Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2001.gada 4.jūlijā, turpinājums 6.jūlijāNr.10

Sēde atklāta plkst. 1015 (4.jūlijā) un plkst. 900 (6.jūlijā)
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē
Sēdi vada domes priekšsēdētājsDainis Urbanovičs
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes galvenā speciālisteUna Alksnāja

Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonids Aleksejevs, Leonīds Alksnis (4.jūlijā nepiedalās no plkst. 1445 - 1530 un 6.jūlijā no plkst. 900 - 915), Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (4.jūlijā nepiedalās no plkst. 1200 līdz sēdes beigām), Aleksandrs Bašarins, Igors Dreija, Juris Griķis (4.jūlijā nepiedalās no plkst. 1445 - 1530), Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Leopolds Ozoliņš (4.jūlijā nepiedalās no plkst. 1220 - 1240, no plkst. 1410 līdz sēdes beigām un 6.jūlijā no plkst. 900 - 935), Regīna Simsone, Aigars Tampe (4.jūlijā nepiedalās no plkst. 1445 - 1530 un 6.jūlijā no plkst. 945 - 1025), Aivars Vētra.
Nepiedalās deputāti:Vladimirs Barinovs (6.jūlijā) un Aivars Vētra (6.jūlijā)

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
lietu pārvaldes vadītājaIndra Kalvāne
lietu pārvaldes vadītājas vietnieceMārīte Birzniece
komercnodaļas vadītājas vietnieceElita Kalniņa
ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājaAstra Priede
finansu nodaļas vadītājaDaiga Paule
revīzijas komisijas priekšsēdētājsPēteris Leiškalns
juridiskās nodaļas vadītājsMāris Purmalis
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
priekšsēdētāja palīdzeVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Maija Putniņa, Ruanete Meža, Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Vēsma Reinkaite, Jānis Kindzulis, Adrians Kukuvass, Austra Smeltere, Andrejs Marcinkēvičs, Leonīds Kuncēvičs

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, A.Kukuvasa uzaicinātie.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas reorganizāciju un sākumskolas "Atvase" dibināšanu
 2. Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmuma "Slokas slimnīca" direktoru - galveno ārstu
 3. Jūrmalas pilsētas domes nolikums
 4. Par budžeta komisiju
 5. Jūrmalas pilsēta domes budžeta komisijas nolikums
 6. Par bilanču komisiju
 7. Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums
 8. Par pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisiju
 9. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldība paūtījumu izvērtēšanas komisijas nolikums
 10. Par bērnu tiesību aizsardzības komisiju
 11. Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums
 12. Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju
 13. Jūrmalas pilsēta domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums
 14. Izglītības konsultatīvās padomes nolikums
 15. Par izglītības konsultatīvo padomi
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem
 17. Par pamatceltnes Nr.002 un palīgceltnes lit.003 Bulduru pr.98 atsavināšanu
 18. Par nomas līguma noslēgšanu ar V.A.
 19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.K.
 20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.M.
 21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B.
 22. Par nomas maksas noteikšanu
 23. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
 24. Par ieguldījumu atzīšanu R.R.
 25. Par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grfikā un to sagatavošanu privatizācijai
 26. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
 27. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.007 Asaru pr.2
 28. Par privatizācijas grfikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.002 Jaunā 87
 29. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma pārdošanu Nīcas 2b
 30. Par nekustamā īpašuma Kolkas 20a nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Sanare-KRC Jaunķemeri”
 31. Par telpu Parka 1 nomas maksas noteikšanu
 32. Par nekustamā īpašuma Dubultu pr.1 lit.002 noma līguma pagarināšanu ar SO Novadu Zinību centrs “Jūrmalas Zinību biedrība”
 33. Par nekustamā īpašuma Jomas 79 nomas līguma laušanu ar SIA “Reneva”
 34. Par nekustamā īpašuma Dubultu pr.1 lit.002 nomas līguma pagarināšanu
 35. Par nekustamā īpašuma Jomas 10 lit.001 nomas līguma noslēgšanu
 36. Par pirmpirkuma tiesībām
 37. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 38. Par zemesgabalu sadalīšanu
 39. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu
 40. Par pieteikumu īpašumu tiesību atjaunošanai noraidīšanu
 41. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 27.maija lēmumā Nr.239
 42. Par kopuzņēmuma ar NRC “Vaivari” dibināšanu

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

A.Landsberga - Iekļaut lēmuma projektu “Par muzikāli izklaidējoša pasākuma “Lielais Uguņošanas Pikniks” rīkošanu Jomas ielas svētku ietvaros”.

Balsošanas rezultāti par A.Landsbergas priekšlikumu: “par” - 15, “pret” - nav, “atturās” - nav.
Jautājums iekļauts.

I.Ančāns - Neizskatīt domes nolikumu, jo vēl nav zināma struktūra.

A.Vētra - Ja priekšsēdētājs uzskata, ka domes nolikums sagatavots pietiekami labi, tad nav iemesla atlikt.

D.Urbanovičs - Pēc domes nolikuma izskatīt lēmuma projektu “Par Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”.

Balsošanas rezultāti:

D.Urbanovičs -
 1. Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus lēmumu projektus:

 2. Noņem no sēdes darba kārtības sekojošus lēmumu un nolikumu projektus:
Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar augstāk minētiem labojumiem: “par” - 15, “pret” - nav, “atturas” - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas reorganizāciju un sākumskolas “Atvase” dibināšanu (lēmums Nr.265, nolikums Nr.27, Nr.28)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Izsakās: L.Alksnis - Redakcionāli labot 8.punktā teikumu “Domes pārstāvis komisijā - L.Aleksejevs”.

  D.Urbanovičs - Pareizi jānoformē nolikumi, kā arī jāatceļ tie domes lēmumi, kas saistīti ar 1.ģimnāzijas izveidošanu.

  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu un iesniegtos nolikumu projektus.
  2. Redakcionāli labot 8.punktu.
  3. Papildināt lēmumu ar punktu, kas atceļ tos domes lēmumus, kas saistīti ar 1.ģimnāzijas izveidošanu.

 2. Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmuma “Slokas slimnīca” direktoru - galveno ārstu. (lēmums Nr.266)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:A.Vētra - svītrot vārdus “uz 1 gadu”.
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot vārdus “uz 1 gadu”.

 3. Jūrmalas pilsētas domes nolikums (nolikums Nr.29)

  Ziņo:I.Kalvāne.
  Izsakās:I.Ančāns - katrā domes sēdē vajadzētu paredzēt laiku informācijai par svarīgāko, kas noticis 2 nedēļu laikā starp domes sēdēm.

  A.Tampe - vajadzētu konkrēti ierakstīt, kādus struktūrvienību vadītājus apstiprinās dome.

  D.Urbanovičs - 15.10.apakšpunktu papildināt ar vārdiem “saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu”.

  Jautā:A.Tampe - No 18.5.apakšpunkta saprotams, ka izpilddirektors var pieņemt darbā un atbrīvot no darba?
  Atbild:D.Urbanovičs - Saskaņā ar domes štatu sarakstu.
  A.Vētra - Apstiprināt nolikumu. Paskaidrot 6.punktā, ka struktūra iedalās pārvaldēs, nodaļās un daļās vai tām pielīdzināmās struktūrvienībās.

  L.Alksnis - Neredzot štatus un darbinieku funkcijas, būs grūti apstiprināt šo nolikumu. Daudz neskaidru jautājumu.

  I.Ančāns - 16.2.5. - tā ir bāriņtiesas kompetence, 15.3. - nevar sniegt prasību ja tas nav noteikts ar domes lēmumu, 67.punktu - svītrot, 70.punktā - svītrot 2.rindkopu. Atlikt nolikuma projektu uz 2 nedēļām.

  L.Ozoliņš - apgalvo, ka prasības pieteikums tiesā nav tas pats, kas priekšsēdētāja tiesības pārstāvēt domi tiesā.

  L.Alksnis - Aicina priekšsēdētāju sasaukt ārkārtas domes sēdi, uzaicināt visus iepriekšējā sasukuma deputātus un vēlreiz atgriezties pie notikumiem, kad L.Ozoliņš apvainoja domi.

  D.Urbanovičs paziņo, ka ārkārtas domes sēdi šajā jautājumā nesasauks.

  Balsošanas rezultāti par nolikuma atlikšanu uz 2 nedēļām: “par” - 5, “pret” - 9, “atturās” - 1.

  D.Urbanovičs apkopo deputātu izteiktos priekšlikumus:

  • 6.punktu papildināt ar tekstu “Domes pārvaldes struktūra iedalās pārvaldēs, nodaļās un daļās vai tām pielīdzināmās struktūrvienībās”;
   Balsošanas rezultāti par šo papildinājumu: “par” - 10, “pret” - 3, “atturās” - 2.

  • 15.10.apakšpunktu papildināt ar vārdiem “saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu”;

  • 18.5.1.apakšpunktā aiz vārda “struktūrvienība” rakstīt “nodaļu un daļu vadītājus, galvenos speciālistus un”.

  Balso:par nolikuma projektu ar D.Urbanoviča apkopotajiem priekšlikumiem
  "par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 5
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Izdarīt sekojošas izmaiņas nolikuma:
   • 6.punktā - papildināt ar vārdiem “Domes pārvaldes struktūra iedalās pārvaldēs, nodaļās un daļās vai tām pielīdzināmās struktūrvienībās”.
   • 15.10.apakšpunktā - papildināt ar vārdiem “saskaņā ar 1.pielikumu”.
   • 18.5.1.apakšpunktā aiz vārda “struktūrvienība” rakstīt “nodaļu un daļu vadītājus, galvenos speciālistus un”.

Pārtraukums no plkst. 1200 - 1220

 1. Par Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu. (lēmums Nr.272)

  Ziņo:D.Urbanovičs
  Jautā:A.Tampe - Jūrmalas pilsētas domes nolikumā bija minēts padomnieks finansu jautājumos. Šajā lēmuma projektā nav minēts tāds amats. Kāpēc?
  Atbild:D.Urbanovičs - Padomnieks finansu jautājumos no Jūrmalas pilsētas domes nolikuma jāsvītro, jo tā ir drukas kļūda.
  Izsakās: A.Vētra - Iesniedzis rakstiski savus priekšlikumus. Apstiprināt štatu sarakstu.

  A.Tampe - Daudz neskaidrību, tādēļ lēmuma projektu nevar pieņemt. Nav skaidrs, kādas būs darbinieku funkcijas.

  L.Alksnis - Atbalsta A.Tampi. Nedrīkstētu likvidēt pilsētas galvenā mākslinieka un ģeodēzista štatu vietas. Balsojumā atturēsies.

  I.Ančāns - Apšauba juridiskās nodaļas sadalījuma lietderīgumu. Balsot par ģeodēzista štata vietas ieslēgšanu.

  D.Urbanovičs - Informē, ka L.Alksnis iesniedzis rakstisku priekšlikumu par pilsētas galvenā mākslinieka un ģeodēzista štatu vietas iekļaušanu štatu sarakstā.

  Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikumu: ("par" - 2, "pret" - 4, "atturās" - 7, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš). Priekšlikums nav pieņemts.

  Balso:"par" - 10, "pret" - 3, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu ar A.Vētras rakstiskajiem labojumiem.
  2. Jūrmalas pilsētas domes nolikumā svītrot padomnieku finansu jautājumos.

 2. Par muzikāli izklaidējoša pasākuma “Lielais uguņošanas pikniks” rīkošanu Jomas ielas svētku ietvaros.

  Ziņo:A.Landsberga, A.Kukuvass
  Izsakās:D.Urbanovičs, A.Marcinkēvičs
  Jautā:D.Urbanovičs - Vai policija varēs garantēt kārtību un drošību pasākuma laikā?
  Atbild:A.Marcinkēvičs - Nevar garantēt kārtību un drošību pasākuma laikā.
  D.Urbanovičs - Noņem lēmuma projektu no izskatīšanas.

 3. Par budžeta komisiju. (lēmums Nr.267)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:Priekšlikumi komisijas sastāvam:

  I.Ančāns - Vālās piedalīties

  L.Ozoliņš - Izvirza Sarmīti Kalniņu

  J.Hlevickis - Izvirza L.Aleksejevu

  D.Ķezbere - Izvirza R.Simsoni

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izveidot komisiju 10 cilvēku sastāvā.
  3. Papildināt komisijas sastāvu ar I.Ančānu, S.Kalniņu un L.Aleksejevu.

 4. Jūrmalas pilsētas domes budžeta komisijas nolikums (nolikums Nr.30)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:I.Kalvāne - 2.1.apakšpunktā rakstīt, ka komisija sastāv no 10 cilvēkiem.

  D.Urbanovičs - 3.1. un 4.1.apakšpunktos svītrot vārdus “ņemot vērā makroekonomiskās attīstības tendences valstī” un 3.2.2.apakšpunktā vārda “noteikt” vietā rakstīt “ieteikt”.

  L.Alksnis - 3.2.6.apakšpunktā noteikt termiņu.

  D.Urbanovičs - 3.2.6.apakšpunktu papildināt ar tekstu “līdz domes noteiktam termiņam”.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. 2.1.apakšpunktā rakstīt , ka komisija sastāv no 10 cilvēkiem.
  3. 3.1. un 4.1.apakšpunktā svītrot vārdus “ņemot vērā makroekonomikas attīstības tendenes valstī“.
  4. 3.2.2. apakšpunktā vārda “noteikt” vietā rakstīt “ieteikt”.
  5. 3.2.6. apakšpunktu papildināt ar vārdiem “līdz domes noteiktam termiņam”

 5. Par bilanču komisiju (lēmums Nr.268)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:Priekšlikumi komisijas sastāvam:

  D.Ķezbere - Izvirza Ivonnu Jansoni

  L.Aleksejevs - Izvirza Svetlanu Ostrovsku

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izveidot komisiju 9 cilvēku sastāvā.
  3. Papildināt komisijas sastāvu I.Jansoni un S.Ostrovsku.

 6. Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums (nolikums Nr.31)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:I.Kalvāne - 2.1.apakšpunktā rakstīt, ka komisija sastāv no 9 cilvēkiem un 2.6.apakšpunktā vārda “mēnesī” vietā rakstīt “ceturksnī”.

  D.Urbanovičs - 3.1.apakšpunkta beigās rakstīt “izlietošanu, grāmatvedības un uzskaites disciplīnas ievērošana” un 3.2.8.apakšpunktā aiz vārda “finansu” rakstīt “kontroli”.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. 2.1.apakšpunktā rakstīt, ka komisija sastāv no 9 cilvēkiem.
  3. 2.6.apakšpunktā vārda “mēnesī” vietā rakstīt “ceturksnī”.
  4. 3.1.apakšpunkta beigas papildināt ar vārdiem “izlietošanu, grāmatvedība un uzskaites disciplīnas ievērošana”.
  5. 3.2.8.apakšpunktā aiz vārda “finansu” rakstīt “kontroli”.

 7. Par pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisiju (lēmums Nr.269)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:Priekšlikumi komisijas sastāvam:

  L.Ozoliņš - Izvirza Didzi Gavaru

  A.Tampe - Izvirza J.Griķi

  J.Hlevickis - Izvirza D.Ķezberi

  I.Dreija - Izvirza L.Aleksejevu

  L.Alksnis - Izvirza A.Priedi. Balsot par šo priekšlikumu.

  D.Urbanovičs - Neiekļaut A.Priedi

  L.Aleksejevs - Izvirza R.Simsoni

  I.Ančāns - Vēlās piedalīties

  A.Vētra - Izvirza Armīnu Sproģi.

  Balsošanas rezultāti par A.Piedes iekļaušanu komisijas sastāvā: "par" - 4, "pret" - 3, "atturās" - 7.

  D.Ķezbere - Lai komisijā būtu nepāra skaits cilvēku, izvirza V.Barinovu.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izveidot komisiju 15 cilvēku sastāvā.
  3. Papildināt komisijas sastāvu ar D.Gavaru, J.Griķi, D.Ķezberi, L.Aleksejevu, R.Simsoni, I.Ančānu, A.Sproģi un V.Barinovu.

 8. Par Jūrmalas pilsetas domes pašvaldības pasūtījuma izvērtēšanas komisijas nolikumu (nolikums Nr.32)

  Ziņo:I.Kalvāne
  I.Kalvāne - 2.1.apakšpunktā rakstīt, ka komisija sastāv no 15 cilvēkiem.
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. 2.1.apakšpunktā rakstīt, ka komisija sastāv no 15 cilvēkiem.

 9. Par bērnu tiesību aizsardzības komisiju (lēmums Nr.270). Par Jūrmalas pilsetas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu (nolikums Nr.33)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:Priekšlikumi komisijas sastāvam:

  L.Ozoliņš - Izvirza E.Majori

  L.Aleksejevs - Izvirza R.Simsoni

  A.Vētra - Komisijas darbā iesaistīt arī prestižas sabiedriskās organizācijas, kas nedarbojas Jūrmalā.

  Priekšlikumi komisijas nolikumam:

  D.Urbanovičs - Svītrot 2.1.1. - 2.1.12.apakšpunktus, lai vēlāk varētu iekļaut arī citus pārstāvjus. Komisijas sastāvu neizmainīt.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu:
   1.1 Izveidot komisiju 13 cilvēku sastāvā;
   1.2 Papildināt komisijas sastāvu ar E.Majori un R.Simsoni.
  2. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu:
   2.1 2.1.apakšpunktā rakstīt, ka komisija sastāv no 13 cilvēkiem;
   2.2 Svītrot 2.1.1. - 2.1.12.apakšpunktus.

 10. Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju (lēmums Nr.271). Par Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikumu (nolikums Nr.34).

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās:Priekšlikumi komisijas sastāvam:

  A.Vētra - Izvirza Rudīti Grigorjevu

  J.Hlevickis - Izvirza L.Aleksejevu

  I.Ančāns - Izvirza Ivetu Kravinsku

  R.Simsone - Izvirza Liliju Maculāni

  D.Ķezbere - Izvirza Laimuti Petrovu

  Priekšlikumi komisijas nolikumam:

  D.Urbanovičs - 2.2.apakšpunktā rakstīt, ka komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu:
   1.1 Izveidot komisiju 14 cilvēku sastāvā;
   1.2 Papildināt komisijas sastāvu ar R.Grigorjevu, L.Aleksejevu, I.Kravinsku, L.Maculāni un L.Petrovu.
  2. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu:
   2.1 2.1.apakšpunktā rakstīt, ka komisija sastāv no 14 cilvēkiem.
   2.2 2.2.apakšpunktā rakstīt, ka komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs.

Pārtraukums no plkst. 1410 - 1445

D.Urbanovičs liek uz balsošanu tālāko domes sēdes darba kārtību - vispirms izskatīt lēmuma projektu “Par kopuzņēmuma ar NRC “Vaivari” dibināšanu”, pēc tam izskatīt papildus iekļautos lēmumu projektus “Par dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu” un “Par papildinājumiem 1999.gada 10.jūnija domes lēmumā Nr.604 “Par izmaiņu apstiprināšanu “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos”””.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu: “par” - 9.

 1. Par kopuzņēmuma ar NRC “Vaivari” dibināšanu (lēmums Nr.273)

  Ziņo:A.Vētra
  Balso:"par" - 8, "pret" - 1, "atturās" - 1 (A.Vētra)
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu (lēmums Nr.274)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav (balsošanā nepiedalās R.Simsone
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par papildinājumiem 1999.gada 10.jūnija domes lēmumā Nr.604 “Par izmaiņu apstiprināšanu “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saitošajos noteikumos”” (lēmums Nr.275, saistošie noteikumi Nr.9)

  Ziņo:A.Priede
  Izsakās:D.Urbanovičs - 4.1.1.apakšpunktu izteikt sekojoši: “jebkāda veida autotransporta un citu transporta līdzekļu (izņemot velosipēdus netraucējot pludmales apmeklētājiem) iebraukšana un novietošana bez Jūrmalas pilsētas domes speciālās atļaujas”.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. 4.1.1.apakšpunktu izteikt sekojoši: “jebkāda veida autotransporta un citu transporta līdzekļu (izņemot velosipēdus netraucējot pludmales apmeklētājiem) iebraukšana un novietošana bez Jūrmalas pilsētas domes speciālās atļaujas”.

D.Urbanovičs ierosina šodien slēgt domes sēdi un to turpināt 6.jūlijā plkst. 900.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu: “par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav.

Domes sēdes turpinājums notiks 6.jūlijā plkst. 900.

Sēde slēgta plkst. 1535

Domes sēdes turpinājums 2001.gada 6.jūlijā

Sēde atklāta plkst. 900

A.Landsberga ieroina atkārtoti izskatīt jautājumu par muzikāli izklaidējoša pasākuma “Lielais uguņošanas pikniks” rīkošanu Jomas ielas svētku ietvaros.

Balsošanas rezultāti par A.Landsbergas priekšlikumu: “par” - 9, “pret” - 1, “atturās” - 2.

Priekšlikums pieņemts.

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem (lēmums Nr.276)

  Ziņo:D.Paule
  Izsakās:D.Paule - Lūgums pagarināt SIA “Sabiedrība SVA” zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu līdz 2001.gada 15.augustam.

  Jautājumi un priekšlikumi par pielikuma 12.punktu:

  D.Ķezbere - Kādēļ tiek samazināts par 50%?

  D.Paule - E.Kundziņš ir ļoti slims

  L.Aleksejevs - Ir informācija, ka viņš īpašumu izīrē.

  A.Bašarins - Ir informācija, ka viņš īpašumu grib pārdot.

  D.Urbanovičs - Pielikuma 12.punkts tiek atlikts apstākļu noskaidrošanai.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Atlikt pielikuma 12.punktu apstākļu noskaidrošanai.
  3. Papildināt lēmumu ar 7.punktu, kurā pagarina SIA “Sabiedrība SVA” zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu līdz 2001.gada 15.augustam.

 2. Par pamatceltnes Nr. 002 un palīgceeltnes lit. 003 Bulduru pr.98 atsavināšanu (lēmums Nr.277)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Izsakās:I.Ančāns - atlikt.

  Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu: “par” - 1, “pret” - 8, “atturās” - 3.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par nomas līguma noslēgšanu ar V.A. (lēmums Nr.278)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.K. (lēmums Nr.279)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.M. (lēmums Nr.280)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. (lēmums Nr.281)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par nomas maksas noteikšanu (lēmums Nr.282)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par nomas maksas noteikšanu (lēmums Nr.283)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.284)

  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Atlikt 1.punktu un uzdot J.Hlevickim noskaidrot apstākļus.
  3. Izsniegt reģistrācijas apliecību finansu konsultācijām A.B., nosakot termiņu uz licences laiku.
  Ziņo:E.Kalniņa
  Izsakās:J.Hlevickis - Vai V.Lisova ir saskaņojusi savu individuālo darbu ar Kauguru poliklīnikas vadību?

  D.Urbanovičs - Atlikt lēmuma projekta 1.punktu un uzdot J.Hlevickim noskaidrot apstākļus.

  L.Alksnis - Kādēļ atsaka reģistrācijas apliecības izsniegšanu A.B.?

  E.Kalniņa - Komisija vēlējās saņemt VAS “Latvija kuģniecība” priekšniecības saskaņojumu.

  D.Urbanovičs - Tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Dot atļauju.

  L.Alksnis - Kāds būs termiņš?

  D.Urbanovičs - Termiņu noteikt uz licences laiku.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:

 10. Par ieguldījumu atzīšanu R.R. (lēmums Nr.285)

  Ziņo:M.Purmalis
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grafikā un to sagatavošanu privatizācijai (lēmums Nr.286)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.287)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedzalās L.Ozoliņš
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr. 007 Asaru pr.2 (lēmums Nr. 288)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr. 002 Jaunā 87 (lēmums Nr. 289)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nīcas 2b pārdošanu (lēmums Nr. 290)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 1
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par nekustamā īpašuma Kolkas 20a nomas līguma nosēgšanu ar SIA “Sanare - KRC Jaunķemeri” (lēmums Nr. 291)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 17. Par telpu Parka 1 nomas maksas noteikšanu (lēmums Nr. 292)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par nekustamā īpašuma Dubultu pr.1 lit. 002 nomas līguma pagarināšanu ar SO Novadu Zinību centrs “Jūrmalas Zinību biedrība” (lēmums Nr. 293)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par nekustamā īpašuma Jomas 79 nomas līguma laušanu ar SIA “Reneva” (lēmums Nr. 294)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par nekustamā īpašuma Dubultu pr.1 lit. 002 nomas līguma pagarināšanu ar Lielrīgas Reģionālo Vides pārvaldi (lēmums Nr.295)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 21. Par nekustamā īpašuma Dubultu pr.1 lit. 002 nomas līguma pagarināšanu ar BO Valsts Akciju sabiedrību “Nodarbinātības Valsts dienests” filiāli Jūrmalas centrs (lēmums Nr.296)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 22. Par nekustamā īpašuma Jomas 10 lit. 001 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Pildiņš” (lēmums Nr.297)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 23. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu 74 (lēmums Nr.298), Krasta 6 (lēmums Nr.299), Nākotnes 10 (lēmums Nr.300), Vijolīšu 4 (lēmums Nr.301), Þubītes 8 (lēmums Nr.302)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 24. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.303)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:D.Urbanovičs - Lēmuma 2., 5. un 7.punktu papildināt ar J.Asara īpašo viedokli, kas izteikts 22.06.2001. vēstules Nr.05-5/729 priekšpēdējā rindkopā.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 2., 5. un 7.punktu papildināt ar J.Asara īpašo viedokli, kas izteikts 22.06.2001. vēstules Nr.05-5/729 priekšpēdējā rindkopā.

 25. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dārzkoības 17 (lēmums Nr.304)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 26. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzelzceļa 60/60a (lēmums Nr.305)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 27. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 22.jūnija lēmuma Nr.421 apstiprināšanu (lēmums Nr.306)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 28. Par pieteikuma īpašuma tiesību atjaunošanai noraidīšanu Jūrmalā, Ceriņu 35 (lēmums Nr.307)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 29. Par pieteikuma īpašuma tiesību atjaunošanai noraidīšanu Jūrmalā, Līgatnes 3 (lēmums Nr.308)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izskās:L.Alksnis - Denacionalizācijas komisijā jautājums izskatīts jau 09.08.96.

  I.Ančāns - Atlikt. Izvērtēt apstākļus.

  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 30. Par pieteikuma īpašuma tiesību atjaunošanai noraidīšanu Jūrmalā, Meža pr.12 (lēmums Nr.309)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 31. Par pieteikuma īpašuma tiesību atjaunošanai noraidīšanu Jūrmalā, Upes ielā (lēmums Nr.310)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - 2, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 32. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 27.maija lēmumā Nr. 239 (lēmums Nr.311)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

Pārtraukums no plkst. 1025 - 1100

 1. Par muzikāli izklaidējoša pasākuma “Lielais Uguņošanas Pikniks” rīkošanu Jomas ielas svētku ietvaros.

  Ziņo:A.Landsberga, A.Kukuvas
  Izsakās:L.Alksnis, D.Ķezbere, A.Tampe, L.Aleksejevs, I.Ančāns, A.Bašarins, J.Hlevickis, L.Ozoliņš, J.Griķis, D.Urbanovičs
  Priekšlikumi:

  L.Alksnis - Šo pasākumu varētu organizēt 22.jūlijā pa dienu Jomas ielas svētku laikā un visu pasākumu beigt ar uguņošanu plkst.2400. Uzskata, ka, ja rīkos šo pasākumu 21.jūlija vakarā un naktī, Jomas ielas svētki tiks izjaukti. Vēlas vārdisko balsojumu.

  D.Ķezbere - No vienas puses vēlas atbalstīt šo pasākumu, bet no otras puses - 21.jūlijs, diena pirms Jomas ielas sētkiem, nav veiksmīgi izvēlēta diena. Jautājumu vajadzētu izdiskutēt un nonākt pie kompromisa.

  A.Tampe - Šaubās, vai būtu pareizi atbalstīt šo pasākumu.

  L.Aleksejevs - Katram deputātam pašam jāizlemj kā balsot un jāuzņemās atbildība.

  I.Ančāns - Lēmuma izpildes kontroli vajadzētu uzdot domes priekšsēdētājam. Nepiekrīt lēmuma projektam. Vēlas vārdisko balsojumu.

  A.Bašarins - Atbalsta pasākumu. Aicina nebūt birokrātiem. Laika ir pietiekoši, lai saskaņotu visus nepieciešamos darbus un noslēgtu līgumus.

  J.Hlevickis - Aicina uz kompromisu. Piekrīt, ka šo jautājumu grūti izlemt.

  L.Ozoliņš - Ja iespējams, saīsināt pasākuma norisi naktī. Jāparedz viss, kas vien var notikt.

  A.Bašarins - Pasākums varētu notikt tuvāk “Jūras Pērlei”.

  I.Ančāns - Pārtraukt jautājuma izskatīšanu un izskatīt to citā variantā - vai nu mainīt pasākuma laiku vai vietu.

  L.Ozoliņš - Pieņemt lēmumu, ka principā atbalstam pasākumu, bet pieprasīt visus saskaņojumus.

  D.Ķezbere - Lēmuma projekta 1.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Atļaut rīkot muzikāli izklaidējošo pasākumu “Lielais Uguņošanas Pikniks” 2001.gada 21.jūlijā Bulduru pludmalē Vienības pr. galā no plkst.2000 līdz 1.00”.

  J.Griķis - Aicina nepārkāpt saistošos noteikumus, atļaujot rīkot šī pasākuma pirmo daļu 21.jūlijā, kas ietver arī uguņošanu plkst.2400, bet neatļaut nakts pasākumu.

  D.Urbanovičs - Šādu lēmumu nevar pieņemt ar vārdisko balsojumu. Uzskata, ka šodien nevar pieņemt lēmumu tādā redakcijā, kā tas ir sagatavots, ja deputātiem nav vienprātības šajā jautājumā. Ierosina balsot par to, lai deputāti pilnvarotu priekšsēdētāju pārrunām par šo jautājumu.

  Balsošanas rezultāti par priekšlikumu deputātiem pilnvarot priekšsēdētāju D.Urbanoviču pārrunām un lēmuma pieņemšanai par muzikāli izklaidējošā pasākuma “Lielais Uguņošanas Pikniks” rīkošanu, nepieciešamības gadījumā pārkāpjot domes saistošos noteikumus, atļaujot pasākumu rīkot naktī: “par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - 1.

  Priekšlikums pieņemts.

  Nolemj:
  1. Nepieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Pilnvarot priekšsēdētāju D.Urbanoviču pārrunām un lēmuma pieņemšanai par muzikāli izklaidējošā pasākuma “Lielais Uguņošanas Pikniks” rīkošanu, nepieciešamības gadījumā pārkāpjot domes saistošos noteikumus, atļaujot pasākumu rīkot naktī.

Sēde slēgta plkst.1215

Nākošā domes sēde notiks 2001.gada 18.jūlijā

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja