Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 9.jūlijāNr.9

protokols Nr.18, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2003.gadā novirzīt Ls 18603, t.sk.:

  1.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 6194, t.sk.:

  1.1.1. Jūrmalas brīvdabas muzeja darbarīku šķūņa jumta remontam un nojumju atjaunošanai Ls 3034 (klasifikācijas kods 08.220.4700);

  1.1.2. LR Kultūras ministrijas reģionālā departamenta Valsts galveno inspektoru sanāksmes izdevumiem Ls 160, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1479 Ls 40;
  08.251.1449 Ls 120;

  1.1.3. kultūras pasākumu rīkošanai Ls 3000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1441 Ls 650;
  08.251.1479 Ls 1160;
  08.251.1482 Ls 190;
  08.251.1590 Ls 1000;

  1.2. Jūrmalas Skolu valdei Ls 12109, t.sk.:

  1.2.1. darbinieku pabalstiem Ls 2245, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.10.1150 Ls 1420;
  04.10.1200 Ls 55;
  04.630.1150 Ls 770;

  1.2.2. pirmskolas iestāžu virtuvju iekārtu nomaiņai Ls 9864 (klasifikācijas kods 04.110.4180);

  1.3. Labklājības pārvaldei Ls 300 starptautiskā mākslinieciskās pašdarbības festivāla “Solis” organizēšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem (klasifikācijas kods 06.150.3400);

 2. Veikt 2003.gadā sekojošas izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā:

  2.1. veikt izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 1.pielikumu;

  2.2. pamatojoties uz 2003.gada 28.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.342 “Par kredīta ņemšanu”, palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no kredītresursiem par Ls 150000, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei Jūrmalas pilsētas muzeja II kārtas rekonstrukcijai (klasifikācijas kods 08.220.7000);

  2.3. pamatojoties uz 2003.gada 9.jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.497 “Par kredīta ņemšanu”, samazināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no kredītresursiem par Ls 320000, samazinot izdevumus apkures nodrošināšanai PSIA “Jūrmalas siltums” par Ls 320000 (klasifikācijas kods 09.100.1521);

  2.4. samazināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus sadaļā “Dotācija no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām” par Ls 12334 (klasifikācijas kods 18.2.4.1.), palielinot ieņēmumus sadaļā “Pārējie maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām” par Ls 12334 (klasifikācijas kods 18.2.4.9.);

  2.5. samazināt Jūrmalas pilsētas domei no dzīvojamā fonda kapitālajam remontam paredzētos līdzekļus par Ls 11237 (klasifikācijas kods 07.100.1485), novirzot tos BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, t.sk.:

  2.5.1. A.Upīša ielā 11 un Dzirnavu ielā 48-5 telpu remontam Ls 1860 (klasifikācijas kods 07.100.1451);

  2.5.2. Sūnu ielā 30 un Valteru prospektā 42 šķūnīšu izbūvei Ls 6008 (klasifikācijas kods 07.100.4700);

  2.5.3. Rīgas ielā 4 projekta izstrādei Ls 2000 (klasifikācijas kods 07.100.4700);

  2.5.4. Jomas 11/13 teritorijas sakārtošanai Ls 1369 (klasifikācijas kods 07.100.1451).

 3. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 1768, t.sk.:

  3.1. Kauguru vidusskolai par Ls 788 (klasifikācijas kods 9560), novirzot tos tekošā remonta izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1447 Ls 513;
  04.211.1551 Ls 275;

  3.2. Jūrmalas teātrim par Ls 413, t.sk. ieņēmumus no biļešu realizācijas par Ls 213 (klasifikācijas kods 9560)un ieņēmumus no kafejnīcas darbības par Ls 200 (klasifikācijas kods 9590), novirzot tos teātra kosmētiskajam remontam un preču iegādei kafejnīcā, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.270.1484 Ls 13;
  08.270.1530 Ls 200;
  08.270.1551 Ls 200;

  3.3.Jūrmalas Skolu valdei par Ls 567 (klasifikācijas kods 9540), novirzot tos tekošā remonta un teritorijas labiekārtošanas izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1482 Ls +75;
  04.211.1551 Ls +492.

 4. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas teātrim par Ls 300 pasākuma “Tu esi pamanīts 2003” organizēšanai (klasifikācijas kods 08.270.1479).

 5. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus Skolu valdei par Ls 2283.

 6. Samazināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta atlikumu gada beigās izdevumiem no pārējiem ieņēmumiem Jūrmalas Skolu valdei par Ls 591.

 7. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumos piešķirt Jūrmalas Skolu valdei Ls 2874, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.213.1445 Ls 160;
  04.213.1447 Ls 220;
  04.213.1512 Ls 500;
  04.213.1551 Ls 356;
  04.213.1563 Ls 1188;
  04.213.4180 Ls 450.

 8. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 250, novirzot tos BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks” sociālās mājas Ķeguma ielā 7 kosmētiskā remonta vajadzībām (klasifikācijas kods 07.100.1551).

 9. Veikt 2003.gadā izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā saskaņā ar 2.pielikumu.

 10. No Domes rezerves fonda 2003.gadā piešķirt Ls 3279 PBU “Jūrmalas ātrā palīdzība”, t.sk.:

  10.1. glābšanas stacijas “Priedaine” uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1840, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  03.120.1110 Ls 700;
  03.120.1140 Ls 200;
  03.120.1200 Ls 218;
  03.120.1499 Ls 7;
  03.120.1414 Ls 38;
  03.120.1552 Ls 50;
  03.120.1528 Ls 627;

  10.2. glābšanas darbinieku apmācībai Ls 1439 (klasifikācijas kods 03.120.1442).

 11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 ‘’Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu‘’ 2.6.punktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.379-r, Nr.407-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos:

  11.1. BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks” tāmē:

  07.100.1485 Ls –928;
  07.100.1492 Ls +928;

  11.2. Jūrmalas pilsētas domes tāmē:

  Pamatbudžetā:

  01.100.1482 Ls –30;
  01.100.1482 Ls –3114;
  01.100.1484 Ls +30;
  01.100.1485 Ls +79
  01.100.1459 Ls +35
  01.100.1511 Ls +3000;
  01.100.1512 Ls +1000
  01.100.1513 Ls +1000
  03.110.1453 Ls –250;
  03.110.1492 Ls +235;
  03.110.1499 Ls +15;
  03.120.1482 Ls –921;
  03.120.1451 Ls +921;
  08.600.1482 Ls –700;
  Ls +700;
  13.200.1447 Ls –1371;
  13.200.1442 Ls +646;
  13.200.1479 Ls +725;
  13.200.1441 Ls –2000;
  13.200.1442 Ls +700;
  13.200.1479 Ls +500;
  13.200.1482 Ls +800;

  Dabas resursu nodokļa tāmē:

  07.320.1482 Ls –1519;
  07.320.1441 Ls +444;
  07.320.1512 Ls +75;
  07.320.1590 Ls +1000.

  Maksas pakalpojumu tāmē:

  01.100.1454 Ls +74;
  01.100.1484 Ls –53;
  01.100.1511 Ls +2000;
  01.100.1523 Ls –2021.

 12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februārī apstiprināto nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.402-r, Nr.418-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 3453, t.sk.:

  12.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 454 apmērā (klasifikācijas kods 08.251.1441) Jāņu pasākuma reklāmas izvietošanai;

  12.2. Jūrmalas peldēšanas skolai Ls 2999 apmērā(klasifikācijas kods 08.120.4180) Slokas stadiona apsaimniekošanai.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.9

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets


Maksas pakalpojumi


Mērķdotācija


Piezīmes

Klasif.kods

“ – “

Klasif.kods

“ + “

Klasif.kods

“ – “

Klasif.kods

“ + “

Klasif.kods

“ – “

Klasif.kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome 05.210.4700
03.120.4700
01.100.1447
08.120.7000
01.100.1482
08.300.1441
08.600.1482
-835
-1818
-3000
-1000
-480
-207
-295
05.110.4700
03.120.1451
01.100.4160
01.100.4180
08.120.4180
01.100.1459
08.300.1590
08.600.1590
835
1818
1000
2000
1000
480
207
295
BO Pašvaldības SIA “Jūrmalas mūzika”08.270.1140
08.270.1200
08.270.1523
-500
-120
-391
08.270.1493

1011

Jūrmalas skolu valde 04.010.1415
04.010.1442
04.010.1482
04.010.1528
04.010.1590
04.500.1411
04.630.1411
04.110.1443
04.110.1453
04.110.1454
04.110.1454
04.110.1482
04.110.1561
04.110.4160
04.211.1200
04.211.1469
04.211.1512
04.211.1529
04.211.1553
04.211.1570
04.211.4160
04.423.1479
06.210.1563
-300
-300
-500
-678
-400
-893
-94
-14
-160
-95
-192
-233
-340
-459
-70
-50
-100
-344
-30
-50
-1090
-110
-260
04.010.1411
04.010.1414
04.010.1453
04.010.1471
04.010.1512
04.010.1570
04.110.1459
04.110.1512
04.110.1524
04.110.1525
04.211.1150
04.211.1411
04.211.1443
04.211.1479
04.211.1511
04.211.1562
04.211.4180
04.423.1524
06.210.1540
06.210.1590
987
300
700
200
700
278
163
698
70
562
70
266
3
30
100
142
1123
110
160
100
04.423.1452 -26 04.423.1499 26 04.213.1310
04.213.1415
04.213.1511
04.213.1540
04.213.1561
-50
-52
-530
-250
-478
04.213.1413
04.213.1452
04.213.1469
04.213.1512
04.213.1523
04.213.1563
04.213.1583
8
500
4
80
640
78
50
Jūrmalas pilsētas muzejs 08.220.1486
08.220.1590
-145
-131
08.220.1512
08.220.1559
08.251.1512
08.251.1590
82
45
18
131
08.220.1484 -60 08.220.1310 60
Jūrmalas muzeja fonds 08.251.1200 -107 08.251.1160
08.251.1170
08.251.1441
50
55
2
Kauguru vidusskola 04.211.4180 -6100 04.211.1512
04.211.4110
5100
1000
04.211.4180
04.211.1492
-408
-67
04.211.1551
04.211.1551
408
67
Jūrmalas teātris 08.270.1415
08.270.1411
08.251.1449
-94
-36
-240
08.270.1454
08.270.1479
08.270.1523
08.270.1413
08.251.1590
36
53
31
10
240
08.251.1471
08.251.1484
-400
-50
08.251.1479
08.251.1523
400
50
Lielupes vidusskola04.211.1443

-62

04.211.1413

62

Jūrmalas Bibliotēku apvienība 08.210.1454
08.210.1525
08.210.1529
-114
-51
-357
08.210.1453
08.210.1459
08.210.1512
08.210.1524
08.210.1552
08.210.4110
08.210.1482
+100
+50
+150
+51
+100
+7
64
08.210.1620-3 08.210.1482+3
Jūrmalas namsaimnieks 07.100.1110
07.100.1200
07.100.1492
07.100.1528
07.100.4700
--1585
-381
-127
-707
-1416
07.100.1110
07.100.1200
07.100.1479
07.100.1482
07.100.1485
07.100.1492
07.100.1512
07.100.1513
07.100.1528
07.100.1552
07.100.1554
+1490
+359
+28
+174
+47
+1786
+53
+24
+171
+40
+44


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.9

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Ziedojumi un dāvinājumi

Pārējie

Piezīmes

Klasifikāc.
kods

“-“

Klasifikāc. kods

“+”

Klasifikāc. kods

“-“

Klasifikāc. kods

“+”

Sākumskola “Atvase”

04.211.1485

-35

04.211.1551

+444

04.211.4160

-409

Municipālā policija

03.130.1110

-194

03.130.1513

+241

03.130.1200

-47

03.130.4150

+400

03.130.4180

-400

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.1482

-12

08.251.1449

+12

Skolu valde

04.110.1441

-12

04.110.1310

+10

04.110.1454

-96

04.110.1443

+40

04.110.1459

-10

04.110.1445

+10

04.110.1511

-150

04.110.1453

+74

04.110.1552

-70

04.110.1512

+60

04.110.1630

-40

04.110.1540

+22

04.110.1570

+162

04.211.1485

-18

04.211.1552

+100

04.211.1511

-2

04.211.1590

+70

04.211.1551

-100

04.211.1570

-50

04.423.1471

-85

04.423.1453

+33

04.423.1512

-157

04.423.1570

+209


Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Dabas resursu nodoklis

Piezīmes

Klasif.
kods

“-“

Klasif.
kods

“+”

Jūrmalas pilsētas dome07.320.4110

-1007

07.320.4180

+1007

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Autoceļu fonds

Piezīmes

Klasif.
kods

“-“

Klasif.
kods

“+”

Jūrmalas pilsētas dome12.100.4700

-8000

12.100.7000

+8000