Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 11.jūnijāNr.6

protokols Nr.15, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“ 18.pielikumā “Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts”:

Papildināt minētā pielikuma 1.punktu “Vadība” ar sekojošiem apakšpunktiem:

Amata nosaukumsDarba vietu skaitsDarba alga mēnesī latos vienai darba vietaiDarba algas fonds mēnesī
(Ls)
Priekšsēdētāja 1.vietnieks

1

750

750

Izpilddirektora vietnieks

1

600

600

Priekšsēdētājs J.Hlevickis