Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2002.gada 27.februārīNr.6

Protokols Nr.5, 38.punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums

 1. Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisija (turpmāk tekstā - komisija) tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

 2. Komisija darbojas saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām”, likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu”. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu

 3. Komisija organizē un vada pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesu, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu Nr.37 „Par pašvaldības īpašumu privatizācijas kārtību” un citiem likumdošanas aktiem, kas regulē pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas kārtību. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu

 4. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

 5. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

 6. Komisijas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī kontrolē komisijas lēmumu izpildi.

 7. Komisija savu darbu veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. Ja uz komisijas sēdi neierodas komisijas locekļu vairākums, komisijas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komisijas sēdi.

 8. Komisijas priekšsēdētāju ievēl komisijas locekļi ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.

 9. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja alternatīvi lēmumi saņem vienādu balsu skaitu, komisijas lēmums tiek pieņemts tādā redakcijā, par kuru balsojis komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

 10. Komisijas loceklim ir aizliegts pieņemt lēmumus “Korupcijas novēršanas likuma” un likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” paredzētajos gadījumos.

  Komisijas loceklim ir pienākums informēt komisijas priekšsēdētāju par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu atturēties no konkrētā jautājuma apspriešanas un balsošanas. Minētais fakts tiek fiksēts komisijas protokolā.

 11. Komisijas lēmumi tiek pieņemti objektīvi izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus, citus komisijai saistošos likumdošanas aktus un Jūrmalas pilsētas attīstības intereses.

 12. Komisijas loceklim, kas nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstveidā pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli.

 13. Komisijas sēdes protokolēšanu nodrošina Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolists, komisijas priekšsēdētāja prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieks un protokolists. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu

 14. Komisijas pieņemtos lēmumus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 15. Visi iesniegumi un materiāli jautājumu izskatīšanai komisijas sēdē tiek iesniegti domē un apkopoti pašvaldības īpašuma pārvaldē. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu

 16. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem un materiāliem, sagatavo komisijas protokola projektu. Ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms kārtējās komisijas sēdes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa nodrošina komisijas locekļiem iespēju saņemt protokola projektu un iepazīties ar komisijā izskatāmo jautājumu materiāliem. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu

 17. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kārtējas komisijas sēdes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa nodrošina komisijas sēdes protokola sagatavošanu. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu

 18. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa nodrošina domes lēmumu projektu sagatavošanu komisijas pieņemto lēmumu apstiprināšanai domē. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 41.nolikumu

 19. Privatizācijas komisijas darba apmaksa tiek noteikta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs