Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 31. augusta 13. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu

2001.gada 9.maijāNr.5

Protokols Nr.5, 6.punkts

TŪRISMA UN KŪRORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1. Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteju (turpmāk tekstā komiteja) ievēl un tās nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā dome).

  1.2. Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas kompetenci, komitejas darba organizācijas pamatus un kārtūbu.

 2. Komitejas kompetence

  2.1. komiteja vada Jūrmalas kūrorta tūrisma attīstības stratēģijas realizāciju;

  2.2. ierosina valsts tūrisma politikas un tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanu, izstrādājot priekšlikumus Latvijas Republikas likumdošanai, kā arī pašvaldības nolikumiem;

  2.3. izskata jautājumus un sniedz atzinumus par Jūrmalas tūrisma un kūrorta objektu plānošanu, attīstību, apsaimniekošanu;

  2.4. izveido un vada Jūrmalas tūrisma padomi;

  2.5. koordinē Jūrmalas tēla reklāmas pasākumu plānu finansējumu;

  2.6. ierosina Jūrmalas atpūtnieku un tūristu nodevas ikgadējo izlietojumu nozares attīstībai.

 3. Komitejas struktūra

  3.1. komitejas priekšsēdētāju ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas, komitejas locekļi;

  3.2. komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt domes iestādes, uzņēmuma vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu kontrolē komiteja;

  3.3. komitejas priekšsēdētājs vada komitejas darbu. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes, sastāda sēdes darba kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi;

  3.4. pārstāv komiteju attiecībās ar citām pašvaldības struktūrvienībām;

  3.5. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, priekšsēdētāja rīkojumiem;

  3.6. komitejas loceklim ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus;

  3.7. komitejas loceklim jāatturas no piedalīšanās lēmuma projektu sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šo komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais deputāts;

  3.8. komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  domes lietu pārvalde; kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa;

  3.9. par piedalīšanos komiteju sēdēs deputāti saskaņā ar domes lēmumu saņem atlīdzību;

 4. Komitejas sēžu sagatavošana, sasaukšana, vadīšana

  4.1. komitejas darbs notiek
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  slēgtās sēdēs. atklātās sēdēs.

  Komitejai ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības;

  4.2. komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst.16.00;

  4.3. komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi;

  4.4. komiteja ir lemtiesīga, ja komitejas sēdē piedalās vairāk kā puse komitejas locekļu. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss;

  4.5. ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi domes nolikumā paredzētajā kārtībā. Ja uz atkārtotu sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

  4.6. komitejas priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas komitejas sēdes.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs