Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 27.novembra 25.nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 21. janvāra 10. nolikumu

2001.gada 20.jūnijāNr.23

Protokols Nr.9, 44.punkts

JŪRMALAS ALTERNATĪVĀS SKOLAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma
8., 9., 29. un 40.pantu

I. Vispārīgie noteikumi.

 1. Jūrmalas Alternatīvā skola (turpmāk - skola) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta iestāde pamatizglītības programmas īstenošanai.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Jūrmalas pilsētas domes apstiprināts Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Pamatizglītības iestādes paraugnolikumu.
 3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, rēķini bankā. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam "Par Latvijas valsts ģerboni".
 4. Skolas juridiskā adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV 2010.
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi.

 1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu pirmsskolas un Valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.

 2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

 3. Skolas uzdevumi:

  7.1. īstenot pirmsskolas un pilnu pamatizglītības programmu;

  7.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

  7.3. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu resursus;

  7.4. sadarboties ar izglītojamo (turpmāk - skolēnu) vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;

  7.5. nodrošināt izglītības iespēju skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām skolā.

III. Īstenojamās izglītības programmas.

 1. Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Skola īsteno pirmsskolas un pilnu pamatizglītības programmu pirmsskolā un no 1. līdz 9. klasei.

 2. Pamatizglītības programmas īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un pamatizglītības programma.

 3. Izglītības ieguves valoda - latviešu.

 4. Skolēni ar speciālām izglītības vajadzībām var apgūt speciālās izglītības programmas, pamatojoties uz Valsts vai Jūrmalas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vienlaikus nodrošinot skolēna pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, vispusīgu sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

 5. Pedagoģiskās korekcijas klasēs īsteno pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programmu.

 6. Skola, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi, īsteno interešu izglītības programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija

 1. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.


 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 21. janvāra 10. nolikumu
  Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcijai “Par skolēnu uzņemšanu un pārcelšanu vispārizglītojošās skolās un speciālās mācību iestādēs un valsts pārbaudes darbiem vispārējās izglītības iegūšanai”. Uzņemot bērnus 1.klasē, netiek rīkoti pārbaudījumi.

  Bērnu uzņemšana pirmskolā notiek rindas kārtībā, priekšroku dodot skolas darbinieku bērniem, bērniem, kuru brāļi vai māsas mācās skolā, un bērniem no daudzbērnu ģimenēm.

  “Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Izglītības uz zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra instrukcijai Nr.7 “Prasības izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

  Kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie Jūrmalas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai pirmsskolas grupās pie skolām, nosaka Jūrmalas pilsētas dome”.

  Uzņemot bērnus 1. klasē, netiek rīkoti pārbaudījumi.”

 3. Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra sākuma. Stundu saraksts:

  16.1. ietver pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu);

  16.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks mācību darbā vai cita skolas direktora norīkota par to atbildīga persona;

  16.3. pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu; tās ir pamatizglītības programmas papildu daļa.

 4. Skolēnu maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums.

 5. Skolēnu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. nodarbības ārpus pamatizglītības programmas) par Jūrmalas pilsētas vai vecāku līdzekļiem veic pēc mācību stundām, ja ir skolēnu vecāku rakstisks iesniegums.

 6. Līdz 15 mācību dienām gadā klase var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu vai citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.

 7. Skolā var tikt organizētas pagarinātās darba dienas mācību grupas.

 8. Skolēni (arī pedagoģiskās korekcijas klasēs) atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu kursu (mācību priekšmetu) programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā padome, skolas direktors, saskaņojot ar Jūrmalas skolu valdi, izdod rīkojumu.

 9. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās pārrunājamas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c.

 10. Skolēnu mācību sasniegumus skola vērtē Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā.

 11. Katra semestra beigās skolēni saņem Izglītības un zinātnes ministrijas paraugam atbilstīgu liecību.

 12. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros organizēts centralizētais eksāmens, apliecina pamatizglītības sertifikāts.

 13. Skolēni, kuri ieguvuši vērtējumu visos pamatizglītības priekšmetos un valsts pārbaudes darbos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saņem apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu.

 14. Ja skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība un skola viņu informē par iespējām turpināt izglītību līdz 18 gadu sasniegšanai.

 15. Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmeta standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību priekšmetu programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē skolas metodiskā komisija un apstiprina skolas direktors.

 16. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās.
  Metodisko komisiju darbu organizē un vada skolas direktora vietnieks.
  Metodiskās komisijas:

  29.1.izvērtē pedagogu izstrādātās mācību programmas un ierosina tās apstiprināt;

  29.2.apspriež pedagogu tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo pārbaudes darbu (domraksti, tematiskie kontroldarbi, ieskaites, referāti, projekti, konferences un zinātniskie darbi) grafiku semestrim;

  29.3.nodrošina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām;

  29.4.analizē skolēnu un pedagogu darba rezultātus;

  29.5.risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību saistītus jautājumus;

  29.6.organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpējo stundu hospitāciju, analizē to rezultātus u.tml.

 17. Audzināšanas jautājumu pedagoģisko un metodisko jautājumu risināšanai skola var izveidot klašu audzinātāju metodisko komisiju, to organizē un vada skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā.

 18. Skolēnu mācību un audzināšanas darba sasniegumu analīzei skola var izveidot klases (klašu grupu) pedagoģisko konsīliju. Tajā piedalās visi skolotāji, kuri māca attiecīgajā klasē (klašu grupā), skolas psihologs, sociālais pedagogs, ārstniecības persona. Pedagoģiskā konsīlija darbu vada direktora vietnieks vai klases audzinātājs.

 19. Skola ir tiesīga veidot pedagogu darba grupas mācību darba organizācijas formu un metožu plānošanai un realizācijai, kuras apstiprina skolas direktors.

V. Pedagoģiskās korekcijas klases.

 1. Skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām skola var atvērt pedagoģiskās korekcijas klases. Klasi atver pēc skolas pedagoģiskās padomes priekšlikuma ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un saskaņo ar Jūrmalas skolu valdi.

 2. Pedagoģiskās korekcijas klases darbības mērķis ir veicināt obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem atbilstoši viņu īpašajām izglītības vajadzībām.

 3. Pedagoģiskās korekcijas klases uzdevums ir radīt pedagoģiski sociālus apstākļus obligātās pamatizglītības iegūšanai, nodrošinot katram bērnam piemērotāko pedagoģiskās un (vai) sociālās palīdzības veidu, kurš dotu vislabāko rezultātu bērna attīstībā un mācību darbā.

 4. Pedagoģiskās korekcijas klasi komplektē skolas direktora apstiprināta komisija visa mācību gada laikā. Komisijas darbā piedalās Jūrmalas Bērnu tiesību aizsardzības centra speciālists. Skolēna uzņemšana tiek saskaņota ar skolēna vecākiem (aizbildņiem). Par skolēna uzņemšanu tiek informēta Jūrmalas skolu valde un Jūrmalas pilsētas dome.

 5. Pedagoģiskās korekcijas klasē uzņem skolēnus:

  37.1. kuri nespēj apgūt pamatizglītības programmu paredzētajā laikā un noteiktu rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība;

  37.2. kuri ir klaiņojuši, ilgstoši nav apmeklējuši skolu un līdz ar to nepietiekamā līmenī ir apguvuši izglītības programmu;

  37.3. kuriem nav pietiekami attīstīta motivācija mācīties un tādējādi nav ieguvuši izglītību atbilstoši vecumam;

  37.4. kuriem ģimenes psiholoģiskā un sociālā vide traucē sagatavoties skolai, pildīt mājas uzdevumus un normāli socializēties.

 6. Pedagoģiskās korekcijas klasēs skolēnu skaits ir ne mazāks kā 3 un ne lielāks kā 10. Ja nepieciešams, var veidot apvienotās klases.

 7. Pedagoģiskās korekcijas klasē obligāta ir pagarinātās darba dienas grupa individuālajam mācību darbam, mājas uzdevumu sagatavošanai, nodarbībām interešu grupās un citiem pasākumiem.

 8. Sociālo darbu ar skolēniem veic sociālais pedagogs.

 9. Psihologa pienākumus veic psihologs saskaņā ar skolas psihologa darba pienākumiem, nodrošinot skolēnu, pedagogu un vecāku psiholoģisko konsultēšanu.

 10. Skolēnu zināšanu vērtēšana pedagoģiskās korekcijas klasē adaptācijas periodā var būt mutiski vai ieskaišu formā. Skolēniem divas reizes gadā - semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību sasnigumiem.

VI. Skolēna pienākumi un tiesības.

 1. Skolēna pienākumi ir:

  43.1.mācīties, lai iegūtu pamatizglītību;

  43.2.uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā;

  43.3.ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

  43.4.cienīt skolas tradīcijas;

  43.5.pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos;

  43.6.ar cieņu izturēties pret valsti un valsts simboliem, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību;

  43.7.censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;

  43.8.uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;

  43.9.saudzēt dabu un apkārtējo vidi;

  43.10.veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunajās grupās;

  43.11.attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.

 2. Skolēnam ir tiesības:

  44.1.uz valsts un Jūrmalas pilsētas domes apmaksātu pamatizglītības ieguvi;

  44.2.izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

  44.3.izglītošanās procesā, apgūstot pamatizglītības programmu, izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas;

  44.4.saņemt valsts un Jūrmalas pilsētas domes apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

  44.5.izveidot skolēnu pašpārvaldi skolā, darboties tajā. Skolēnam ir tiesības uz līdzdalību skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

  44.6.piedalīties sabiedriskajā darbībā;

  44.7.saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

  44.8.uz skolēna personiskās mantas aizsardzību skolā;

  44.9.saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

  44.10.saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē.

 3. Skolēniem, kuri sistemātiski pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus (aizbildņus).

VII. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības.

 1. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas skolu valde, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Skolas direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 2. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.

 3. Direktora pienākumi ir:

  48.1.vadīt skolas darbu kopumā;

  48.2.nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR darba likumdošanu;

  48.3.nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi skolā;

  48.4.organizēt un plānot skolas saimniecisko un finansiālo darbību;

  48.5.pārstāvēt skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;

  48.6.sadarboties ar Jūrmalas pilsētas domi, Jūrmalas skolu valdi, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, skolēniem, skolas padomi u.c. skolas darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, skolēnu karjeras izpētei un virzīšanai;

  48.7.līdzatbildēt par skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas skolā vai skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;

  48.8.ziņot Jūrmalas Bērnu tiesību aizsardzības centram, ja bērnam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes skolā vai ārpus tās;

  48.9.nodrošināt skolas padomes izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar to, skolēnu pašpārvaldi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;

  48.10.vadīt pedagoģisko padomi;

  48.11.izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos pamatskolas direktora pienākumus.

 4. Skolas direktoram ir tiesības:

  49.1.pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;

  49.2.deleģēt pedagogiem un skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;

  49.3.noteikt skolas darbinieku un štata vienību skaitu, vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību skaita, iesniegt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domei;

  49.4.savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finansiālo un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

  49.5.slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos.

 5. Skolas direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi skolā. Viņu pamatpienākumi ir:

  50.1. pamatizglītības programmas īstenošanas procesa organizācija norises kontrole skolā;

  50.2.apstiprina katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku semestrim;

  50.3.metodiskā darba un metodisko komisiju organizatoriskā darba vadība skolā;

  50.4.skolas iekšējās kontroles nodrošināšana;

  50.5.skolas audzināšanas darba koordinācija;

  50.6.skolas tradīciju izkopšana un saglabāšana;

  50.7.sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizēšana skolēniem.

 6. Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā. Skolas pedagoga pienākumi ir;

  51.1.izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, ko izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija;

  51.2.būt atbildīgam par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un viņa vadītajos un organizētajos pasākumos;

  51.3.ziņot par bērna tiesību pārkāpumu (vardarbību, citu pret bērna tiesību ierobežojumu vērstu nodarījumu) skolas vadībai vai citai kompetentai iestādei;

  51.4.veidot pozitīvu sadarbības vidi;

  51.5.ievērot skolēna vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

  51.6.stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības;

  51.7.būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

 7. Pedagogam ir tiesības:

  52.1.tikt ievēlētam un darboties skolas pašpārvaldē;

  52.2.saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

  52.3.pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz 3 mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz 6 mēnešiem ilgu bezalgas atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

  52.4.saglabājot pamatalgu, 30 kalendārās dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar skolas attīstības programmu;

  52.5.izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;

  52.6.saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

 8. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.

 9. Skolas tehnisko, saimniecisko un citu darbinieku amata vienību skaitu, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto amata vienību sarakstu, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Skolas direktors darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to pienākumus un tiesības.

VIII. Skolas pašpārvalde.

 1. Sabiedrības, Jūrmalas pilsētas un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt:

  55.1.skolas direktors;

  55.2.pedagogu pārstāvji;

  55.3.vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

  55.4.skolēni no vecākajām klasēm;

  55.5.citu organizāciju pārstāvji.

 2. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums, ko veido, ievērojot paraugnolikumā noteiktās normas. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā (ja skolā ir pedagoģiskās korekcijas klases, tad vismaz vienam no vecākiem jāpārstāv šīs klases). Skolas padomes vadītājam jābūt izvēlētam no vecāku (aizbildņu) vidus.

 3. Skolas padome:

  57.1.izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam;

  57.2.nodrošina skolas atbalsta fonda darbību;

  57.3.risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

  57.4.veic skolā saņemto ziedojumu uzskaiti, pieņem lēmumus par to izlietošanu un atskaitās par to skolas vecāku (aizbildņu) pilnsapulcei.

 4. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors. Tās sastāvā ir visi skolā strādājošie pedagogi un ārstniecības persona. Padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes norisi protokolē. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Pedagoģiskā padome:

  58.1.ierosina pedagoģiskās korekcijas programmas īstenošanas uzsākšanu skolā;

  58.2.lemj par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē vai arī, saskaņojot ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), izskata jautājumu par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē;

  58.3.lemj citus ar mācību un audzināšanas darbību saistītus jautājumus.

  Pedagoģiskās padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši skolas direktoram jautājumā par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, visos pārējos gadījumos tiem ir rekomendējošs raksturs.

 5. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido skolēni ar skolas pedagogu un skolas direktora atbalstu. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu un demokrātijas principiem, tai ir tiesības:

  59.1.iesniegt priekšlikumus skolas vadībai, pedagoģiskajai padomei mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai;

  59.2.izvirzīt vai ievēlēt pārstāvjus reģionālajā skolēnu domē;

  59.3.saņemt no Jūrmalas pilsētas domes finansiālu un cita veida atbalstu.

IX. Finansēšanas kārtība.

 1. Finansēšanas avoti ir:

  60.1.valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

  60.2.Jūrmalas pilsētas budžets;

  60.3.papildu finansu līdzekļi, kurus skola var saņemt:

  60.3.1.no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
  60.3.2.sniedzot maksas pakalpojumus;
  60.3.3.ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
  60.3.4.citi ieņēmumi.

 2. Skolā pamatizglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka Jūrmalas pilsētas dome.

 3. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus nodrošina Jūrmalas pilsētas dome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola tiek finansēta no Jūrmalas pašvaldības budžeta.

 4. Jūrmalas pilsētas dome piedalās pedagoģiskās korekcijas klases uzturēšanas izdevumu un ārpusstundu pasākumu organizēšanas finansēšanā, iespēju robežās paredz līdzekļus trūcīgo ģimeņu skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām skolā, kā arī īpašos gadījumos ar apģērbu un apaviem.

 5. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta ar valsts budžeta mērķdotācijām.

 6. Apvienotās pedagoģiskās korekcijas klases pedagogiem apmaksājamo stundu skaitu nosaka pēc tās klases normatīva, kurā ir lielāks apmaksājamo stundu skaits vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu un kursu stundu paraugplānā (pamatizglītības programmā). Pedagogiem, kuri strādā pedagoģiskās korekcijas klasē var tikt noteikta piemaksa pie amata likmes 30 % apmērā.

 7. Papildu finansu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors sniedz pārskatu skolas padomei un Jūrmalas pilsētas domei.

 8. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.

 9. Finansu līdzekļu aprite skolā notiek decentralizēti ar savu grāmatvedību.

X. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība.

 1. Skola patstāvīgi izstrādā skolas iekšējās kārtības noteikumus, tos apstiprina skolas direktors.

XI. Saimnieciskā darbība.

 1. Atbilstoši likumdošanai un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

 2. Skola var sniegt maksas pakalpojumus papildizglītībā, ārpusstundu darbā, materiālu pavairošanā, datoru un INTERNET pakalpojumus, telpu, skolas teritorijas un inventāra īres, ēdināšanas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.

XII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība.

 1. Skolu var reorganizēt vai likvidēt Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XIII. Grozījumu skolas nolikumā pieņemšanas kārtība.

 1. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas direktora, skolas pedagoģiskās padomes, skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

XIV. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi.

 1. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola veic saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

 2. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu.

 3. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Jūrmalas skolu valdei un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijai.

 4. Skola nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.

 5. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.

 6. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

 7. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši skolvadības programmatūrai - skolas pase, pārskati, informācija par mācību programmām, personām (skolēni, darbinieki) un citu informāciju par skolu.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs