Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 41

protokols Nr. 31, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums):

1. Izteikt Nolikuma 2.punktu jaunā redakcijā:

„2. Komisija darbojas saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām”, likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu””.

2. Izteikt Nolikuma 3.punktu jaunā redakcijā:

„3. Komisija organizē un vada pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesu, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu Nr.37 „Par pašvaldības īpašumu privatizācijas kārtību” un citiem likumdošanas aktiem, kas regulē pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas kārtību”.

3. Nolikuma 13.punktā, 15.punktā, 16.punktā 17.punktā un 18.punktā vārdus „Pašvaldības īpašumu pārvalde” aizstāt ar vārdiem „Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF