu laikā nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

  3. Uzdot domes lietu pārvaldei (I.Kalvāne) publicēt lēmumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 3.februāra lēmumu Nr.86

JŪRMALAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA LABOJUMI UN PAPILDINĀJUMI
(Tekstā vecā redakcija ar neizceltiem burtiem, jaunā redakcija - izceltiem burtiem, svītrotā daļa - tiek izslēgta no attīstības plāna).

14. TURPMĀKĀ PROJEKTĒŠANA

14.2. Nepieciešamākie detālplānojumi.

Izstrādājami 3-5 gadu laikā.

1. Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu rajonam:

Jaunķemeri -- Vaivari;
Melluži -- Lielupe.

2. Vaivaru - Mellužu teritorijai no Asaru un Mellužu prospekta līdz jūrai.

3. Vaivaru - Asaru teritorijai no dzelzceļa līdz upei.

4. Bažu ciema jauktas ražošanas un apkalpes zonai, Slokā.

5. Lielupes ostas ūdenssporta un atpūtas centram, ietverot Lielupes grīvas ornitoloģisko liegumu.

6. Dzelzceļa aizsargjoslai.

7. Priedaines jahtkluba un ūdenssporta teritorijai.

8. Lielupes palienes un virspalu terašu rajonam:

Lielupe - Jaundubulti;
Jaundubulti - Sloka.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 21. septembra 850. lēmumu
9. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu reģenerācijas detālplānojumi: Vecbulduru zvejniekciems,
Dubultu-Majoru-Dzintaru-Bulduru-Lielupes vasarnīcu rajons,
Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru-Jaundubultu vasarnīcu rajons.
9. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu reģenerācijas detālplānojumi: Vecbulduru zvejniekciems,
Dubultu-Majoru-Dzintaru-Bulduru-Lielupes vasarnīcu rajons,
Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru-Jaundubultu vasarnīcu rajons.

10. Lielupes labā krasta teritorijai no Varkaļu kanāla līdz Buļļupei.

11. Kauguru teritorijai no Talsu šosejas līdz Kauguriem.

14. TURPMĀKĀ PROJEKTĒŠANA

14.2 Nepieciešamākie detālplānojumi.

Izstrādājami 3-5 gadu laikā.

1. Vaivaru - Mellužu teritorijai no Asaru un Mellužu prospekta līdz jūrai.

2. Vaivaru - Asaru teritorijai no dzelzceļa līdz upei.

3. Lielupes ostas ūdenssporta un atpūtas centram, ietverot Lielupes grīvas ornitoloģisko liegumu.

4. Dzelzceļa aizsargjoslai.

5. Lielupes palienes un virspalu terašu rajonam:

Lielupe - Jaundubulti;
Jaundubulti - Sloka;
Teritorijai Bulduros pie Ganību ceļa;
Teritorijai Dzintaros pie Zvejas ielas.

6. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu reģenerācijas detālplānojumi:

Vecbulduru zvejniekciems,
Dubultu-Majoru-Dzintaru-Bulduru-Lielupes vasarnīcu rajons,
Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru-Jaundubultu vasarnīcu rajons.

7. Lielupē - Bulduru prospekts 119.

8. Buļļuciemā - teritorijai starp Lašu, Tīklu ielām un Lielupi.

9. Bulduros - 3.līnija 1a.

10. Bulduros - Ķemeru iela 76/84.

11. Dzintaros - Promenādes iela 4.

12. Dzintaros - teritorijai starp Meža pr., Kr.Barona, Piestātnes ielām un Edinburgas pr.

13. Vaivaros - Skautu iela 14/16.

14. Krastaciemā - teritorijai starp Rītupes, Sienāžu, Oļu ielām un Lielupi.

15. Jaunķemeros - teritorijai starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, Slokas ezeru un Jaunķemeru sanatoriju.