Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 1.nolikumu
Grozīts ar domes 2013. gada 8.augusta 16. nolikumu
Mainīts ar Domes 2009. gada 26.marta 17. nolikumu
Mainīts ar Domes 2007. gada 20. decembra 10. nolikumu
Mainīts ar Domes 2007. gada 12. septembra 1. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 8. septembra 36. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 16. aprīļa 12. nolikumu

2002.gada 27.februārīNr.8

Protokols Nr.5, 40.punkts

Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

  1.1. Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvā padome (turpmāk tekstā Padome) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu pēc iedzīvotāju un Jūrmalas pilsētas domes iniciatīvas ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību.

  1.2. Padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pilsētas dažādo mikrorajonu iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī veido sabiedrisko domu pilsētā.

  1.3. Padomē ietilpst pārstāvji no katra pilsētas mikrorajona neatkarīgi no tā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaita.

  1.4. Pārstāvjus darbam Padomē ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu noteiktā termiņā izvirza mikrorajona iedzīvotāju kopsapulce, iedzīvotāju komiteja vai vismaz desmit mikrorajona iedzīvotāji un apstiprina dome uz vienu gadu. Ja no mikrorajona izvirzīti vairāki kandidāti, šī mikrorajona pārstāvi Padomē balsojot izvēlas Jūrmalas pilsētas dome.Mainīts ar Domes 2009. gada 26.marta 17. nolikumu; Grozīts ar domes 2013.gada 8.augusta 16.nolikumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 1. nolikumu
  1.5. Par pārstāvi Padomē nevar tikt izvirzīti Jūrmalas pilsētas domes deputāti un Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu vadītāji. 1.5. Par pārstāvi Padomē nevar būt Jūrmalas pilsētas domes deputāti, deputātu kandidāti, Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu vadītāji, kā arī politisko organizāciju (partiju), to apvienību un partiju patstāvīgo struktūrvienību izpildinstitūciju un citu institūciju locekļi.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 8. septembra 36. nolikumu
  1.6. Padomē var tikt pārstāvēti šādi Jūrmalas pilsētas mikrorajoni: 1. Ķemeri, 2. Kūdra, 3. Kaugurciems, 4. Kauguri, 5. Sloka I (teritorija no dzelzceļa uz Lielupes upes pusi), 6. Sloka II (teritorija no dzelzceļa uz jūras pusi), 7. Vaivari, 8. Asari, 9. Melluži un Pumpuri, 10. Dubulti un Jaundubulti, 11. Krastaciems un Valteri, 12. Druvciems, 13. Majori, 14. Dzintari, 15. Bulduri un Lielupe, 16. “Jūraslīcis”, 17. Priedaine. 1.6. Padomē var tikt pārstāvēti šādi Jūrmalas pilsētas mikrorajoni: 1. Ķemeri, 2. Kūdra, 3. Kaugurciems, 4. Kauguri, 5. Sloka I (teritorija no dzelzceļa uz Lielupes upes pusi), 6. Sloka II (teritorija no dzelzceļa uz jūras pusi), 7. Vaivari, 8. Asari, 9. Melluži un Pumpuri, 10. Dubulti un Jaundubulti, 11. Krastaciems un Valteri, 12. Druvciems, 13. Majori, 14. Dzintari, 15. Bulduri un Lielupe, 16. “Buļļuciems”, 17. Priedaine.

  1.7. Padomē var būt ne vairāk kā 17 cilvēki. Katra mikrorajona pārstāvim Padomē ir viena balss.

  1.8. No Padomes locekļiem tiek ievēlēts Padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs, kuri organizē Padomes darbu.

  1.9. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī vai, ja to pieprasa vismaz trīs Padomes locekļi, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs vai vismaz trešdaļa domes deputātu.

  1.10. Padomes lēmumiem ir ieteicošs un informējošs raksturs un tie tiek pieņemti, Padomes dalībniekiem atklāti balsojot.

  1.11. Attiecībās ar Jūrmalas pilsētas domi Padomes priekšsēdētājs pauž Padomes viedokli.

  1.12. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti sabiedrisko organizāciju, uzņēmējsabiedrību, pašvaldības un iedzīvotāju pārstāvji.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 16. aprīļa 12. nolikumu
  1.13. Padomes locekli var atbrīvot no pienākumiem gadījumos, ja viņš pats izteicis šādu vēlmi vai arī trīs reizes pēc kārtas nav piedalījies Padomes sēdēs bez attaisnojoša iemesla. Par padomes locekļa atbrīvošanu lēmumu pieņem Jūrmalas pilsētas dome. Attiecīgajā mikrorajonā divu mēnešu laikā organizējama jauna pārstāvja izvirzīšana un apstiprināšana Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

 2. GALVENIE MĒRĶI UN UZDEVUMI

  2.1. Padomes darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par visai pilsētai un atsevišķiem mikrorajoniem aktuāliem jautājumiem.

  2.2. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Jūrmalas pilsētas domei par šādiem jautājumiem:

  2.2.1. pilsētas budžets;
  2.2.2. pilsētas Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti;
  2.2.3. atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra;
  2.2.4. nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana Jūrmalas pilsētā, kā arī ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;
  2.2.5. pašvaldības izdotie saistošie noteikumi;
  2.2.6. nodokļu politika pilsētā, pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi;
  2.2.7. iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības;
  2.2.8. vides aizsardzība;
  2.2.9. Jūrmalas “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu pilsētu veidošana;
  2.2.10. pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa;
  2.2.11. citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.

  2.3. Citi Padomes uzdevumi:
  2.3.1. noskaidrot iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziņojuma veidā informēt par to pilsētas pašvaldību;
  2.3.2. sekmēt pilsētas iedzīvotāju informēšanu par pašvaldībai iesniedzamajiem priekšlikumiem;
  2.3.3. apzināt un apkopot mikrorajonu iedzīvotājiem aktuālās problēmas un veicināt sabiedrības saskaņu.

 3. TIESĪBAS

  3.1. Izmantot Jūrmalas pilsētas domes telpas Padomes sanāksmju organizēšanai, iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāju. Grozīts ar domes 2013.gada 8.augusta 16.nolikumu

  3.2. Saņemt informāciju par izskatāmiem jautājumiem, kā arī komentārus no Jūrmalas pilsētas domes speciālistiem un dienestiem. Informatīvo saikni starp Padomi un Jūrmalas pilsētas domi nodrošina sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļa. Grozīts ar domes 2013.gada 8.augusta 16.nolikumu

  3.3. Iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei un piedalīties to izskatīšanā.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 16. aprīļa 12. nolikumu
  3.4. Padomes locekļiem ir tiesības saņemt kompensāciju no pašvaldības budžeta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra lēmumam Nr.650 “Par Jūrmalas pilsētas domes, komiteju, komisiju un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāju, deputātu, komisiju un padomes locekļu un pieaicināto speciālistu darba samaksu

 4. PADOMES DARBA ORGANIZĀCIJA

  4.1. Padomes lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

  4.2. Padome sēdē ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem.

  4.3. Padomes sēdes jāprotokolē, un to veic Padomes sekretārs.

  4.4. Padomes sēžu protokolus paraksta Padomes priekšsēdētājs un piecu dienu laikā pēc sēdes iesniedz Jūrmalas pilsētas domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļai, kas par Padomes rekomendācijām informē Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļu.Mainīts ar Domes 2007. gada 20. decembra 10. nolikumu

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs