Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 31. augusta 13. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu

2001.gada 9.maijāNr.4

Protokols Nr.5, 5.punkts

KULTŪRAS, RELIĢIJAS UN SPORTA KOMITEJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1 Kultūras, reliģijas un sporta komiteju (turpmāk tekstā - komiteja) ievēl un tās nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā - dome).

  1.2 Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes kultūras, reliģijas un sporta komitejas kompetenci, komitejas darba organizācijas pamatus un kārtību.

  1.3 Komiteja savā darbībā vadās no šī nolikuma, Jūrmalas pilsētas domes nolikuma un lēmumem, kā arī Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

 2. Komitejas kompetence

  2.1 Sniegt atzinumus un priekšlikumus domei par kultūras, reliģijas un sporta jautājumiem Jūrmalas pilsētā.

  2.2 Sniegt atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar kultūras, reliģijas, mākslas, sporta, atpūtas un izklaides pasākumu jautājumus.

  2.3 Domes nolikumā notektā kārtībā kontrolēt ar kultūras, mākslas, sporta, atpūtas un izklaides pasākumiem saistītās pašvaldības iestādes un uzņēmumus, sadarboties un kopīgi risināt šos jautājumus ar citām juridiskām un fiziskāqm personām, koordinēt sadarbību ar sadraudzības pilsētām par tās kompetencē esošajiem jautājumiem.

  2.4 Izskatīt pašvaldības kultūras un sporta iestāžu budžeta projektus.

  2.5 Apstiprināt un kontrolēt pašvaldības kultūras un sporta iestāžu izdevumu tāmes.

 3. Komitejas struktūra

  3.1 Komitejas priekšsēdētāju ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas, komitejas locekļi.

  3.2 Komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt domes iestādes, uzņēmuma vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu kontrolē komiteja.

  3.3 Komitejas priekšsēdētājs vada komitejas darbu. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes, sastāda sēdes darba kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi.

  3.4 Pārstāv komiteju attiecībās ar citām pašvaldības struktūrvienībām.

  3.5 Veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, priekšsēdētāja rīkojumiem.

  3.6 Komitejas loceklim ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus.

  3.7 Komitejas loceklim jāatturas no piedalīšanās lēmumu projektu sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šo komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais deputāts.

  3.8 Komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  domes lietu pārvalde; kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa;

  3.9 Par piedalīšanos komiteju sēdēs deputāti saskaņā ar domes lēmumu saņem atlīdzību.

 4. Komitejas sēžu sagatavošana, sasaukšana, vadīšana

  4.1 Komitejas darbs notiek
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  slēgtās sēdēs. atklātās sēdēs.

  Komitejai ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

  4.2 Komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī katra mēneša trešajā otrdienā plkst.16.00; kārtējās sēdes darba kārtību un materiālus var saņemt 1 dienu pirms komitejas sēdes.

  4.3 Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.

  4.4 Komiteja ir lemtiesīga, ja komitejas sēdē piedalās vairāk kā puse komitejas locekļu. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

  4.5 Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi domes nolikumā paredzētajā kārtībā. Ja uz atkārtotu sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

  4.6 Komitejas priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas komitejas sēdes.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs