Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 17.marta 6.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 29.aprīļa 53.nolikumu

2003.gada 5.februārīNr.6

Protokols Nr.3, 26.punkts

Jūrmalas mākslas skolas nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Jūrmalas mākslas skola (saīsinātais nosaukums un turpmāk tekstā - JMS) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu īstenošanai.

  2. JMS ir dibināta uz Jūrmalas mākslinieciskās jaunrades nama bāzes. JMS ir Jūrmalas mākslinieciskās jaunrades nama tiesību, saistību un pienākumu pārņēmēja.

  3. JMS darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātais JMS nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Mūzikas un (vai) mākslas skolas paraugnolikumu (apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2001.gada 23.novembra rīkojumu Nr.644).

  4. JMS ir juridiska persona, tai ir patstāvīga bilance, konti bankā, sava simbolika. JMS ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.

  5. Izglītības iestādes pilns nosaukums: Jūrmalas mākslas skola.

   JMS juridiskā adrese: Strēlnieku prospekts 50/52, Jūrmala, LV-2015. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 53. nolikumu

 2. JMS darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

  1. JMS darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

  2. JMS darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

  3. JMS uzdevumi:

   8.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas mākslā pamatizglītības pakāpē;

   8.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk – audzēkņus) mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei;

   8.3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;

   8.4. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu resursus;

   8.5. sadarboties ar audzēkņu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas mākslā.

 3. Īstenojamās izglītības programmas

  1. JMS īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” pamatizglītības pakāpē, tās saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi.

 4. Izglītības procesa organizācija

  1. Izglītības process JMS ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību un audzināšanas darbību.

  2. Izglītības procesu reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, profesionālās ievirzes izglītības programmas, un citi normatīvie akti.

  3. Audzēkņu uzņemšana JMS notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, JMS izstrādātajiem un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu.

  4. JMS drīkst noteikt iestāju pārbaudījumus, pārbaudot audzēkņu atbilstību mākslas izglītības programmas uzsākšanai.

  5. Profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programma tiek īstenota grupu nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – konkursos, festivālos, izstādēs, akcijās u.c.

  6. Audzēkņu mācību slodze:

   15.1. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā;

   15.2. mācību slodze dienā nedrīkst pārsniegt 4 stundas;

   15.3. mācību nedēļu skaits mācību gadā – 36 nedēļas,

   15.4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas,

   15.5. mācību stundas ilgums - 40 minūtes.

  7. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.

  8. JMS struktūra un materiālā bāze tiek veidota atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām.

 5. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības

  1. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centru un Izglītības un zinātnes ministriju. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 53. nolikumu

  2. Par JMS direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība mākslas nozarē, pedagoģiskā izglītība, un vismaz 3 gadu ilgs pedagoģiskā darba stāžs. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 53. nolikumu

  3. Direktors vada JMS attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu.

  4. Direktors vada JMS atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, iestādes nolikumam un personīgi atbild par JMS darba organizāciju.

  5. Direktora pienākumi:

   22.1. nodrošināt JMS ar profesionāliem pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba JMS darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas darba likumdošanu un citiem normatīviem aktiem;

   22.2. piedalīties JMS darbību reglamentējošu tiesību aktu (JMS nolikuma, iekšējās kartības noteikumu, amata aprakstu u. c. ) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;

   22.3. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi JMS;

   22.4. plānot un organizēt JMS saimniecisko un finansiālo darbību;

   22.5. pārstāvēt JMS intereses valsts un nevalstiskajās institūcijās;

   22.6. sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, audzēkņu vecākiem, JMS padomi u.c. JMS pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, audzēkņu karjeras iespēju izpētei un virzīšanai;

   22.7. nodrošināt JMS pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgos jautājumus konsultēties ar JMS padomi, pedagoģisko padomi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus, kas veicina JMS darbības mērķu īstenošanu;

   22.8. vadīt JMS pedagoģisko padomi un JMS darbu kopumā;

   22.9. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes direktora pienākumus;

   22.10. sniegt noteiktajā kārtībā pārskatus par savu darbību.

  6. JMS direktoram ir tiesības:

   23.1. pieņemt darbā savus vietniekus, padagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;

   23.2. deleģēt pedagogiem un JMS darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;

   23.3. noteikt JMS pedagoģisko darbinieku štata vienību skaitu, saskaņojot ar Kultūras ministriju;

   23.4. noteikt JMS darbinieku skaitu vienības un iesniegt darbinieku skaita sarakstu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē;

   23.5. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par JMS intelektuālo, finansiālo un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;

  7. JMS direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi JMS. To skaitu saskaņo ar Jūrmalas pilsētas domi un Kultūras ministriju.

  8. Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā.

  9. JMS pedagoga pienākumi:

   26.1. būt atbildīgam par audzēkņu veselību un dzīvību mācību stundās un nodarbībās, un viņa organizētajos pasākumos;

   26.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;

   26.3. ievērot audzēkņu vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

   26.4. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācību procesā;

   26.5. izstrādāt mācību priekšmetu programmas;

   26.6. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;

   26.7. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību.

  10. Pedagogam ir tiesības:

   27.1. tikt ievēlētam un darboties JMS pašpārvaldē;

   27.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

   27.3. izteikt priekšlikumus JMS attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;

   27.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

  11. Izglītības programmu prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi var tikt apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar nolikumu, tās darbu organizē un vada JMS direktors vai viņa pilnvarota persona.

  12. JMS saimnieciskos un citus darbiniekus, viņu skaitu, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to pienākumus un tiesības JMS direktors.

  13. JMS saimniecisko un citu darbinieku pienākumi:

   30.1. ievērot iekšējās kārtības noteikumus;

   30.2. saudzīgi izturēties pret JMS materiālajām vērtībām;

   30.3. atbildēt par sava darba pienākumu kvalitatīvu izpildi.

  14. JMS saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības:

   31.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministra kabineta noteikto minimālo mēneša algu ( amatalgu);

   31.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

   31.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;

   31.4. izteikt priekšlikumus JMS attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

 6. Audzēkņu pienākumi un tiesības

  1. Audzēkņu pienākumi ir:

   32.1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mākslas izglītību;

   32.2. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību JMS;

   32.3. ievērot JMS nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

   32.4. cienīt JMS tradīcijas;

   32.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt JMS dažāda veida pasākumos;

   32.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;

   32.7. saudzēt dabu un apkārtējo vidi;

   32.8. veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunajās grupās;

   32.9. veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.

  2. Audzēkņiem ir tiesības:

   33.1. apgūt mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu pamatizglītības pakāpē;

   33.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

   33.3. izglītošanas procesā izmantot bez maksas Skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus;

   33.4. izveidot audzēkņu pašpārvaldi, darboties tajā. Audzēkņiem ir tiesības uz līdzdalību JMS iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

   33.5. piedalīties sabiedriskajā darbībā;

   33.6. saņemt informāciju par visiem ar izglītības programmu apguvi Skolā saistītiem jautājumiem;

   33.7. uz audzēkņa īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību;

   33.8. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

   33.9. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.

 7. JMS pašpārvalde

  1. Sabiedrības, Jūrmalas pilsētas un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota JMS padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt:

   34.1. JMS direktors;

   34.2. pedagogu pārstāvji;

   34.3. Jūrmalas pilsētas pārstāvji;

   34.4. vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

   34.5. citu organizāciju pārstāvji.

  2. JMS padomes sastāvu nosaka padomes nolikums.

  3. JMS padome:

   36.1. izstrādā priekšlikumus JMS attīstības plānam;

   36.2. nodrošina JMS atbalsta fonda darbību;

   36.3. risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

   36.4. veic JMS saņemto ziedojumu uzskaiti, pieņem lēmumus par to izlietošanu un atskaitās par to JMS vecāku (aizbildņu) pilnsapulcei.

  4. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido JMS pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada JMS direktors. Padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes norisi protokolē.

  5. Audzēkņu pašpārvalde ir sabiedriska audzēkņu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido audzēkņi ar JMS pedagogu un JMS direktora atbalstu. Audzēkņu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu un demokrātijas principiem, tai ir tiesības iesniegt priekšlikumus JMS vadībai, pedagoģiskajai padomei mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai.

 8. JMS iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

  1. JMS saskaņā ar JMS nolikumu izstrādā :

   39.1. JMS iekšējās kārtības noteikumus:

   39.1.1.darbiniekiem - saskaņo un pieņem JMS darbinieku kopsapulce,
   39.1.2. audzēkņiem – pieņem Pedagoģiskā padome;

   39.2. pedagoģiskās padomes nolikumu – pieņem Pedagoģiskā padome;

   39.3. JMS padomes nolikumu – pieņem JMS padome;

   39.4. audzēkņu uzņemšanas noteikumus – pieņem pedagoģiskā padome, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

   39.5. nolikumu par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu – pieņem pedagoģiskā padome;

   39.6. nolikumu par piemaksu par pedagogu darba kvalitāti – pieņem pedagoģiskā padome, iekļaujoties apstiprinātā budžeta ietvaros;

   39.7. noteikumus par audzēkņu vecāku līdzdalības maksu – pieņem pedagoģiskā padome, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

   39.8. nolikumu par vecāku komiteju – pieņem vecāku sapulce;

   39.9. rīkojumus par JMS darbību, darbiniekiem un audzēkņiem izdod JMS direktors, iepazīstinot ar saturu rīkojuma adresātu;

   39.10. citus JMS iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus. Visus JMS iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina JMS direktors.

 9. Finansēšanas kārtība

  1. Akredidētas profesionālās izglītības iestādes ir tiesīgas predentēt uz valsts finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

  2. JMS finansēšanas avoti ir:

   41.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

   41.2. Jūrmalas pilsētas budžets, pašvaldības pamatbudžeta dotācijas;

   41.3. papildu finansu līdzekļi, kurus JMS var saņemt:

   41.3.1. speciālais budžets, tai skaitā ziedojumi un projektu līdzekļi,
   41.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, kā arī dalības maksas,
   41.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

 10. Saimnieciskā darbība

  1. JMS direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu JMS nepieciešamo darbu veikšanu, apstiprinātā budžeta ietvaros.

 11. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi

  1. JMS lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  2. JMS bibliotēkas fondu komplektē, veic tā uzskaiti, izmanto, saglabā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

  3. JMS nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.

  4. JMS savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.

  5. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana JMS tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

  6. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, JMS sagatavo un iesniedz pārskatus par savu darbu Jūrmalas skolu valdei, Jūrmalas pilsētas domei, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centram un citām institūcijām pēc pieprasījuma.

 12. JMS nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

  1. Grozījumus JMS nolikumā var izdarīt pēc JMS padomes vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 13. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

  1. JMS reorganizē vai likvidē Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centru. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 53. nolikumu

  2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, savu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra Nr.27 ”Jūrmalas mākslas skolas nolikums”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs