Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 31. augusta 13. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu

2001.gada 9.maijāNr.3

Protokols Nr.5, 4.punkts

LABKLĀJĪBAS UN IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Vispārējie noteikumi
 2. 1.1 Labklājības un izglītības jautājumu komiteju (turpmāk tekstā -komiteja) ievēl Jūrmalas pilsētas dome no domes locekļiem atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par pašvaldībām” un šim nolikumam.

  1.2 Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas kompetenci, komitejas darba organizācijas pamatus un kārtību.

  1.3 Komiteja savā darbībā vadās no šī nolikuma, Jūrmalas pilsētas domes nolikuma un lēmumem, kā arī Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

 3. Komitejas darbības mērķi un uzdevumi
 4. 2.1 Veidot labklājības un izglītības politiku Jūrmalā.

  2.2 Sekmēt kvalitatīvu sociālo, medicīnas, nodarbinātības un izglītības pakalpojumu sniegšanu un pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem.

  2.3 Koordinēt sadarbību starp pašvaldības, valsts un citām institūcijām labklājības un izglītības jautājumos.

  2.4 Veicināt labklājības un izglītības pilnveidošanu un attīstību.

 5. Komitejas tiesības un pienākumi
 6. 3.1 Ierosināt sociālo, medicīnas, nodarbinātības un izglītības jautājumu izskatīšanu domes sēdēs.

  3.2 Sniegt atzinumus par:

  3.3 Pārraudzīt ar sociālajiem, medicīnas, nodarbinātības un izglītības jautājumiem saistītās pašvaldības iestādes un uzņēmumus, sadarboties un kopīgi risināt šos jautājumus ar citām institūcijām Jūrmalā.

  3.4 Izskatīt un dot atzinumus par sociālo, medicīnas, nodarbinātības un izglītības pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību un budžeta projektiem.

  3.5 Pieprasīt un saņemt informāciju no Jūrmalā esošajiem uzņēmumiem, iestādēm un citām institūcijām ar komitejas darbību saistītos jautājumos.

  3.6 Pieaicināt uz savām sēdēm nozares speciālistus, labklājības un izglītības institūciju vadītājus.

  3.7 Pārraudzīt un kontrolēt ar sociālajiem, medicīnas, nodarbinātības un izglītības jautājumiem saistīto komisiju darbību.

  3.8 Izskatīt citus jautājumus.

 7. Komitejas struktūra
 8. 4.1 Komitejas priekšsēdētāju ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas, komitejas locekļi.

  4.2 Komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt domes iestādes, uzņēmuma vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu kontrolē komiteja.

  4.3 Komitejas priekšsēdētājs vada komitejas darbu. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes, sastāda sēdes darba kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi.

  4.4 Pārstāv komiteju attiecībās ar citām pašvaldības struktūrvienībām.

  4.5 Veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, priekšsēdētāja rīkojumiem.

  4.6 Komitejas loceklim ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus.

  4.7 Komitejas loceklim jāatturas no piedalīšanās lēmumu projektu sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šo komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais deputāts.

  4.8 Komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  domes lietu pārvalde; kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa;

  4.9 Par piedalīšanos komiteju sēdēs deputāti saskaņā ar domes lēmumu saņem atlīdzību.

 9. Komitejas sēžu sagatavošana, sasaukšana, vadīšana
 10. 5.1 Komitejas darbs notiek
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  slēgtās sēdēs. atklātās sēdēs.

  Komitejai ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

  5.2 Komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā plkst.16.00. Materiāli un priekšlikumi komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem jāiesniedz līdz iepriekšējai piektdienai plkst.14.00, sēdes darba kārtības projektu var saņemt otrdien no plkst.14.00.

  5.3 Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.

  5.4 Komiteja ir lemtiesīga, ja komitejas sēdē piedalās vairāk kā puse komitejas locekļu. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

  5.5 Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi domes nolikumā paredzētajā kārtībā. Ja uz atkārtotu sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

  5.6 Komitejas priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas komitejas sēdes.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs