Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 25.jūnijāNr.7

protokols Nr.16, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

  1. Palielināt 2003.gadā pamatbudžeta ieņēmumus “Maksājumi no citiem budžetiem” (klasifikācijas kods 18.4.0.0.) par Ls 4829.
  2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2003.gadā novirzīt Jūrmalas pilsētas domei dziesmu svētku organizēšanas izdevumu apmaksai Ls 4829 (klasifikācijas kods 08.251.1482).
Priekšsēdētājs J.Hlevickis