Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 21.jūlija 1.instrukciju

2002.gada 13.februārīNr.4

Protokols Nr.4, 5.punkts

Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību

Izstrādāts pamatojoties uz
Latvijas Republikas likumu “Par budžetu un finansu vadību”
un Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību budžetiem”

 1. Vispārīgie jautājumi

  1.1. Domes rezerves fonda apstiprinātos līdzekļus piešķir pašvaldības pamatbudžetā neparedzētiem izdevumiem - pašvaldībai nozīmīgu pasākumu organizēšanai un realizācijai, nekustamā īpašuma iegādei, kā arī attiecīgā gada budžetā neparedzētu papildus izdevumu segšanai.

  1.2. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no domes rezerves fonda pieņem:

  1.2.1. finansu komiteja,
  1.2.2. priekšsēdētājs, ja līdzekļi nepieciešami steidzami un nav iespējams sasaukt finansu komitejas sēdi. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no domes rezerves fonda priekšsēdētājs drīkst pieņemt, ja summa nepārsniedz Ls 3000.

  1.3. Rezerves fonda līdzekļu izlietojumu apstiprina dome mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 2. Līdzekļu piešķiršanas kārtība

  2.1. Līdzekļus no domes rezerves fonda piešķir tikai juridiskai personai.

  2.2. Līdzekļus var pieprasīt pašvaldības institūcijas par to pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā esošām iestādēm, organizācijām un pašvaldības uzņēmējsabiedrībām (saskaņā ar 1.pielikumu).

  2.3. Līdzekļu pieprasījumam jāpievieno domes attiecīgās komitejas (kuras kompetencē ir konkrētā jautājuma risināšana) sēdes protokola izraksts par līdzekļu pieprasījumu izskatīšanu un akceptu.

  2.4. Attiecīgās komitejas lēmumu kopā ar pieprasījumu iesniedzējs iesniedz finansu pārvaldes budžeta nodaļā ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās finansu komitejas sēdes. Pieprasījumi, kas netiek iesniegti savlaicīgi, tiek virzīti izskatīšanai tikai uz nākamo finansu komiteju.

  2.5. Finansu pārvaldes budžeta nodaļa izskata iesniegtos pieprasījumus, finansiālo pamatojumu un aprēķinus , precizē tos, sagatavo atzinumu, finansu komitejas lēmuma projektu un iesniedz tos izskatīšanai finansu komitejai.

  2.6. Pēc finansu komitejas lēmuma pieņemšanas vai domes priekšsēdētāja rīkojuma parakstīšanas par līdzekļu piešķiršanu no domes rezerves fonda finansu pārvaldes budžeta nodaļa sagatavo izziņu-paziņojumu (saskaņā ar2.pielikumu) 3 eksemplāros. Izziņu - paziņojumu paraksta finansu pārvaldes vadītāja.

  2.7. Izziņa - paziņojums tiek nosūtīts pašvaldības izpildinstitūcijai, finansu pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai, viena izziņa - paziņojums eksemplārs paliek finansu pārvaldes budžeta nodaļā.

  2.8. Finansu pārvaldes centralizētā grāmatvedība, pamatojoties uz izziņu - paziņojumu, atver asignējumus.

 3. Kontrole, uzskaite un pārskata sniegšana

  3.1. Budžeta izpildītājs nodrošina un atbild par no domes rezerves fonda piešķirtā asignējumu izlietojumu atbilstoši noteiktajiem mērķiem un izziņā - paziņojumā norādītajiem budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

  3.2. Saņemtie līdzekļi un to izlietojums atspoguļojams attiecīgās izpildinstitūcijas grāmatvedības uzskaitē, kā arī nodrošināma kases un faktisko izdevumu analītiskā uzskaite, atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

  3.3. Pašvaldības izpildinstitūcija, kas saņēmusi līdzekļus no domes rezerves fonda, sagatavo un iesniedz pārskatus par to izlietojumu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Valsts kases prasībām.

  3.4. Finansu pārvalde pārbauda budžeta izpildītāju iesniegtajos pārskatos līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajai tāmei.

  3.5. Piešķirtos līdzekļus un to izlietojumu atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem tiek iekļauti ikmēneša kopsavilkuma pārskatā par pašvaldības budžeta izpildi.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4

Pieprasījums par papildus līdzekļu piešķiršanu

N.p.k.Valdības klasifikācijas kodsEkonomiskās klasifikācijas kodsApstiprinātais plānsIzpilde uz _______SummaĪss nepieciešmo līdzekļu pamatojums
1234567

Vadītājs____________________________

Galvenais grāmatvedis_________________


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4

IZZIŅA - PAZIŅOJUMS Nr.____

Par budžeta līdzekļu grozījumiem __________________________________ 200__.gadā
(iestādes nosaukums)

pamatojoties uz ___________________________________________________________

GROZĪJUMU SUMMA KOPĀ 2002.GADĀ
PamatbudžetsMaksas pakalp.Kopā
IEŅĒMUMI kopā   
Atlikums gada sākumā   
Ieņēmumi   
IZDEVUMI pa kodiem kopā   
    
    
    
Atlikums gada beigās   
Piezīme:

Finansēšanas avots:

 1. domes rezerves fonds
 2. ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
 3. pārējie (norādīt konkrēti kādi)

Finansu pārvaldes vadītāja A.Tukāne

Sagatavoja I.Brača