Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 11.jūnijāNr.5

protokols Nr.14, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
LR likuma “Par pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2003.gada 4.jūnija lēmumu (protokols Nr.01-52/5):

 1. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2003.gadā novirzīt Ls 21590, t.sk.:

  1.1. uz domes rezerves fondu Ls 10000 (klasifikācijas kods 14.400.1485);

  1.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1280, t.sk.:

  1.2.1. tautas tērpu izgatavošanai deju kolektīvam “Vēlreiz” Ls 780 (klasifikācijas kods 08.251.1590);

  1.2.2. mākslas projekta “Daba – telpa mākslai” realizācijai Ls 500 (klasifikācijas kods 08.251.1590);

  1.3.Ķemeru attīstības fondam Līgo svētku organizēšanai Ls 400, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1479 Ls 200;
  08.251.1524 Ls 10;
  08.251.1528 Ls 17;
  08.251.1553 Ls 5;
  08.251.1590 Ls 168;

  1.4. Labklājības pārvaldei Ls 2200, t.sk.:

  1.4.1. LPS BO “Ģimenes aprūpes centrs “Bulduri””audzēkņu (Jūrmalas) izlaiduma vajadzībām Ls 200 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  1.4.2. J. ģimenei īpašuma A.Upīša ielā sakārtošanai un sadzīvē nepieciešamo lietu iegādei Ls 2000 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

  1.5. Bibliotēku apvienībai Ls 630 elektrības izdevumu apmaksai (klasifikācijas kods 08.210.1523);

  1.6. Sākumskolai “Taurenītis” Ls 2100, t.sk.:

  1.6.1. virtuves ventilācijas atjaunošanai un siltummezgla rekonstrukcijai Ls 2000 (klasifikācijas kods 04.211.1451);

  1.6.2. kursu un semināru apmaksai Ls 100 (klasifikācijas kods 04.211.1445);

  1.7. Skolu valdei Ls 2000, pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1150 Ls 1612;
  04.211.1200 Ls 388;

  1.8. PBU “Jūrmalas ātrā palīdzība” Ls 180 glābšanas dienesta darbinieku I.Ansberga, V.Čivčiša, E.Beliha prēmēšanai par cilvēku glābšanā izrādīto drosmi (klasifikācijas kods 03.120.1160);

  1.9. BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Ls 2800 zālāju pļaušanai pašvaldībai piekrītošajās teritorijās, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  07.100.1110 Ls 1585;
  07.100.1200 Ls 381;
  07.100.1492 Ls 127;
  07.100.1528 Ls 707.

 2. Veikt 2003.gadā sekojošas izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā:

  2.1. veikt izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar pielikumu;

  2.2. samazināt no pašvaldības pamatbudžeta piešķirtos asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Dziesmu svētku organizēšanai par Ls 150 (klasifikācijas kods 08.251.1590), novirzot tos Kauguru kultūras namam tērpu apmaksai (klasifikācijas kods 08.251.1513).

 3. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Slokas pamatskolai par Ls 837 Ls (klasifikācijas kods 9560), novirzot tos pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1411 Ls 288;
  04.211.1441 Ls 100;
  04.211.1170 Ls 362;
  04.211.1200 Ls 87.

 4. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Bulduru kultūras namam par Ls 150 (klasifikācijas kods 08.251.1482).

 5. Veikt 2003.gadā izmaiņas Municipālās policijas apstiprinātajā speciālā budžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  03.130.1110 Ls -322;
  03.130.1200 Ls -78;
  03.130.4180 Ls +400.

 6. Veikt 2003.gadā izmaiņas Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātajos izdevumos no ieņēmumiem no Dabas resursu nodokļa, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  07.320.1482 Ls -102;
  07.320.1590 Ls +102.

 7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 ‘’Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu ‘’ 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.352-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos Jūrmalas muzeja atbalsta fonda tāmē:

  8.251.1442 Ls +88;
  8.251.1447 Ls -910;
  8.251.1471 Ls +180;
  8.251.1479 Ls +700;
  8.251.1482 Ls -58.

Priekšsēdētājs J.Hlevickis

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.5

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju tāmēs pamatbudžetā

PamatbudžetsMaksas pakalpojumiPiezīmes

Iestādes nosaukums

Klasif.kods“-“Klasif.kods“+”Klasif.kods“-“Klasif. kods

“+”

Kauguru kultūras nams

08.230.4110

-600

08.230.4110
08.230.4180
500
100

Bulduru kultūras nams

08.251.1170
08.251.1200

-500
-120

08.251.1482
08.251.1470
08.251.1590

500
80
40