Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 31. augusta 13. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 2. aprīļa 11. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
Mainīts ar Domes 2001. gada 10. oktobra 50. nolikumu

2001.gada 9.maijāNr.6

Protokols Nr.5, 7.punkts

ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1. Attīstības jautājumu komiteju (turpmāk tekstā komiteja) ievēl un tās nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā dome).

  1.2. Komiteja savā darbībā vadās no šā nolikuma, domes nolikuma un lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas likumiem.

  1.3. Komitejas darbības galvenais uzdevums ir pilsētas teritoriālās un sociāli ekonomiskās attīstības jautājumu risināšana.

 2. Komiteja pārrauga:

  2.1. pilsētas teritorijas attīstības plāna (ģenerālplāna) un ar to saistīto, pilsētas attīstību reglamentējošo galveno normatīvo aktu (detaļplānojumu u.c.) izstrādāšanu;

  2.2. pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna izstrādāšanu;

  2.3. komitejas kompetencē ietilpstošo pilsētas attīstības virzienus nosakošo galveno konceptuālo dokumentu (koncepciju u.c.) izstrādāšanu;

  2.4. pilsētvides uzlabošanas jautājumu risināšanu.

 3. Komiteja sniedz atzinumus par:

  3.1. priekšlikumiem un projektiem, kas saistīti ar pilsētas teritorijas un sociāli ekonomisko attīstību;

  3.2. pilsētas robežu (t.sk. Lielupes ostas) grozīšanu, ielu, parku un laukumu nosaukumu maiņu;

  3.3. pilsētas teritorijas kadastrālās vērtības zonējuma robežām un paraugvērtībām;

  3.4. komitejas kompetencē ietilpstošo likumdošanas aktu, kā arī valsts un pašvaldības normatīvo aktu tiešo un netiešo ietekmi uz pilsētas attīstību.

 4. Komiteja sagatavo vai akceptē izskatīšanai domē:

  4.1 domes lēmumprojektus par teritoriālās un sociāli ekonomiskās attīstības jautājumiem;

  4.2 priekšlikumus likumdošanas iniciatīvām un citu valsts normatīvo aktu projektiem.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
 1. Komiteju vada tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl komitejas locekļi.
 1. Komitejas priekšsēdētāju un vietnieku ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas komitejas locekļi.

 1. Komitejas priekšsēdētājs:

  6.1. organizē komitejas darbu;

  6.2. pārstāv komiteju savas kompetences robežās;

  6.3. izskata komitejai iesniegtos materiālus un sagatavo sēžu darba kārtības projektus, kā arī pieaicina komitejas darbam nepieciešamos ekspertus un sabiedrības pārstāvjus;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
  6.4. vada komitejas sēdes, savas prombūtnes laikā norīkojot aizvietotāju no komitejas locekļu vidus; 6.4. seko komitejas pieņemto lēmumu izpildei.
  6.5. seko komitejas pieņemto lēmumu izpildei.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
 1. Komitejas priekšsēdētāja vietnieks aizvieto komitejas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietniekam ir visas šai nolikumā minētās priekšsēdētāja tiesības un pienākumi.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 2. aprīļa 11. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
 1. Komitejas kārtējās sēdes tiek sasauktas katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Materiāli un priekšlikumi komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem jāiesniedz līdz iepriekšējās piektdienas plkst.16.00,sēdes darba kārtības projektu var saņemt otrdien no plkst.14.00.
 1. Komitejas darbs notiek atklātās sēdēs. Komitejas kārtējās sēdes tiek sasauktas katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Materiāli un priekšlikumi komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem jāiesniedz līdz iepriekšējās piektdienas plkst.16.00,sēdes darba kārtības projektu var saņemt otrdien no plkst.14.00

 1. Komitejas darbs notiek atklātās sēdēs. Komitejas kārtējās sēdes tiek sasauktas katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Materiāli un priekšlikumi par komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem iesniedzami ne vēlāk kā divas dienas pirms kārtējās sēdes (t.i. otrdien līdz pl.1400). Jautājumus izskatīšanai komitejas sēdē komitejas priekšsēdētājam tieši var iesniegt komitejas locekļi un citi domes deputāti. Jautājumus izskatīšanai komitejas sēdē komitejas priekšsēdētājam var iesniegt arī domes nodaļu vai struktūrvienību vadītāji, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektoru atbilstoši pienākumu sadalei
 1. Komitejas darbs notiek atklātās sēdēs. Komitejas kārtējās sēdes tiek sasauktas katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Materiāli un priekšlikumi par komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem iesniedzami ne vēlāk kā divas dienas pirms kārtējās sēdes (t.i. otrdien līdz pl.1400). Jautājumus izskatīšanai komitejas sēdē komitejas priekšsēdētājam tieši var iesniegt komitejas locekļi un citi domes deputāti. Jautājumus izskatīšanai komitejas sēdē komitejas priekšsēdētājam var iesniegt arī domes nodaļu vai struktūrvienību vadītāji, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektoru atbilstoši pienākumu sadalei

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
 1. Pēc domes priekšsēdētāja vai komitejas priekšsēdētāja priekšlikuma var tikt sasaukta komitejas ārkārtas sēde, kuras darba kārtību ierosina sēdes sasaucējs.

 1. Pēc domes priekšsēdētāja vai komitejas priekšsēdētāja priekšlikuma var tikt sasaukta komitejas ārkārtas sēde, kuras darba kārtību ierosina sēdes sasaucējs.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 10. oktobra 50. nolikumu Izmaiņa ar Domes 2003. gada 2. aprīļa 11. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
 1. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri locekļi, lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšsēdētājam ir izšķirošās balss tiesības.

 2. Komitejas sēžu materiālu sagatavošanu, sēdes gaitas protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nogādāšanu attiecīgajām amatpersonām un institūcijām organizē un veic domes lietu pārvalde.
 1. Ja kārtējā komitejas sēdē netiek izskatīti visi komitejas sēdes darba kārtībā paredzētie jautājumi, komitejas priekšsēdētājs var sasaukt papildus komitejas sēdi nākošā ceturtdienā pēc kārtējās sēdes

 2. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri locekļi, lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšsēdētājam ir izšķirošās balss tiesības.

 1. Ja kārtējā komitejas sēdē netiek izskatīti visi komitejas sēdes darba kārtībā paredzētie jautājumi, komitejas priekšsēdētājs var sasaukt papildus komitejas sēdi nākošā ceturtdienā pēc kārtējās sēdes

 2. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no komitejas locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, komitejas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā
 1. Ja kārtējā komitejas sēdē netiek izskatīti visi komitejas sēdes darba kārtībā paredzētie jautājumi, komitejas priekšsēdētājs var sasaukt papildus komitejas sēdi nākošā ceturtdienā pēc kārtējās sēdes

 2. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no komitejas locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, komitejas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 10. oktobra 50. nolikumu Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
 1. Komitejas sēžu materiālu sagatavošanu, sēdes gaitas protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nogādāšanu attiecīgajām amatpersonām un institūcijām organizē un veic domes lietu pārvalde.
 1. Komitejas sēžu materiālu sagatavošanu, sēdes gaitas protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nogādāšanu attiecīgajām amatpersonām un institūcijām organizē un veic domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa
 1. Komitejas sēžu materiālu sagatavošanu, sēdes gaitas protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nogādāšanu attiecīgajām amatpersonām un institūcijām organizē un veic domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 2. aprīļa 11. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 9. jūlija 17. nolikumu
 1. Darba kārtības projekta izskatāmā jautājuma nosaukumam ir jāatspoguļo lemjamā jautājuma būtība. Protokolā jāieraksta ziņotāja un debatēs piedalījušos uzvārdi (jautājumi, debates, replikas un tml.) un lemjošā daļā pieņemtā atzinuma vai atbalstītā domes lēmuma projekta pilns teksts

 2. Protokolu pēc noformēšanas piecu darba dienu laikā izskata un saskaņo sēdes vadītājs, kā arī šai laikā ar to iepazīstas un paraksta visi sēdes dalībnieki un nepieciešamības gadījumā rakstveidā iesniedz savus labojumus vai precizējumus. Par labojumu vai precizējumu iekļaušanu protokola tekstā un protokola galīgās redakcijas apstiprināšanu lemj balsojot nākošajā komitejas sēdē

 1. Darba kārtības projekta izskatāmā jautājuma nosaukumam ir jāatspoguļo lemjamā jautājuma būtība. Protokolā jāieraksta ziņotāja un debatēs piedalījušos uzvārdi (jautājumi, debates, replikas un tml.) un lemjošā daļā pieņemtā atzinuma vai atbalstītā domes lēmuma projekta pilns teksts

 2. Protokolu pēc noformēšanas piecu darba dienu laikā izskata un saskaņo sēdes vadītājs, kā arī šai laikā ar to iepazīstas un paraksta visi sēdes dalībnieki un nepieciešamības gadījumā rakstveidā iesniedz savus labojumus vai precizējumus. Par labojumu vai precizējumu iekļaušanu protokola tekstā un protokola galīgās redakcijas apstiprināšanu lemj balsojot nākošajā komitejas sēdē

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs