Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 10.decembrīNr.16

protokols Nr.29, 13.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Pamatojoties uz likumprojekta “Par valsts budžetu 2003.gadam” grozījumiem, palielināt pašvaldības 2003.gada pamatbudžeta sadaļas “Maksājumi no valsts budžeta” ieņēmumus no pārējām mērķdotācijām (klasifikācijas kods 18.2.2.9.) par Ls 15000, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.:
 2. 1.1. jauniešu “pārejas“ mājas izveidei Ls 10000 apmērā, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.240.1451 Ls 6987;

  4180 Ls 3013;

  1.2. sākumskolas “Taurenītis” pārvietojamās uzbrauktuves-pandusa un invalīdu ratiņkrēslu pacēlāja iegādei Ls 5000 apmērā (klasifikācijas kods 06.260.4180).

 3. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2003.gadā novirzīt Ls 12593, t.sk.:
 4. 2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3920, t.sk.

  2.1.1. Muzikāli izglītojošās programmas “Skrejošās ugunis” realizācijai Ls 1200, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1441 Ls 350;

  1479 Ls 650;

  1482 Ls 200;

  2.1.2. Naudas balvai Jūrmalas pilsētas mākslinieka Induļa Purena 80.gadu jubilejā Ls 67, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1140 Ls 67;

  2.1.3. Dziesmu cikla pēc V.Igo romāna “Cilvēks, kas smejas” kompaktdiska izdošanas atbalstīšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

  2.1.4. Ziemassvētku noformējuma konkursam Ls 320 (klasifkācijas kods 07.100.1590);

  2.1.5. Jūrmalas Gada cilvēka titula piešķiršanai Ls 1333 (klasifkācijas kods 01.100.1140);

  2.2. Jūrmalas peldēšanas skolai Ls 1173, t.sk.:

  2.2.1. Elektroenerģijas apmaksai Ls 900 (klasifkācijas kods 04.422.1523);

  2.2.2. Slokas stadiona apkalpojošā personāla darba algai un sociālajam nodoklim Ls 273, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.120.1110 Ls 220;

  1200 Ls 53;

  2.3. BO Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Ls 7500,t .sk.:

  2.3.1. ugunsgrēkā cietušā neprivatizētā dzīvokļa Oškalna ielā 5 dz. 7 atjaunošanas darbiem Ls 2000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  07.100.1492 Ls 305;

  4700 Ls 1695;

  2.3.2. Jūrmalas pilsētas bērnu tiesību aizsardzības un nepilngadīgo uzraudzības centra telpu un sociālā dzīvokļa Jūrmalā, Raiņa ielā 73 dz.33 remontam Ls 5500, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  07.100.1492 Ls 839;

  4700 Ls 4661.

 5. Veikt 2003.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, t.sk.:
 6. 3.1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 2500, t.sk.:

  3.1.1. Alternatīvajai skolai ieņēmumus no vecāku maksām par bērnu ēdināšanu par Ls 200 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1482 Ls –35;

  1563 Ls +235;

  3.1.2. Bibliotēku apvienībai par Ls 500 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.1150 Ls 200;

  4180 Ls 300;

  3.1.3. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram par Ls 1800 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), samazinot atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos par Ls 648, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.423.1140 Ls 210;

  1449 Ls 1;

  1451 Ls 500;

  1453 Ls 42;

  1455 Ls 1;

  1511 Ls 350;

  1512 Ls 250;

  1551 Ls 250;

  1552 Ls 350;

  1570 Ls 100;

  1590 Ls 394;

  3.2. Samazināt 2003.gadā atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos Jūrmalas mākslas skolai par Ls 700, novirzot tos produktu iegādei kafejnīcai (klasifikācijas kods 04.423.1563).

  3.3. Samazināt 2003.gadā pašvaldības budžeta asignējumus pašvaldības parāda procentu nomaksai par Ls 16000 (klasifikācijas kods 14.180.2000), novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei labiekārtošanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 07.100.1482).

  3.4. Samazināt 2003.gadā pašvaldības asignējumus Jūrmalas pilsētas domei bibliotēku kapitālajam remontam par Ls 780 (klasifikācijas kods 08.210.7000), novirzot tos Bibliotēku apvienībai telpu tekošajam remontam (klasifikācijas kods 08.210.1451).

  3.5. Veikt 2003.gadā izmaiņas pamatbudžetā saskaņā ar 1.pielikumu.

 7. No domes rezerves fonda 2003.gadā piešķirt Ls 3630, t.sk.:
 8. 4.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3182 Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lietas Nr. CA 45/21 2003.gada 13.oktobra sprieduma izpildei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1140 Ls 2564;

  1200 Ls 618;

  4.2. Jūrmalas Skolu valdei Burāšanas skolas hokeja laukuma ierīkošanai Ls 448 (klasifikācijas kods 04.422.1552).

 9. Samazināt 2003.gadā pašvaldības budžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei kultūras pasākumu realizācijai par Ls 162 (klasifikācijas kods 08.251.1590), novirzot tos līdzekļu atjaunošanai speciālā budžeta Attīstības fondā paredzētajos līdzekļos Jūras ielas 3 remontam (klasifikācijas kods 14.323.3800).
 10. Samazināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējo ieņēmumu un izdevumu atlikumu gada beigās Jūrmalas skolu valdei par Ls 147, novirzot Ziemassvētku dāvaniņām trūcīgajiem bērniem (klasifikācijas kods 04.211.1590).
 11. Palielināt pilsētas Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 1717, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.:
 12. 7.1. Ziemassvētku eglei Dubultos Ls 1555, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.270.1482 Ls 574;

  1523 Ls 981;

  7.2. Jūras ielas 3 remontam Ls 162 (klasifikācijas kods 08.251.1482).

 13. Samazināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus privatizācijas fondā par Ls 21295, samazinot izdevumus Jūrmalas pilsētas labiekārtošanai pilsētas domei par Ls 16000 (klasifikācijas kods 07.100.1482) un pašvaldības speciālā budžeta privatizācijas fonda atlikumu gada beigās par Ls 5292.
 14. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 400, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 15. 08.251.1170 Ls +322;

  1200 Ls +78.

 16. Samazināt 2003.gadā speciālā budžeta atlikumu gada beigās izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem Mākslas skolai par Ls 400, novirzot to Ziemassvētku dāvaniņām skolas audzēkņiem (klasifikācijas kods 04.423.1590.)
 17. Veikt 2003.gadā izmaiņas speciālajā budžetā par Ls 3872, t.sk:
 18. 11.1. kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu;

  11.2. palielināt pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem par Ls 3872, novirzot tos SIA “ATF Jūrmala SV” (klasifikācijas kods 12.100.3400).

 19. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 ‘’Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu‘’ 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.660-r, Nr.666-r, Nr.683-r, Nr.688-r, Nr.699-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos:
 20. Jūrmalas pilsētas domes tāmē:

  Pamatbudžetā:

  01.100.1442 Ls –503;

  1447 Ls –350;

  1459 Ls +350;

  1590 Ls +503;

  08.120.1441 Ls –350;

  1441 Ls –20;

  1445 Ls –216;

  1471 Ls +290;

  1479 Ls –547;

  1482 Ls +557;

  1540 Ls –253;

  1552 Ls –300;

  1590 Ls +839;

  13.200.1447 Ls +220;

  1482 Ls +430;

  1590 Ls –650;

  14.500.1479 Ls +1146;

  1482 Ls –1146;

  Maksas pakalpojumos:

  01.100.1445 Ls –50;

  1483 Ls +50;

  Speciālā budžeta-apstādījumu atjaunošanas līdzekļos:

  07.100.1482 Ls –1200;

  1492 Ls +1200;

  Labklājības pārvaldes pamatbudžetā tāmē:

  06.215.1454 Ls +567;

  4180 Ls –567.

 21. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februārī apstiprināto nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.650-r, Nr.667-r, Nr.685-r, Nr.706-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 1202, t.sk.:
 22. 13.1. Jūrmalas skolu valdei Ls 931 apmērā, t.sk.:

  13.1.1. Priekšsēdētājas Vēsmas Reinkaites prēmēšanai par ieguldījumiem Jūrmalas izglītības sistēmas attīstībā un sakarā ar 60 gadu jubileju Ls 500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.10.1140 Ls 418;

  1200 Ls 82;

  13.1.2. Skolotāju-pensionāru labdarības pasākumam Ziemassvētkos Ls 236 (klasifikācijas kods 04.010.1590);

  13.1.3. LR sporta skolu direktoru un direktoru vietnieku gada semināra organizēšanai Ls 195 (klasifikācijas kods 04.422.1590);

  13.2. Jūrmalas pilsētas domei Slokas sporta kompleksa žoga un akustisko sistēmu atjaunošanai Ls 271 (klasifikācijas kods 08.120.1451.).

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


1.pielikums

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2003.gada 10.decembra noteikumiem Nr.16

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

nosaukums

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

13.200.1442

01.100.1412

01.100.1461

01.100.1462

01.100.1469

01.100.4300

14.500.1482

01.100.1200

01.100.1451

01.100.1512

01.100.1513

01.100.1551

08.220.4700

08.251.1441

08.251.1447

08.251.1449

08.251.1511

08.251.1512

08.251.1590

14.500.1441

14.500.1444

14.500.1482

14.500.1493

14.500.1499

07.100.1170

07.100.1200

07.100.1442

07.100.1451

07.100.1471

07.100.1479

07.100.1482

07.100.1485

07.100.1512

07.100.1511

07.100.1170

07.100.1200

07.100.4180

07.100.7000

03.110.1170

01.100.1110

01.100.1200

07.099.7000

14.500.1482

01.100.1110

01.100.1150

-50.00

-319.00

-2556.00

-1350.00

-259.00

-47648.00

-7.00

-3000.00

-1464.00

-600.00

-204.00

-400.00

-401

-185.00

-1381.00

-120.00

-156.00

-283.00

-1476.00

-5000.00

-475.00

-30000.00

-387.00

-1000.00

-1489.00

-1429.00

-650.00

-3822.00

-630.00

-961.00

-4308.00

-1185.00

-257.00

-939.00

-300.00

-72.00

-999.00

-16500.00

-1450.00

-15371.00

-7389.00

-8065.00

-2197.00

-1856

-1832

13.200.1310

01.100.1415

01.100.1453

01.100.1511

01.100.1553

01.100.4110

14.500.1484

01.100.1110

01.100.1140

01.100.1511

08.220.1486

08.251.1479

08.251.1482

12.100.7000

07.100.1482

07.100.4700

07.100.1590

12.100.7000

03.110.1140

01.100.1140

01.100.1150

08.251.1471

08.251.1447

01.100.1451

01.100.4160

14.500.1479

01.100.1200

+50.00

+362.00

+1771.00

+3537.00

+259.00

+46203.00

+7.00

+1500.00

+1500.00

+2668.00

+401

+1796.00

+1805.00

+6000.00

+27862.00

+14731.00

+939.00

+17871.00

+1450.00

+9458.00

+13302.00

+980.00

+2020.00

+3065.00

+5000.00

+2197.00

+3688

01.100.1412

01.100.1411

01.100.1512

01.100.4160

01.100.4180

-259.00

-43.00

-236.00

-1387.00

-40.00

01.100.1110

01.100.1415

01.100.1511

01.100.1523

+777.00

+30.00

+387.00

+771.00

Jūrmalas teātris

08.251.1479

-53.00

08.270.1479

+53.00

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs

04.423.1411

04.423.1414

04.423.1486

04.423.1529

-15.00

-7.00

-27.00

-20.00

04.423.1511

04.423.1552

04.423.1590

+20.00

+20.00

+29.00

Kauguru vidusskola

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1459

-831.00

-523.00

-486.00

04.211.1150

04.211.1570

+1354.00

+486.00

04.211.1110

04.211.1200

-3900.00

-1088.00

04.211.1150

+4988.00

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1528

-130.00

04.211.1551

+130.00

04.211.1110

-2668.00

04.211.1140

04.211.1150

+2318.00

+350.00

Sākumskola “Taurenītis”

04.211.1485

-122.00

04.211.1511

+122.00

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1413

08.220.1415

08.220.1441

08.220.1447

-8.00

-6.00

-19.00

-175.00

08.220.1454

+208.00

08.220.1160

-25.00

08.220.1150

+25.00

Jūrmalas mūzikas vidusskola

04.421.1445

-20.00

04.421.1529

+20.00

04.421.1445

04.421.1462

-124.00

-11.00

04.421.1454

04.421.1511

04.421.1552

+11.00

+74.00

+50.00

Slokas pamatskola

04.211.1459

-60.00

04.211.4160

+60.00

Jūrmalas pilsētas policijas pārvalde

03.110.4150

-8218.00

03.110.1110

03.110.1140

03.110.1160

03.110.1200

03.110.1565

+2004.00

+2703.00

+477.00

+1249.00

+1785.00

Sākumskola “Atvase”

04.211.1454

04.211.1462

-207.00

-10.00

04.211.1455

04.211.1529

+207.00

+10.00

Pumpuru vidusskola

04.211.1442

-623.00

04.211.1445

04.211.1443

04.211.1453

04.211.1552

+25.00

+106.00

+472.00

+20.00

04.211.1552

-166.00

04.211.1512

+166.00

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

06.320.1415

06.320.1441

06.320.1552

06.320.1512

06.320.1411

06.320.1452

-200.00

-15.00

-4.00

-3.00

-50.00

-39.00

06.320.1511

06.320.1523

06.320.1553

06.320.1551

06.320.1414

06.320.1528

+200.00

+15.00

+4.00

+3.00

+50.00

+39.00

Mežmalas vidusskola

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1459

04.211.1523

04.211.1529

-249.00

-473.00

-550.00

-500.00

-300.00

04.211.1150

04.211.1445

04.211.1511

04.211.1552

04.211.1570

+722.00

+46.00

+504.00

+500.00

+300.00

04.211.1110

04.211.1200

-1227.00

-840.00

04.211.1150

+2067.00

Jūrmalas mākslas skola

04.423.1140

04.423.1200

04.423.1486

-113.00

-115.00

-8.00

04.423.1110

04.423.1459

+228.00

+8.00

04.423.1110

04.423.1551

-380.00

-55.00

04.423.1150

04.423.1528

+380.00

+55.00

04.423.1110

04.423.1140

04.423.1200

-1282.00

-477.00

-329.00

04.423.1150

+2088.00

Majoru

kultūras nams

08.230.1415

08.230.1459

08.230.1469

-30.00

-40.00

-70.00

08.230.1590

+140.00

08.230.4180

-670.00

08.230.1479

+670.00

Jaundubultu vidusskola

04.211.1420

04.211.1459

04.211.1486

04.211.1523

04.211.1529

04.211.1200

-110.00

-550.00

-44.00

-330.00

-378.00

-111.00

04.211.1449

04.211.1511

04.211.1552

04.211.4110

04.211.4180

04.211.1110

+200.00

+130.00

+135.00

+600.00

+347.00

+111.00

04.211.1415

-43.00

04.211.1414

+43.00

04.211.1110

04.211.1140

04.211.1200

-1502.00

-157.00

-577.00

04.211.1150

+2236.00

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.1170

08.210.1310

08.210.1411

08.210.1445

08.210.1447

08.210.1449

08.210.1453

08.210.1459

08.210.1485

08.210.1486

08.210.1491

08.210.1511

08.210.1522

08.210.1553

08.210.1583

08.210.1610

08.210.4160

08.210.1415

-187.00

-12.00

-33.00

-47.00

-94.00

-55.00

-100.00

-24.00

-89.00

-20.00

-5.00

-200.00

-380.00

-100.00

-99.00

-220.00

-106.00

-10.00

08.210.1150

08.210.1415

08.210.1454

08.210.1479

08.210.1523

08.210.1552

08.210.1620

08.210.1630

08.210.4110

08.210.4180

08.210.1310

+187.00

+895.00

+20.00

+15.00

+50.00

+150.00

+283.00

+25.00

+116.00

+30.00

+10.00

Majoru pamatskola

04.211.1486

-97.00

04.211.1454

04.211.1552

+51.00

+46.00

Jūrmalas skolu valde

04.010.1310

04.010.1441

04.010.1442

04.010.1455

04.010.1459

04.010.1479

04.010.1482

04.010.1522

04.010.1523

04.010.1528

04.010.1540

04.010.1554

04.010.1563

04.010.4110

04.010.4160

04.010.4180

04.630.1310

04.500.1110

04.500.1140

04.500.1414

04.500.1445

04.500.1512

04.110.1150

04.110.1310

04.110.1445

04.110.1454

04.110.1459

04.110.1479

04.110.1486

04.110.1523

04.110.1529

04.110.4160

04.110.4180

04.211.1310

04.211.1415

04.211.1454

04.211.1455

04.211.1459

04.211.1469

04.211.1479

04.211.1482

04.211.1485

04.211.1529

04.211.1562

04.211.1610

04.422.1310

04.422.1330

04.422.1411

04.422.1454

04.422.1454d

04.422.1459

04.422.1471

04.422.1479

04.422.1523

04.423.1420

04.423.1443

04.423.1449

04.423.1459

04.423.1469

04.423.1486

04.423.1529

04.423.1630

04.213.1310

-2.00

-15.00

-22.00

-37.00

-50.00

-30.00

-59.00

-11.00

-480.00

-650.00

-33.00

-190.00

-8.00

-3.00

-22.00

-11.00

-16.00

-797.00

-289.00

-16.00

-24.00

-89.00

-300.00

-98.00

-18.00

-706.00

-1700.00

-259.00

-240.00

-920.00

-219.00

-21.00

-69.00

-165.00

-106.00

-107.00

-14.00

-1750.00

-72.00

-177.00

-203.00

-240.00

-1330.00

-88.00

-140.00

-29.00

-75.00

-40.00

-21.00

-50.00

-170.00

-360.00

-1400.00

-2000.00

-50.00

-10.00

-40.00

-76.00

-30.00

-25.00

-88.00

-50.00

-66.00

04.010.1170

04.010.1330

04.010.1411

04.010.1414

04.010.1443

04.010.1469

04.010.1511

04.010.1552

04.010.1590

04.010.1330

04.500.1150

04.500.1511

04.110.1443

04.110.1453

04.110.1482

04.110.1511

04.110.1512

04.110.1524

04.110.1525

04.110.1551

04.110.1552

04.110.1561

04.110.1562

04.110.1570

04.211.1150

04.211.1411

04.211.1443

04.211.1454

04.211.1453

04.211.1512

04.211.1551

04.211.1552

04.211.1561

04.211.1570

04.211.1620

04.211.1630

04.211.4160

04.211.4180

04.422.1420

04.422.1452

04.422.1499

04.422.1561

04.422.1570

04.423.1445

04.423.1453

04.423.1454

04.423.1524

04.423.1528

04.423.1554

04.423.1570

04.423.1590

04.213.1523

+37.00

+2.00

+350.00

+80.00

+43.00

+400.00

+326.00

+80.00

+305.00

+16.00

+1086.00

+129.00

+10.00

+57.00

+40.00

+150.00

+845.00

+81.00

+470.00

+100.00

+1204.00

+421.00

+483.00

+389.00

+300.00

+140.00

+43.00

+15.00

+60.00

+217.00

+127.00

+245.00

+142.00

+88.00

+140.00

+10.00

+3060.00

+105.00

+50.00

+389.00

+25.00

+3284.00

+397.00

+10.00

+30.00

+46.00

+135.00

+15.00

+20.00

+75.00

+38.00

+66.00

04.010.1170

04.010.1200

04.630.1140

04.213.1110

04.213.1140

04.213.1200

04.213.1420

04.213.1522

04.213.1563

-303.00

-73.00

-100.00

-1000.00

-1500.00

-600.00

-96.00

-775.00

-234.00

04.630.1110

04.630.1200

04.213.1469

04.213.4150

+403.00

+73.00

+9.00

+4196.00

Jūrmalas Alternatīvā skola

04.211.1449

04.211.1521

04.211.1524

-9.00

-1000.00

-297.00

04.211.1459

04.211.1471

04.211.1486

04.211.1511

04.211.1523

04.211.1525

04.211.1529

04.211.1552

+28.00

+220.00

+2.00

+608.00

+300.00

+77.00

+30.00

+41.00

Jūrmalas peldēšanas skola

04.422.1110

-1870.00

04.422.1150

+1870.00


2.pielikums

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2003.gada 10.decembra noteikumiem Nr.16

Izmaiņas 2003. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

Ziedojumi un dāvinājumi;

Attīstības fonds

Pārējie

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Alternatīvā

04.211.1511

-400

04.211.4180

+400

skola

Jūrmalas skolu

04.110.1449

-14

04.110.1411

+80

valde

04.110.1453

-138

04.110.1414

+40

04.110.1454

-85

04.110.1445

+6

04.110.1459

-22

04.110.1451

+354

04.110.1479

-43

04.110.1511

+22

04.110.1482

-142

04.110.1512

+325

04.110.1540

-18

04.110.1513

+14

04.110.1551

-276

04.110.1552

+291

04.110.1561

-229

04.211.1411

+52

04.110.4180

-165

04.211.1443

+25

04.211.1482

-60

04.211.1551

+83

04.211.1451

-70

04.211.1552

+60

04.211.1453

-27

04.213.1411

+40

04.211.1469

-38

04.213.1445

+60

04.211.1553

-25

04.213.1523

+83

04.213.4180

-378

04.213.1528

+50

04.213.1563

+145

Budžeta finansētas

Autoceļu fonds

Piezīmes

institūcijas nosaukums

Klasif.

kods

“-“

Klasif.

kods

“+”

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.1170

-48

07.100.1482

+4577

07.100.1200

-11

07.100.4700

-4518

Budžeta finansētas

Zvejas tiesību noma

Piezīmes

institūcijas nosaukums

Klasif.

kods

“-“

Klasif.

kods

“+”

Jūrmalas pilsētas dome

10.310.1482

-55

10.310.1140

+53

10.310.1200

+2