Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 15.oktobrīNr.14

protokols Nr.25, 13.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Pamatojoties uz 2003.gada 20.jūnija Latvijas Republikas likumu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam””, palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 77611, t.sk.:
 2. 1.1. ieņēmumus no mērķdotācijas izglītības pasākumiem (klasifikācijas kods 18.2.2.1.) par Ls 6414;

  1.2. ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldības izglītību programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām nomaksām (klasifikācijas kods 18.2.2.6.) par Ls 59159;

  1.3. ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (klasifikācijas kods 18.2.2.7.) par Ls 3820;

  1.4. ieņēmumus no valsts dotācijas budžeta iestādēm pašvaldībās (klasifikācijas kods 18.2.4.1.) par Ls 8218,ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot saskaņā ar 1.pielikumu.

 3. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 17494 (klasifikācijas kods 1.1.2.0.).
 4. Samazināt 2003.gadā pamatbudžeta izdevumus Jūrmalas pilsētas domei Olimpiskā centra izveidei par Ls 32000 (klasifikācijas kods 04.422.4700).
 5. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2003.gadā novirzīt Ls 49494, t.sk.:
 6. 4.1. Skolu valdei Ls 12802, t.sk.:

  4.1.1. pirmskolas pedagogu atalgojuma palielinājumam Ls 12262, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.110.1110 Ls 6702;

  1140 Ls 1234;

  1200 Ls 1911;

  04.211.1110 Ls 1732;

  1140 Ls 214;

  1200 Ls 469;

  4.1.2. personāllietu nodošanas glabāšanā arhīvā pakalpojuma segšanai Ls 540 (klasifikācijas kods 04.010.1449);

  4.2. Sākumskolai “Taurenītis” pirmskolas pedagogu atalgojuma palielinājumam Ls 1342, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 934;

  1140 Ls 148;

  1200 Ls 260;

  4.3. Alternatīvajai skolai pirmskolas pedagogu atalgojuma palielinājumam Ls 673, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 490;

  1140 Ls 53;

  1200 Ls 130;

  4.4. Jūrmalas Bibliotēku apvienībai transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 399, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.1452 Ls 57;

  1528 Ls 132;

  1554 Ls 210;

  4.5. Jūrmalas pilsētas domei Ls 18931, t.sk.:

  4.5.1. papildus atalgojuma nodrošināšanai Ls 261, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1170 Ls 210;

  1200 Ls 51;

  4.5.2. būvinspekcijas nodaļas darbinieku komandējumu izdevumiem Ls 570, (klasifikācijas kods 01.100.1330);

  4.5.3. Dzintaru koncertzāles mazās zāles 12 divviru durvju nomaiņai Ls 6000 (klasifikācijas kods 08.270.4700);

  4.5.4. Dzintaru koncertzāles teritorijas un skvēra žoga, solu un sieviešu tualešu projektēšanai Ls 10000 (klasifikācijas kods 08.270.7000);

  4.5.5. Ģimenes aprūpes centra “Bulduri” apkures nodrošināšanai Ls 2100 (klasifikācijas kods 07.100.1451);

  4.6. Ķemeru attīstības fondam 18.novembra svētku organizēšanai Ķemeros Ls 400, t.sk pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1479 Ls 100;

  1499 Ls 34;

  1511 Ls 50;

  1590 Ls 206;

  1528 Ls 10;

  4.7. Pašvaldības policijai uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1134, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  03.130.1452 Ls 85;

  1455 Ls 128;

  1554 Ls 261;

  1414 Ls 150;

  1528 Ls 135;

  1471 Ls 375;

  4.8. BO JP SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Ls 8855, t.sk.:

  4.8.1. sociālās mājas Ķeguma ielā 7 sakārtošanas darbiem Ls 6723, t.sk.

  07.100.1482 Ls 3802;

  1451 Ls 2018;

  1492 Ls 903;

  4.8.2. patversmes Dīķu ielā 30 remontam Ls 2132, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  07.100.1451 Ls 1846;

  1492 Ls 286;

  4.9. CSDD apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroles izdevumu segšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 14.500.1482);

  4.10. BOP SIA “Jūrmalas mūzika” pieminekļa izveidei L.Aleksejevam Ls 1273 (klasifikācijas kods 08.270.1482);

  4.11.domes rezerves fondam Ls 2685 (klasifikācijas kods 14.400.1485).

 7. Veikt 2003.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, t.sk.:
 8. 5.1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 11528,t.sk.:

  5.1.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 10940,t .sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  9.5.3.0. Ls –15169;

  9.5.6.0. Ls +15409;

  9.5.9.0. Ls +10700,

  novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai:

  01.100.1140 Ls 1854;

  1170 Ls 1000;

  1200 Ls 688;

  1453 Ls 348;

  1471 Ls 6000;

  1511 Ls 300;

  1590 Ls 750;

  5.1.2. Pumpuru vidusskolai ieņēmumus no telpu nomas par Ls 588 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos telpu remontmateriāliem un mēbēļu iegādei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1551 Ls 200;

  4160 Ls 388;

  5.2. Samazināt 2003.gadā atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos Lielupes vidusskolai par Ls 101, palielinot izdevumus pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1590 Ls –114;

  4110 Ls +215;

  5.3. Samazināt 2003.gadā izdevumus no pamatbudžeta Labklājības pārvaldei dotācijām iestādēm un organizācijām par Ls 494 (klasifikācijas kods 06.150.3400), novirzot tos BOP SIA “Bērnu nams “Sprīdītis”” uzturēšanas izdevumu segšanai, t. sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.210.1420 Ls 259;

  1528 Ls 135;

  1540 Ls 100;

  5.4. Veikt izmaiņas 2003.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar 2.pielikumu.

 9. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus par Ls 1170, t.sk.:
 10. 6.1. Bulduru kultūras namam par Ls 170, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1482 Ls 120;

  1590 Ls 50;

  6.2. Jūrmalas skolu valdei par Ls 1000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.010.1170 Ls 322;

  1200 Ls 78;

  1479 Ls 120;

  1511 Ls 70;

  1563 Ls 330;

  1570 Ls 80.

 11. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem sākumskolai “Atvase”par Ls 30.
 12. Samazināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta atlikumu gada beigās izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem sākumskolai “Atvase” par Ls 252.
 13. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumos no ziedojumiem un dāvinājumiem piešķirt sākumskolai “Atvase” Ls 282, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 14. 04.211.1449 Ls –59;

  1551 Ls +388;

  1552 Ls +3;

  1570 Ls –50.

 15. Veikt 2003.gadā izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā saskaņā ar 3.pielikumu.
 16. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 "Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes Finansu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu" 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.544-r, Nr.553-r, Nr.557-r, Nr.589-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos:
 17. 11.1. Jūrmalas pilsētas domes tāmē:

  Pamatbudžetā

  08.251.1441 Ls –319;

  1471 Ls +247;

  1485 Ls +72;

  14.500.1444 Ls +65;

  1482 Ls –65;

  11.2. Kauguru vidusskolas pamatbudžeta tāmē:

  04.211.1485 Ls –1036;

  1551 Ls +1036;

  11.3. Lielupes vidusskolas pamatbudžeta tāmē:

  04.211.1485 Ls –200;

  1551 Ls +200;

  11.4. Skolu valdes pamatbudžeta tāmē:

  06.210.1454 Ls –260;

  1561 Ls –30;

  1452 Ls +290.

 18. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.557-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 425 Jūrmalas pilsētas domei papildus transporta nodrošināšanai tautas nobalsošanā 2003.gada 20.septembrī (klasifikācijas kods 01.100.1479).

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.14

Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielinājuma atšifrējums

Valdības

Ekonom.

klasif.

Iestādes nosaukums

klasif.

Summa

kods

kods

LVL

04 - 211

Slokas pamatskola

1110

2456

1140

246

1200

651

Kopā

3353

04 - 211

Majoru pamatskola

1110

-751

1140

-75

1200

-199

Kopā

-1025

04 - 211

Alternatīvā skola

1110

2479

1140

247

1200

656

Kopā

3382

04 - 211

Vaivaru pamatskola

1110

4951

1140

495

1200

1312

Kopā

6758

04 - 211

Jūrmalas 1.ģimnāzija

1110

5199

1140

520

1200

1377

Kopā

7096

04 - 211

Kauguru vidusskola

1110

3525

1140

353

1200

934

Kopā

4812

04 - 211

Pumpuru vidusskola

1110

6934

1140

693

1200

1837

Kopā

9464

04 - 211

Jaundubultu vidusskola

1110

1820

1140

182

1200

482

Kopā

2484

04 - 211

Lielupes vidusskola

1110

3821

1140

382

1200

1013

Kopā

5216

04 - 211

Mežmalas vidusskola

1110

1674

1140

167

1200

443

Kopā

2284

04 - 211

Sākumskola "Atvase"

1110

710

1140

71

1200

188

Kopā

969

04 - 211

Sākumskola "Taurenītis"

1110

1425

1140

143

1200

377

Kopā

1945

04 - 211

Vakara vidusskola

1110

3319

1140

332

1200

879

Kopā

4530

04 - 423

Mākslas skola

1110

2475

1140

248

1200

656

Kopā

3379

04 - 423

Valodu centrs

1110

284

1140

28

1200

75

Kopā

387

04 - 423

Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skola

1110

99

1140

10

1200

26

Kopā

135

04 - 422

Peldēšanas skola

1110

512

1140

51

1200

136

Kopā

699

Skolas kopā

55868

SKOLU VALDE

04-110

Pirmsskolas iestādes

1110

1523

1140

169

1200

408

Kopā

2100

04-211

Vispārizglītojošās skolas

1110

3713

1140

455

1200

1004

Kopā

5172

04-213

Speciālās izglītības skola

1110

3850

1140

1319

1200

1245

Kopā

6414

04-422

Sporta izglītības programmas

1110

1678

1140

168

1200

445

Kopā

2291

04-423

Interešu izglītība

1110

344

1140

6

1200

84

Kopā

434

04-010

Skolu valde

1170

84

1200

20

Kopā

104

Skolu valde kopā

16515

04-421

Jūrmalas mūzikas vidusskola

1110

4213

1200

1015

Kopā

5228

PAVISAM KOPĀ

77611


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.14

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

institūcijas nosaukums

Klasif.kods

“ – “

Klasif.kods

“ + “

Klasif.kods

“ – “

Klasif.kods

“ + “

Klasif.kods

“ – “

Klasif.kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

08.300.1412

01.100.1461

01.100.1553

14.500.1482

01.100.1170

08.600.4180

08.600.1482

04.423.4700

04.211.1451

08.251.1170

08.251.1200

01.100.1449

07.100.1485

-75.00

-500.00

-1500.00

-500.00

-100762.00

-1286.00

-300.00

-985.00

-460.00

-974.00

-235.00

-800.00

-2460.00

08.300.1590

01.100.1453

01.100.1511

01.100.1590

14.500.1444

01.100.1110

01.100.1140

01.100.1150

08.600.1590

04.212.4700

08.251.1482

01.100.1413

03.120.1451

07.100.1451

+75.00

+500.00

+750.00

+750.00

+500.00

+58008.00

+32354.00

+10400.00

+1586.00

+1445.00

+1209.00

+800.00

+940.00

+1520.00

Slokas pamatskola

04.211.1485

-1605.00

04.211.1551

04.211.1459

04.211.1552

04.211.4160

04.211.1512

+100.00

+518.00

+100.00

+687.00

+200.00

Jūrmalas peldēšanas skola

04.422.1565

04.422.1540

04.422.1449

04.422.1454

04.422.1492

-92.00

-120.00

-150.00

-300.00

-135.00

04.422.1441

04.422.1414

04.422.1512

04.422.1528

04.422.1552

+167.00

+60.00

+250.00

+120.00

+200.00

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

08.251.1479

08.251.1590

-40.00

-70.00

08.251.1170

+110.00

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1200

-150.00

04.211.1150

+150.00

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1414

08.220.1454

08.220.1459

08.220.1479

08.220.1486

08.220.1499

08.220.1524

08.220.1529

08.220.1540

08.220.4110

08.251.1441

08.251.1479

-30.00

-20.00

-30.00

-173.00

-237.00

-50.00

-95.00

-75.00

-100.00

-41.00

-150.00

-70.00

08.220.1411

08.220.1415

08.220.1453

08.220.1482

08.220.1511

08.220.1512

08.220.1523

08.220.1551

08.220.1552

08.251.1482

08.251.1511

08.251.1600

+150.00

+30.00

+30.00

+71.00

+50.00

+150.00

+200.00

+100.00

+70.00

+100.00

+100.00

+20.00

08.220.1150

08.220.1200

08.251.1170

08.251.1590

-230.00

-15.00

-260.00

-125.00

08.220.1445

08.220.1482

08.220.1512

08.251.1330

08.251.1511

+25.00

+120.00

+100.00

+300.00

+85.00

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.1411

08.210.1415

-600.00

-529.00

08.210.1310

08.210.1455

08.210.1512

08.210.1590

08.210.4110

08.210.4150

08.210.4180

+50.00

+600.00

+100.00

+50.00

+4.00

+125.00

+200.00

Jūrmalas skolu valde

04.110.1110

04.110.1570

04.211.1479

06.210.1445

06.210.1551

06.210.1562

06.210.4180

-75.00

-12.00

-91.00

-100.00

-154.00

-132.00

-300.00

04.110.1150

04.110.1454

04.211.1459

04.211.1524

04.211.1525

06.210.1552

+75.00

+12.00

+23.00

+6.00

+62.00

+686.00

Labklājības pārvalde

06.251.1441

06.251.1453

06.251.1455

06.251.1415

06.251.1486

06.155.3500

06.155.3500

-210.00

-480.00

-130.00

-50.00

-30.00

-660.00

-1500.00

06.251.1411

06.251.1460

06.251.1523

06.251.1529

06.251.1452

06.251.4000

+290.00

+150.00

+350.00

+110.00

+660.00

+1500.00

SO Zaļais ordenis Pasaku māja Undīne

08.270.1310

08.270.1554

08.270.1620

-77.00

-87.00

-55.00

08.270.1454

08.270.1459

08.270.1511

+32.00

+77.00

+110.00

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1523

04.211.1529

04.211.1459

-330.00

-530.00

-300.00

04.211.1511

04.211.1528

04.211.1570

04.211.1453

04.211.1512

+130.00

+200.00

+530.00

+80.00

+220.00

BO JP SIA “Jūrmalas gaisma”

07.400.1110

07.400.1140

07.400.1200

07.400.1528

07.400.4150

07.400.1492

07.400.1554

07.400.1482

07.400.1441

-2920.00

-2196.00

-1232.00

-2077.00

-2150.00

-2745.00

-250.00

-580.00

-150.00

07.400.1479

07.400.1453

07.400.1452

+13900.00

+130.00

+270.00

Lielupes vidusskola

04.211.1310

04.211.1459

-134.00

-108.00

04.211.1330

04.211.1479

+162.00

+80.00

Majoru pamatskola

04.211.1485

04.211.4160

04.211.1310

-420.00

-1916.00

-131.00

04.211.1453

04.211.1540

04.211.1445

04.211.1512

04.211.1330

+250.00

+118.00

+52.00

+1916.00

+131.00

04.211.1484

04.211.1310

04.211.1454

-60.00

-50.00

-191.00

04.211.1411

04.211.1445

04.211.1330

+251.00

+21.00

+29.00

Kauguru vidusskola

04.211.1454

04.211.1482

-150.00

-80.00

04.211.1445

+230.00


3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.14

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta

Ziedojumi un dāvinājumi

Pārējie

finansētas institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1570

-26

04.211.1453

+26

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.1485

-7

08.251.1479

+5

08.251.1512

-130

08.251.1552

+7

08.251.1528

-5

08.251.4140

+285

08.251.4110

-155

Jūrmalas skolu valde

04.110.1441

-7

04.110.1414

+40

04.110.1445

-56

04.110.1443

+50

04.110.1451

-1370

04.110.1453

+74

04.110.1479

-16

04.110.1454

+300

04.110.1551

-8

04.110.1459

+18

04.110.1630

-101

04.110.1469

+20

04.110.4110

-400

04.110.1482

+11

04.110.4180

-160

04.110.1485

+50

04.213.1563

-110

04.110.1512

+326

04.423.1471

-59

04.110.1540

+80

04.110.1552

+670

04.110.1561

+389

04.110.1570

+90

04.213.1414

+110

04.423.1482

+10

04.423.1511

+9

04.423.1590

+40