Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.marta 9.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 12.jūnija 13.nolikumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 15.decembra 20.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 52.nolikumu

2001.gada 4.jūlijāNr.33

Protokols Nr.10, 12.punkts

Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisija(turpmāk tekstā komisija) ir koleģiāla valstisko, nevalstisko un pašvaldības institūciju sadarbības un konsultatīvā padomdevēja institūcija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, lai īstenotu bērnu tiesību aizsardzības politiku Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

  1.2 Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo nolikumu.

 2. Komisijas darbības organizācija.

  2.1. Komisijas sastāvā ir 13 cilvēki no valsts, nevalstiskām un pašvaldības institūcijām; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 52. nolikumu; Grozīts ar domes 2011.gada 15.decembra 20. nolikumu

  Komisijas sastāvu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  2.2. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.

  2.3. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  2.4. Komisija lēmumus pieņem saskaņojot un balsojot. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā, priekšsēdētāja vietnieka balss.

  2.5. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  2.6. Pēc komisijas priekšsēdētāja, komisijas locekļu, domes priekšsēdētāja vai vismaz 1/3 domes deputātu ierosinājuma var tikt sasaukta komisijas ārkārtas sēde.

  2.7. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

  Protokolā ierakstāms:

  Ikviens komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

  Komisijas lēmumu paraksta priekšsēdētājs.Ja sēdi vadījis priekšsēdētāja vietnieks, viņš paraksta šajā sēdē pieņemtos lēmumus.

 3. Komisijas kompetence un uzdevumi.

  3.1 Komisijas mērķis ir bērnu tiesību aizsardzības politikas īstenošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

  3.2 Komisijas uzdevumi:

  3.2.1.sniegt pārskatus un analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzībā Jūrmalas pilsētā, nosakot perspektīvo attīstību;
  3.2.2.izstrādāt priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības stratēģijas un taktikas veidošanai;
  3.2.3.sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei priekšlikumus par pasākumiem, kas nepeiciešami bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 13.nolikumu
  3.2.4.uzraudzīt bērnu tiesību un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā;
  3.2.5.piedalīties dažādu normatīvo dokumentu, nolikumu, lēmumu, programmu izstrādē pašvaldības teritorijā jautājumos, kas skar bērnu tiesību aizsardzības sfēru;
  3.2.6. Papildināts ar domes 2014.gada 12.jūnija 13.nolikumu

 4. Komisijas tiesības. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 13.nolikumu

  4.1 Savas kompetences ietvaros iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei un tās institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
  4.2. Papildināts ar domes 2014.gada 12.jūnija 13.nolikumu
  4.3. Papildināts ar domes 2014.gada 12.jūnija 13.nolikumu

 5. Darba samaksa.

  5.1 Komisijas locekļi par piedalīšanos komisiju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar Jūrmalas domes lēmumu var saņemt alīdzību.

 6. Darbības pārtraukšana.

  6.1 Komisijas darbība tiek izbeigta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  6.2 Komisijas locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Jūrmalas pilsētas dome, ja to pieprasa;

  6.2.1.pats komisijas loceklis;
  6.2.2.domes priekšsēdētājs
  6.2.3.vismaz 1/3 domes deputātu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs