Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2001.gada 9.maijāNr.5


Sēde atklāta 1000
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē
Sēdi vada domes priekšsēdētājsDainis Urbanovičs
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes galvenā speciālisteUna Alksnāja

Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonids Aleksejevs (nepiedalās no plkst.1505 līdz sēdes beigām), Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1400 līdz plkst.1425), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1320 līdz sēdes beigām), Dace Ķezbere, Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.1540 līdz sēdes beigām), Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1400), Regīna Simsone, Aigars Tampe, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1050 un no plkst.1540 līdz sēdes beigām)
Nepiedalās deputāti:Aleksandrs Bašarins (neierašanās iemesli nav zināmi)

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
lietu pārvaldes vadītājaIndra Kalvāne
komercnodaļas vadītājaGunta Jubele
ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājaAstra Priede
finansu nodaļas vadītājaDaiga Paule
revīzijas komisijas priekšsēdētājsPēteris Leiškalns
juridiskās nodaļas vadītājsMāris Purmalis
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
priekšsēdētāja palīdzeVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Inese Aizstrauta, Romans Auniņš, Rita Kņūtiņa, Agita Vizma Alaine, Austra Smeltere, Laima Grobiņa, Maija Putniņa, Anita Getaute, Visvaldis Dziesma

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija par Jūrmalas pilsētas sporta pasākumu plānu 2001.gadam

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” direktoru

 4. Par labklājības un izglītības jautājumu komitejas nolikumu

 5. Par kultūras, reliģijas un sporta komitejas nolikumu

 6. Par tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas nolikumu

 7. ar attīstības jautājumu komitejas nolikumu

 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem

 9. Par grozījumiem domes noteikumos “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu”

 10. Par a/s “Fēnikss” privatizācijas pabeigšanu

 11. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 12. Par koku ciršanas komisiju

 13. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

 14. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu īpašumu pārdošanu

 15. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

 16. Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju

 17. Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju

 18. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 19. Par adreses maiņu Dubultu pr.112/112a

 20. Par zemesgabalu apvienošanu Buru 6,6a un 6b

 21. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Kaudzīšu 20 un 22

 22. Par izmaiņām domes 19.10.2000. lēmumā Nr.953

 23. Par izmaiņām domes 30.11.2000. lēmumā Nr.1103

 24. Par zemesgabalu sadalīšanu

 25. Par dzelzceļa aizsargjoslas apstiprināšanu

 26. Par izmaiņām domes 04.12.97. lēmumā Nr.836

 27. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā

 28. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 29. Par valdes 20.01.94. lēmuma Nr.047 atcelšanu

L.Alksnis informē deputātus, ka TV raidījumā "Panorāma" Valsts Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors J.Naglis paziņojis, ka pabeigts starptautiskais audits par ieguldījuma apjomu, ko veicis investors "Ominasis Italia" viesnīcā "Ķemeri" 3,5 miljonu ASV dolāru apmērā un kā galvenā vaininiece investora privatizācijas noteikumu nepildīšanā apvainota Jūrmalas pilsētas dome. Tādēļ sagatavojis lēmuma projektu, kuru varētu izskatīt domes sēdes beigās. Uzskata, ka uz šādiem apvainojumiem jāreaģē.

D.Urbanovičs - Jautājumu par Ķemeru viesnīcu izskatīs ārkārtas attīstības jautājumu komitejā, tādēļ, šodien šo jautājumu domes sēdē negribētu iekļaut.

I.Ančāns - Vēlās informāciju par apbūvi Jūras ielā 55.

D.Urbanovičs - Informāciju par apbūvi Jūras ielā 55 iekļauj kā pēdējo jautājumu domes sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību, iekļaujot arī informāciju par apbūvi Jūras ielā 55: par - 12, pret - nav, atturās - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

D.Urbanovičs informē deputātus:

1) Deputāti pēc domes sēdes tiek aicināti apmeklēt būvvaldi un iepazīties ar Jūrmalas attīstības plānu, detālplāniem un citiem interesējošiem jautājumiem.
2) Plkst.1430 firma "Jūrmala SV" aicina deputātus apskatīt jaunos autobusus.
3) 11.maijā plkst.1600 notiks tikšanās ar represēto klubu.
4) 18.maijā notiks Pašvaldību kongress Zinātņu akadēmijas namā.

 1. Informācija par Jūrmalas pilsētas sporta pasākumu plānu 2001.gadam.

  Ziņo:A.Getaute
  Informācija tiek pieņemta zināšanai.

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.59).

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" direktoru (lēmums Nr.60).

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās: Z.Starks - Apstiprināt.

  I.Ančāns - Apstiprināt.

  V.Barinovs - Apstiprināt.

  A.Tampe - Rīkot jaunu konkursu uz direktora amatu. V.Dziesmam nepiemīt nepieciešamās īpašības. Balsojumā atturēsies.

  D.Urbanovičs - Apstiprināt. Balsot.

  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 4
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Labklājības un izglītības jautājumu komitejas nolikums (nolikums Nr.3).

  Ziņo:I.Kalvāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Kultūras, reliģijas un sporta komitejas nolikums (nolikums Nr.4).

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās: L.Alksnis - 4.2 apakšpunktā nosaukt dienu, kurā notiks sēdes.
  Deputāti piekrīt.

  A.Vētra - 2.1 apakšpunktā vārda "problēmām" vietā rakstīt "jautājumiem".
  Deputāti piekrīt.

  A.Landsberga - 2.5 apakšpunktā aiz vārda "kontrolēt" vietā rakstīt "pašvaldības".
  Deputāti piekrīt.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Izdarīt sekojošus labojumus nolikumā:
  • 2.1 apakšpunktā - vārda "problēmām" vietā rakstīt "jautājumiem"
  • 2.5 apakšpunktā - aiz vārda "kontrolēt" rakstīt "pašvaldības"
  • 4.2 apakšpunktā - nosaukt dienu, kurā notiks sēdes.

 6. Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas nolikums(nolikums Nr.5).

  Ziņo:I.Kalvāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Attīstības jautājumu komitejas nolikums (nolikums Nr.6).

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās: D.Ķezbere - 2.3, 3.4 apakšpunktus papildināt ar vārdiem "komitejas kompetencē esošo".

  V.Barinovs - Svītrot 2.4 apakšpunktu, jo darbojas vides aizsardzības komiteja.

  J.Griķis - Svītrot 2.4 apakšpunktu.

  A.Vētra - 2.4 apakšpunktā vārdu "pilsētas vides" vietā rakstīt "pilsētvides".

  A.Tampe - 5.punktā komiteja uzņemās priekšsēdētāja funkcijas. Svītrot. Visu nolikumu vajadzētu pārstrādāt.

  I.Ančāns - Atlikt, pārstrādāt uz nākošo domes sēdi.

  A.Vētra - Piekrīt atlikt, jo nav iespējams pieņemt ar nelieliem labojumiem.

  D.Urbanovičs apkopo deputātu izteiktos priekšlikumus:

  • 2.3 apakšpunktu sākt ar vārdiem "komitejas kompetencē ietilpstošo",
  • 3.4 apakšpunktu papildināt ar vārdiem "komitejas kompetencē ietilpstošo",
  • 5.punktā svītrot vārdu "koordinē",
  • 2.4 apakšpunktā vārdu "pilsētas vides" vietā rakstīt "pilsētvides".
  Jautā:D.Ķezbere - Ja 5.punktā svītro vārdu "koordinē", tad kā saprast 5.2 apakšpunktu?
  Atbild:D.Urbanovičs - 5.2 apakšpunktā aiz vārda "domes" rakstīt "pārstāvju".
  - 11.punktā vārdu "izpilddirektora dienests" vietā rakstīt "lietu pārvalde".
  Balsošanas rezultāti par nolikuma atlikšanu:
  "par" - 4, "pret" - 5, "atturās" - 3
  Nolikums netiek atlikts.
  Jautā: J.Griķis - Bija priekšlikums svītrot 2.4 apakšpunktu iesniegtajā redakcijā. Kādēļ par to nebalso?

  Balsošanas rezultāti par to, lai svītrotu 2.4 apakšpunktu iesniegtajā redakcijā: par - 7, pret - 6, atturās - nav.

  A.Vētra - Iekļaut 2.4 apakšpunktu sekojošā redakcijā: "pilsētvides uzlabošanas jautājumu risināšanai".

  Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu: par - 9, pret - 1, atturās - 3.

  Priekšlikums pieņemts.

  A.Tampe - Bija priekšlikums svītrot 5.punktu iesniegtajā redakcijā. Kādēļ par to nebalso?

  Balsošanas rezultāti par to, lai svītrotu 5.punktu iesniegtajā redakcijā: par - 11, pret - 1, atturās - 1.

  5.punkts tiek svītrots.

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Izdarīt sekojošus labojumus nolikuma:
  • 2.3 apakšpunktā - teikumu sākt ar vārdiem "komitejas kompetencē ietilpstošo",
  • 2.4 apakšpunktā - vārdu "pilsētas vides" vietā rakstīt "pilsētvides",
  • 3.4 apakšpunktā - tekstu papildināt ar vārdiem "komitejas kompetencē ietilpstošo",
  • 11.punktā - vārdu "izpilddirektora dienests" vietā rakstīt "lietu pārvalde".
  3. Svītrot nolikuma 5.punktu.

Pārtraukums no plkst.1135 līdz plkst.1205

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem (lēmums Nr.61).

  Ziņo:D.Paule
  Izsakās: P.Leiškalns - Atlikt 79.punktu, jo nepieciešama papildus informācija.

  A.Tampe - Atlikt 127.punktu, jo vienam īpašniekam, kuram īpašumā vairāki zemesgabali, tiek dotas atlaides.

  Balsošanas rezultāti par 79. un 127.punktu atlikšanu: par - 13.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Atlikt lēmuma 79. un 127.punktu.

 2. Par grozījumiem domes noteikumos "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu" (noteikumi Nr.4).

  Ziņo:D.Paule
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par akciju sabiedrības "Fēnikss" privatizācijas pabeigšanu(lēmums Nr.62).

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (16 punkti).
  -"- -"- ( 1 punkts)
  (lēmums Nr.63).

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 5. Par koku ciršanas komisiju (lēmums Nr.64).

  Ziņo:R.Kņūtiņa
  Izsakās: I.Ančāns - Ja kāda partija vēlās komisijas sastāvā iekļaut savas partijas pārstāvi - neierobežot. Ierosina iekļaut komisijas sastāvā Gunaru Stankevicu.

  Priekšlikumi par komisijas skaitlisko sastāvu:
  J.Griķis - 6 cilvēkus
  A.Vētra - 8 cilvēkus
  I.Ančāns - 8 cilvēkus

  Balsošanas rezultāti par to, lai izveidotu komisiju 8 cilvēku sastāvā: par - 10, pret - nav, atturās - 2.

  DUrbanovičs - Informē, ka pirmie trīs lēmuma projektā ierakstītie kandidāti iekļaujami saskaņā ar likumu. Nepieciešami vēl 5 cilvēki.

  A.Vētra - Iekļaut Paulu Butkēviču.

  A.Landsberga - Iekļaut Andri Piķeli.

  A.Tampe - Iekļaut Aleksandru Čudu.

  D.Urbanovičs - Lēmuma projektā jau ir ierakstīti A.Čuda un I.Griķe.

  R.Simsone - Paskaidro, ka A.Griķis tiek piedāvāts kā speciālists, nevis kā partijas pārstāvis.

  D.Urbanovičs - Informē, ka vides aizsardzības komiteja nolēmusi koku ciršanas komisijā rekomendēt iekļaut A.Griķi, A.Ornicānu un D.Vilciņu.

  D.Urbanovičs nosauc visus kandidātus un paskaidro, ka katrs deputāts "par" drīkst balsot tikai 5 reizes.

  Deputāti piekrīt.

  Balsošanas rezultāti par kandidātiem koku ciršanas komisijā:

  P.Butkēvičs - par - 7

  A.Piķelis - par - 7

  A.Čuda - par - 8

  I.Giķe - par - 6

  A.Griķis - par - 5

  A.Ornicāns - par - 5

  D.Vilciņa - par - 4

  G.Stankevics - par 7

  Balsošanas rezultāti par komisijas sastāvu kopumā: par - 13, pret - nav, atturās - nav.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Apstiprināt koku ciršanas komisiju sekojošā 8 cilvēku sastāvā: Normunds Līcis, Ilze Černovska, Pēteris Pildiņš, Ingrīda Griķe, Aleksandrs Čuda, Pauls Butkēvičs, Andris Piķelis un Gunars Stankevics.

 6. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.67).

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par privatizācijas grafikā iekļautā:
  1. Nekustamā īpašuma pārdošanu Senatnes ielā 3a (lēmums Nr.70).
  2. Nekustamā īpašuma daļas pārdošanu Ezeru ielā 36/38 (lēmums Nr.68), Konkordijas ielā 27 (lēmums Nr.69).
  3. Dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu dzīvojamā mājā būvē Nr.002 Upes ielā 38 (lēmums Nr.71).
  4. Viendzīvokļa dzīvojamās mājas būves Nr.001 pamatceltņu būvju Nr.002, Nr.003 pārdošanu Varoņu ielā 5 (lēmums Nr.72).

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 8. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.73).

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Pārtraukums no plkst.1320 līdz plkst.1400

 1. Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju (lēmums Nr.65).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās: I.Ančāns - Papildināt komisijas sastāvu ar Alfonu Evertu kā pieaicināto pārstāvi.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt komisijas sastāvu ar Alfonu Evertu kā pieaicināto pārstāvi.

 2. Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju (lēmums Nr.66).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās: A.Tampe - Kāpēc komisija 9 cilvēku sastāvā? Varbūt vajadzētu iekļaut visus, kuri pieteikušies?

  A.Vētra - Apstiprināt visus, kuri pieteikušies un pēc pusgada izvērtēt komisijas darbu.

  I.Ančāns - Atbalsta A.Vētru.

  D.Ķezbere - Izveidot komisiju 9 cilvēku sastāvā.

  Balsošanas rezultāti par to, lai izveidotu komisiju:

  13 cilvēku sastāvā: par - 5, pret - 6, atturās - 1.
  Priekšlikums nav pieņemts
  9 cilvēku sastāvā: par - 7, pret - nav, atturās - 4.
  Komisija tiks izveidota 9 cilvēku sastāvā.

  D.Urbanovičs - Paskaidro, ka katrs deputāts "par" drīkst balsot tikai 3 reizes.
  Deputāti piekrīt.

  Balsošanas rezultāti par kandidātiem ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijai:
  G.Dankfelds - par - 8
  V.Feders - par 3
  T.Keivs - par - 8
  V.Korčomkins - par - nav
  J.Salenieks - par - 4
  J.Sondors - par 2
  A.Riere - par 10

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Apstiprināt ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju sekojošā 9 cilvēku sastāvā: Z.Starks, V.Zvejniece, A.M.Naudiša, R.Auniņš, I.Aizstrauta, P.Pildiņš, G.Dankfelds, T.Keivs un A.Riere.

 3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1905.gada ielā 37, Dzirnavu ielā 15, Jūras ielā 39, Kāpu ielā 36/38, Kāpu ielā 72, Kāpu ielā 101, Puķu ielā 53a, Rudzu ielā 2, Talsu šosejā 29, Vidzemes ielā 25 (lēmumi Nr.74, Nr.75, Nr.76, Nr.77, Nr.78, Nr.79, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 4. Par adreses maiņu Jūrmalā, Dubultu prospektā 112/112a (lēmums Nr.84).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Buru ielā 6, 6a un 6b (lēmums Nr.85).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 20 un 22 (lēmums Nr.86).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 19.oktobra lēmumā Nr.953 (lēmums Nr.92).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās: D.Urbanovičs - Lēmuma projekta konstatējošā daļā minēt, ka zemesgabals sadalīts kļūdaini un svītrot konstatējošās daļas pēdējo rindkopu.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma konstatējošā daļā rakstīt, ka zemesgabals sadalīts kļūdaini un svītrot konstatējošās daļas pēdējo teikumu.

 8. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 30.novembra lēmumā Nr.1103 (lēmums Nr.93).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās: D.Urbanovičs - Brīdina I.Ančānu par apvainojumu izteikšanu domes sēdes laikā. Iepriekšējā domes sēdē tika izteikts apvainojums D.Ķezberei, šajā domes sēdē L.Alksnim. Ja I.Ančāns vēlreiz apvainos kādu deputātu, tiks likts uz balsošanu priekšlikums par I.Ančāna atstādināšanu no domes sēdes darba.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav (nepiedalās L.Ozoliņš)
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Mirdzas ielā 5/7 (lēmums Nr.87).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Promenādes ielā 4 (lēmums Nr.88).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās: L.Ozoliņš - Kategoriski pret, jo tā ir ņirgāšanās par dabu. Pieprasa vārdisko balsojumu.

  Atklātās vārdiskās balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu: V.Barinovs - par, L.Alksnis - par, I.Dreija - par, A.Tampe - par, L.Aleksejevs - par, J.Hlevickis - par, D.Urbanovičs - par , D.Ķezbere - par, A.Landsberga - par, R.Simsone - par , A.Vētra - par, L.Ozoliņš - pret, I.Ančāns - pret.

  Balso:"par" - 11, "pret" - 2, "atturās" - nav (nepiedalās L.Ozoliņš)
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasarnīcu ielā 3 (lēmums Nr.89).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par dzelzceļa aizsargjoslas apstiprināšanu (lēmums Nr.94).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 4.decembra lēmumā Nr.836 (lēmums Nr.91).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanā nepiedalās L.Alksnis
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā (lēmums Nr.95).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 12.janvāra lēmuma Nr.23 apstiprināšanu (lēmums Nr.96).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 26.janvāra lēmuma Nr.90 aptiprināšanu (lēmums Nr.97).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 17. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 9.februāra lēmuma Nr.155 apstiprināšanu (lēmums Nr.98).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 23.februāra lēmuma Nr.195 apstiprināšanu (lēmums Nr.99).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 16.marta lēmuma Nr.247 apstiprināšanu (lēmums Nr.100).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 6.aprīļa lēmuma Nr.292 apstiprināšanu (lēmums Nr.101).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 21. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 27.aprīļa lēmuma Nr.330 apstiprināšanu.

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās: D.Urbanovičs - Atlikt līdz nākošajai domes sēdei, jo neprecīza lēmuma projekta konstatējošā daļa.

  Lēmuma projekts tiek atlikts.

 22. Par Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 20.janvāra lēmuma Nr.047 atcelšanu (lēmums Nr.90).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 23. Informācija par apbūvi Jūras ielā 55.

  Ziņo:I.Aizstrauta
  Izsakās: I.Aizstrauta - informē deputātus, ka Jūras ielā 55 tiek būvēta dzīvojamā māja pēc likumā noteiktā kārtībā saskaņota projekta un izsniegtas būvatļaujas. Projekts saskaņots uzņēmumos "Jūrmalas gaisma", "Lattelekom", centrālais elektrotīklu rajons, "Jūrmalas ūdens", Valsts informācijas tīkla aģentūra, a/s "Latvijas gāze" Jūrmalas iecirknis, "Jūrmalas siltums", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, domes vides aizsardzības nodaļa un domes būvvalde.

  D.Urbanovičs - Uzskata, ka tāda projekta saskaņošana nevar būt un sekas ir jāprognozē savlaicīgi.

D.Urbanovičs informē deputātus, ka:

Nākošā domes sēde notiks 2001.gada 23.maijā.

Sēde slēgta plkst.1600

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja