Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
INSTRUKCIJA
Jūrmalā

Zaudējusi spēku ar domes 2022.gada 24.novembra 575.lēmumu

2011.gada 21.jūlijāNr. 1

protokols Nr. 13, 5. punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība

Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.,73.pantiem,
Latvijas Republikas Likumu par budžetu un finanšu vadību un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

I Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāts, apstiprināts, grozīts, izpildīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, kā arī nodrošināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes kontrole un atbildība par finanšu vadības procesu pašvaldībā.

2. Instrukcija attiecas uz visām Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām un komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un aģentūrām, ja tām ir piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets ir finanšu instruments Jūrmalas pašvaldības politikas īstenošanai atbilstoši likumos „Par pašvaldībām” un „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteiktajām normām.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālajā budžetā tiek uzskaitīti Jūrmalas pašvaldības Attīstības fondā un pašvaldības budžeta iestādēs saņemtie ziedojumi vai dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez tā. Pamatbudžets ir budžeta daļa, kura satur normatīvajos aktos noteiktos pašvaldības un pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumus, izņemot speciālā budžeta ieņēmumus, kā arī apropriācijas, kuru finansēšanas avoti ir pamatbudžeta ieņēmumi.

5. Informatīviem mērķiem un analīzei var tikt veidots pašvaldības konsolidētais kopbudžets, kas ir budžeta daļu – pamatbudžeta un speciālā budžeta – kopsavilkums.

6. Jūrmalas pašvaldības budžets ir dokuments, kas ietver:

6.1. skaitlisku informāciju par pašvaldības budžeta ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

6.2. datus par iepriekšējā saimnieciskā gada līdzekļu atlikumu, kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai;

6.3. katrai budžeta finansētai institūcijai programmas, apakšprogrammas vai projekta īstenošanai piešķirto līdzekļu apmēru saskaņā ar Jūrmalas pašvaldības noteikto budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām;

6.4. informāciju par visām pašvaldības saistībām, t.sk. ilgtermiņa saistībām, sniegtajiem galvojumiem un parāda saistībām atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai;

6.5. informāciju par speciālo budžetu (ziedojumiem un dāvinājumiem);

6.6. paskaidrojuma rakstu pie Jūrmalas pašvaldības budžeta;

6.7. citu informāciju, ko dome atzīst par nepieciešamu.

II Finanšu vadība

7. Finanšu vadības procesu pašvaldībā nodrošina Jūrmalas pilsētas dome, izveidojot atbilstošas pašvaldības struktūras un nosakot to pienākumus un atbildības līmeni.

8. Finanšu vadības mērķis pašvaldībā ir efektīvas sistēmas radīšana, kas nodrošina lietderīgu un racionālu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieejamo līdzekļu izmantošanu atbilstoši pieņemtajiem Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem.

9. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs vada un atbild par finanšu vadības procesu pašvaldībā.

10. Finanšu vadība sevī ietver finanšu resursu nodrošināšanu, budžeta projekta sastādīšanu, pašvaldības budžeta apstiprināšanu un grozījumu veikšanu, kārtējā gada budžeta izpildi, likviditātes nodrošināšanu, brīvo apgrozāmo līdzekļu pārvaldīšanu un budžeta līdzekļu izlietojuma kontroles nodrošināšanu.

III Budžeta projekta sastādīšana un apstiprināšana

11. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa sastāda sākotnējo pašvaldības ieņēmumu daļas prognozi nākamajam budžeta gadam, veicot iepriekšējo periodu ieņēmumu daļas izpildes analīzi, izvērtējot spēkā esošās un paredzamās izmaiņas normatīvajos aktos, makroekonomiskās tendences, prognozi valsts administrēto nodokļu atskaitījumiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību iesniegtos plānojamos ieņēmumus atbilstoši noteiktajai kompetencei.

12. Pēc ieņēmumu daļas prognozes sastādīšanas, Budžeta nodaļa veic aprēķinus ar mērķi noteikt pieļaujamo līdzekļu apjomu no pašvaldības budžeta, kas novirzāms investīciju veikšanai pašvaldībā. Rezultāti tiek iesniegti Ekonomikas un attīstības nodaļai Investīciju plāna precizēšanai nākamajam budžeta gadam pieļaujamā finansēšanas apjoma robežās.

13. Investīcijas budžeta projektā tiek iestrādātas atbilstoši precizētajam Investīciju plānam. Gadījumā, ja Investīciju plāns nav precizēts un spēkā esošā Investīciju plānā investīcijām nepieciešamais finansējums no pašvaldības budžeta pārsniedz pieļaujamo apjomu, aprēķinātais finansējums investīcijām iekļaujams budžeta programmā „Apropriācijas rezerve” ar mērķi „Investīcijām”.

14. Budžeta nodaļa sagatavo Jūrmalas pilsētas domes rīkojuma projektu par kārtību, kādā budžeta finansētas institūcijas iesniedz budžeta projektu, izskata institūciju iesniegtos budžeta projektus, iesniedz pašvaldības budžeta projektu izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai Jūrmalas pilsētas domes izveidotajās pastāvīgajās deputātu komitejās, kā arī kalendāro grafiku veicamajām darbībām.

15. Budžeta prioritātes nākamajam budžeta gadam tiek noteiktas ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, plānotos valsts mēroga pasākumus ar pašvaldības pārstāvju dalību, pašvaldības apstiprināto investīciju plānu, kā arī pilsētas attīstības stratēģijā noteiktos uzdevumus.

16. Ieņēmumu daļas prognoze budžeta projekta veidošanas gaitā var tikt precizēta.

17. Budžeta nodaļa izvērtē pašvaldības budžeta finansētu institūciju iesniegto budžeta projektu atbilstību budžeta finansētu institūciju īstenotajām funkcijām un pašvaldības budžeta asignējumu avotu iespējām.

18. Budžeta nodaļa ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no valsts gadskārtējā budžeta likuma izsludināšanas iesniedz apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domei saistošo noteikumu projektu gadskārtējam pašvaldības budžetam.

IV Budžeta izpilde

19. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem par pašvaldības budžeta apstiprināšanu, Budžeta nodaļa sagatavo sekojošus izrakstus no saistošajiem noteikumiem:

19.1. Centralizētajai grāmatvedībai:

19.1.1. izrakstu par katrai budžeta finansētajai institūcijai piešķirto asignējumu apjomu, avotiem, norēķinu konta numuru un mērķi;

19.1.2. izrakstu par katrai budžeta finansētajai institūcijai apstiprinātajām tāmēm;

19.2. budžeta finansētajām institūcijām izrakstu, kas satur institūcijai saistošus norādījumus, apstiprināto asignējumu apjomu un tāmes.

20. Pamatojoties uz budžeta finansētas institūcijas elektroniski atsūtītu naudas līdzekļu pieprasījumu kārtējam mēnesim, Budžeta nodaļa pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām atver asignējumus Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajā grāmatvedībā atvērtajos norēķinu kontos, atbilstoši budžeta finansētajai institūcijai apstiprinātajā budžetā noteiktajai apropriācijai, budžeta tāmēm un pieejamiem finanšu avotiem.

21. Biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskā labuma organizācijām un komercsabiedrībām, kurām pašvaldības deleģēto funkciju izpildei ir apstiprināta pašvaldības budžeta apropriācija, apropriācijas ietvaros tāmes apstiprina un izmaiņas tajās veic Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 5.instrukciju

21.1 Papildināts ar domes 2012.gada 22.novembra 5.instrukciju

21.2 Papildināts ar domes 2012.gada 22.novembra 5.instrukciju

21.3 Papildināts ar domes 2012.gada 22.novembra 5.instrukciju

22. Budžeta nodaļa nodrošina 21.punktā minēto tāmju un ar tām saistīto dokumentu atsevišķu uzskaiti.

23. Ja pašvaldības budžets nav apstiprināts līdz kārtējā saimnieciskā gada sākumam budžeta asignējumi pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām tiek atvērti, ievērojot sekojošus nosacījumus:

23.1. izdevumi budžeta izpildītāju programmu nodrošināšanai vienā mēnesī nedrīkst pārsniegt vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada izdevumiem;

23.2. tiek turpināta uzsākto investīciju projektu finansēšana attiecīgajam projektam paredzētajā apjomā;

23.3. tiek nodrošināta ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pašvaldības līdzfinansējuma līdzekļu asignēšana no ārvalstu finanšu palīdzības finansētiem jauniem pasākumiem (projektiem) atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes pieņemtā lēmuma par projekta iesnieguma atbalstu pielikumā pievienotajai naudas plūsmai.

24. Budžeta nodaļai ir tiesības atvērt asignējumus proporcionāli pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas izpildei, neizpildes gadījumā aizkavējot asignējumu atvēršanu, ievērojot prioritātes, ko nosaka saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu.

25. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam ir tiesības aizkavēt vai pārtraukt asignējumu atvēršanu, pamatojoties uz viņa rīcībā esošu informāciju par finanšu disciplīnas pārkāpumiem, izdodot Budžeta nodaļai attiecīgu rīkojumu.

26. Asignējumu pārskaitīšanu budžeta finansētu institūciju norēķinu kontos, atbilstoši Budžeta nodaļas atvērtajiem asignējumiem, pārbaudot asignējumu atlikumu, veic Centralizētā grāmatvedība.

27. Centralizētā grāmatvedība nodrošina pašvaldības budžeta institūcijai apstiprinātās tāmes izpildes kontroli ekonomiskās klasifikācijas un funkcionālo kategoriju klasifikācijas kodu griezumā, kā arī seko, lai atvērto asignējumu ietvaros budžeta finansētās institūcijas norēķinus veiktu savlaicīgi, bet ne priekšlaicīgi. Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 5.instrukciju

28. Pašvaldības budžeta finansētās institūcijas finansiāla rakstura saistības, kas attiecas uz pašvaldības budžeta līdzekļiem, drīkst uzņemties tikai pašvaldības budžetā noteiktās apropriācijas ietvaros. Šī punkta pārkāpuma gadījumā budžeta izpildītāja uzņemtās saistības kļūst par budžeta izpildītāja personiskajām saistībām.

29. Visi pašvaldības budžeta iestādes ieņēmumi ir pašvaldības budžeta ieņēmumi, līdz ar to saņemami un izlietojami atbilstīgi pašvaldības budžetā noteiktajai apropriācijai.

30. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām par iesniedzamajiem pašvaldību pārskatiem un pašvaldības norādījumiem budžeta finansētas institūcijas sagatavo mēneša un gada pārskatus.

31. Pašvaldības konsolidētos pārskatus attiecībā uz plāna sadaļu sagatavo Budžeta nodaļa, attiecībā uz kases izpildes sadaļu, kā arī faktisko izpildi – Centralizētā grāmatvedība.

31.1 Papildināts ar domes 2012.gada 22.novembra 5.instrukciju

32. Pašvaldības norēķinu kontos, t.sk. budžeta finansētu institūciju norēķinu kontos, esošie brīvie finanšu līdzekļi, pēc Budžeta nodaļas priekšlikuma, var tikt noguldīti uz termiņa noguldījumu. Centralizētā grāmatvedība, veicot iepirkuma procedūru, sagatavo Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam parakstīšanai līguma projektu termiņa noguldījuma veikšanai.

V Grozījumi pašvaldības budžetā

33. Pašvaldības budžeta izpildes gaitā Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga veikt grozījumus pašvaldības budžetā.

34. Pašvaldības budžets tiek grozīts, veicot izmaiņas saistošajos noteikumos par gadskārtējā pašvaldības budžeta apstiprināšanu, šādos gadījumos:

34.1. tiek veiktas izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprināto asignējumu ietvaros tāmēs ekonomiskās un funkcionālās klasifikācijas kodos noteiktajās apropriācijās, kā arī budžeta programmās;

34.2. tiek apstiprināti plānotie papildus saņemamie pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumi un atbilstīgi izdevumi programmās ekonomisko un funkcionālo kategoriju klasifikācijas kodu griezumā;

34.3. tiek noteiktas papildus apropriācijas budžeta iestāžu darba nodrošināšanai uz kases apgrozāmo līdzekļu samazinājuma rēķina maksas pakalpojumos u.c. pašu ieņēmumos;

34.4. tiek apstiprinātas papildus apropriācijas izdevumiem, kas nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai vai brīvprātīgo iniciatīvu izpildei no programmas „Apropriācijas rezerve”;

34.5. tiek apstiprinātas papildus apropriācijas izdevumiem, kas nepieciešami ārkārtas, avārijas situāciju novēršanai programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;

34.6. valsts budžeta grozījumu rezultātā vai citu valsts normatīvo aktu grozījumu rezultātā;

34.7. tiek precizēta pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa, atbilstīgi precizējot pašvaldības budžeta izdevumu daļu;

34.8. tiek apstiprināti pašvaldības budžeta grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja izdotajiem rīkojumiem, Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

34.9. Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

34.10. Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

35. Budžeta grozījumi tiek veikti, pamatojoties uz budžeta finansētu institūciju sagatavotajiem pieprasījumiem, pamatojot finanšu līdzekļu nepieciešamību un sniedzot detalizētus aprēķinus un atšifrējumus, izmaiņu gadījumā norādot arī līdzekļu ekonomijas vai samazinājuma iemeslus, t.sk: Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju

35.1. papildus finanšu līdzekļu pieprasījumam pievienojama 1.pielikumā norādītā veidlapa;

35.2. apropriācijas izmaiņu pieprasījumam pievienojama 2.pielikumā norādītā veidlapa. Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

36. Budžeta finansētas institūcijas budžeta grozījumu pieprasījumus iesniedz Jūrmalas pilsētas domē.

37. Deputātu komiteja, kuras kompetencē ir attiecīgo budžeta grozījumu jautājumi, izskata un sniedz atzinumu. Pozitīva atzinuma gadījumā Administratīvā nodaļa budžeta grozījumu iesniegumu nodod Budžeta nodaļai, pievienojot protokola izrakstu par attiecīgo jautājumu.

38. Budžeta nodaļa ir tiesīga virzīt jautājumus par grozījumiem budžetā arī bez attiecīgās komitejas atzinuma gadījumos, ja iesniegums iesniegts pēc sēdes, kad notikusi plānotā profilējošā komiteja attiecīgajā mēnesī.

39. Budžeta nodaļa izskata iesniegtos pieprasījumus, finansiālos pamatojumus, precizē tos, sagatavo atzinuma un saistošo noteikumu projektu un iesniedz materiālus izskatīšanai Finanšu komitejā. Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju

40. Atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam, Budžeta nodaļa sagatavo saistošo noteikumu projektu un virza izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē.

41. Budžeta grozījumu pieprasījumus, kas ir saņemti vēlāk nekā 48 stundas pirms termiņa, kad ir iesniedzams saistošo noteikumu projekts izskatīšanai kārtējā Finanšu komitejā, Budžeta nodaļa ir tiesīga virzīt uz nākamo Finanšu komiteju.

42. No programmas „Apropriācijas rezerve” līdzekļi var tikt piešķirti budžeta finansētām institūcijām izdevumu segšanai, kas nav paredzēti gadskārtējā pašvaldības budžetā, taču tika pieprasīti, sastādot ikgadējo budžetu.

43. No programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļi var tikt piešķirti juridiskām personām pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem avārijas, katastrofu un stihiju seku novēršanai, citiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī pašvaldībai nozīmīgu un būtisku pasākumu finansēšanai.

43.1 Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

43.2 Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

44. Ārkārtas gadījumos, ja finanšu līdzekļi ir nepieciešami nekavējoši, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot rīkojumus par pašvaldības budžeta grozījumiem, neievērojot 37.punktā noteikto kārtību: Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 1.instrukciju Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

44.1.  par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” budžeta finansētām institūcijām (Juridiskām personām), nepārsniedzot Ls 5000;

44.2. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētajai institūcijai budžeta programmai apstiprinātās apropriācijas ietvaros starp programmas aktivitātēm un klasifikācijas kodiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām šādu ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros: Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

- klasifikācijas kodā 1000 „Atlīdzība”;

- klasifikācijas kodā 2000 „Preces un pakalpojumi”;

- klasifikācijas kodā 3000 „Subsīdijas un dotācijas”;

- klasifikācijas kodā 4000 „Procentu izdevumi”;

- klasifikācijas kodā 5000 „Pamatkapitāla veidošana”;

- klasifikācijas kodā 6000 „Sociālie pabalsti”;

- klasifikācijas kodā 7000 „Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība”.

44.3. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētajai institūcijai starp programmām un to aktivitātēm visu klasifikāciju kodu ietvaros, ja grozījumu summa vienā kodā nepārsniedz Ls 5000, izņemot gadījumus, ja izmaiņas tiek veiktas pārkārtojot apropriāciju no kapitālajiem izdevumiem uz uzturēšanas izdevumiem. Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

45. Saskaņā ar 44.punktu izdotie rīkojumi ir apstiprināmi domes sēdē.

46. Pēc saistošo noteikumu par budžeta grozījumiem apstiprināšanas vai 43.punktā noteikto rīkojumu saņemšanas, Budžeta nodaļa sagatavo Izziņu – paziņojumu 3 eksemplāros par budžeta finansētajai institūcijai veiktajiem budžeta grozījumiem gadskārtējā budžetā, t.sk.: Svītrots ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju

46.1. Budžeta izpildītājam 1 eksemplārs;

46.2. Centralizētajai grāmatvedībai 1 eksemplārs;

46.3. Budžeta nodaļai 1 eksemplārs.

47. Izziņas – paziņojumus paraksta Budžeta nodaļas vadītāja. Svītrots ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju

48. Budžeta nodaļa Izziņu – paziņojumu reģistrē elektroniski izziņu reģistrā. Svītrots ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju

VI Atbildība par budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles procesu

49.  Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par šajā instrukcijā noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un apstiprinātajām tāmēm.

50. Budžeta izpildītāji, kuri pārkāpuši šo instrukciju, saucami pie likumā noteiktās atbildības.

51. Finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību paredzētajiem mērķiem, finanšu vadības principiem un normatīvajiem aktiem, atbilstoši savai kompetencei, kontrolē Revīzijas un audita nodaļa.

52. Par pašvaldības budžeta sastādīšanas un izlietošanas likumību ne retāk kā vienu reizi gadā atzinumu sniedz zvērinātie revidenti vai auditorfirma.

VII Noslēguma jautājumi

53. Ar instrukcijas spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikums Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punkts nav piemērojams.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.jūlija instrukciju Nr.1

(protokols Nr.13, 5.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju
Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

PIEPRASĪJUMS PAR PAPILDUS FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU

Budžeta finansēta institūcija

N.p.k.

Programma/aktivitāte

VFK.EKK

Apstiprinātais plāns (Ls)

Izpilde uz ________ (Ls)

Pieprasītā summa (Ls)

Vadītājs:

Galvenais grāmatvedis:2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.jūlija instrukciju Nr.1

(protokols Nr.13, 5.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 2.instrukciju
Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju

IZMAIŅAS 20______.GADA BUDŽETA FINANSĒTAS INSTITŪCIJAS _______________________________ TĀMĒ

Budžeta finansēta institūcija

VFK.EKK

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

VFK.EKK

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

0

0

Iestādes vadītājs:

Galvenais grāmatvedis:


Pielikums Nr.3 Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 1.instrukciju