Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012 gada 30.augusta 4. instrukciju
Grozījumi ar domes 2012 gada 16.februāra 1. instrukciju
Grozījumi ar domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju
Grozījumi ar domes 2009. gada 27. augusta 1. instrukciju
Grozījumi ar domes 2008. gada 04.septembra 4. instrukciju
Grozījumi ar domes 2008. gada 14. februāra 2. instrukciju
Grozījumi ar domes 2008. gada 17. janvāra 1. instrukciju
Grozījumi ar domes 2005. gada 24. novembra 2. instrukciju

2004.gada 8.septembrīNr.2

Protokols Nr.18, 38.punkts

Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem
 1. Vispārīgie jautājumi

  1.1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas brīvpusdienas Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem.

  Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 24. novembra 2. instrukciju
  1.2. Brīvpusdienas paredzētas, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuru vecāku vai likumīgo aizbildņu un nepilngadīgo bērnu iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz Ls 50, apmaksājot viņu ēdināšanu skolā. Grozīts ar Domes 2008. gada 17. janvāra 1. instrukciju 1.2. Brīvpusdienas paredzētas, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuru vecāku vai likumīgo aizbildņu un nepilngadīgo bērnu iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz Ls 60, apmaksājot viņu ēdināšanu skolā. Grozīts ar Domes 2008. gada 17. janvāra 1. instrukciju

  1.2.1.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  1.2.2.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  1.3 Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

 2. Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība

  2.1. Brīvpusdienas tiek piešķirtas Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem, uz mācību pusgada laiku.

  2.2. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo klašu skolēniem brīvpusdienas tiek piešķirtas uz mācību gada laiku, neizvērtējot ģimenes ienākumus.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.2.1.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju; Grozīts ar domes 2012. gada 16.februāra 1. instrukciju

  2.2.2.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.3. Brīvpusdienas piešķir skolas direktora vadībā ar tā rīkojumu izveidota attiecīgās skolas komisija brīvpusdienu piešķiršanai (turpmāk tekstā “Komisija”), kuras sastāvā noteikti iekļaujami – skolas galvenais grāmatvedis, atbildīgais darbinieks par brīvpusdienām, skolas padomes pārstāvis.

  2.4. Lai 2.1.apakšpunktā minētie skolēni varētu saņemt brīvpusdienas, vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem skolēna klases audzinātājam jāiesniedz:

  2.4.1. iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu (forma pielikumā Nr.1);

  2.4.2. ja vecāki vai aizbildnis ir darba tiesiskajās attiecībās - apliecinājumu no darba vietas par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem;Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.4.3. apliecinājumu par regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu saņemšanas apmēru;Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.4.4. apliecinājumu par saņemtajiem uzturlīdzekļiem no bērna otra apgādnieka, ja tas nedzīvo kopā ar bērnu. Norādīt, ja uzturlīdzekļi bērnam tiek saņemti no Uzturlīdzekļu garantijas fonda. Gadījumā, ja nav stājies spēkā tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, jāiesniedz apliecinājums par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā uzturlīdzekļu piedziņai.

  2.5. Ja ģimenei (personai) ir izsniegta Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izdota trūcīgas ģimenes (personas) izziņa, tām nav jāsniedz 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4.punktos minētie dokumenti.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.6. Klases audzinātājam ir tiesības pieprasīt brīvpusdienas savas klases skolēnam situācijās, kad vecāku bezdarbības rezultātā netiek iesniegti nepieciešamie dokumenti.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.7. Klases audzinātājs, apmeklējot ģimeni dzīvesvietā, aizpilda apsekošanas aktu (forma pielikumā Nr.2).

  2.8. Klases audzinātājs saņemtos iesniegumus, dokumentus un apsekošanas aktu iesniedz Komisijai, kura nosaka brīvpusdienu piešķiršanu, apstiprinātā budžeta ietvaros.

  2.9. Komisijas pieņemto lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Latvijas Republikas Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

  2.10. Par piešķirtajām brīvpusdienām vispārizglītojošās skolās Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde informē Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi, iesniedzot sarakstu, kurā tiek norādīts:

  2.10.1. skolēna vārds, uzvārds;

  2.10.2. personas kods;

  2.10.3. reģistrētā pamatdzīvesvieta (arī faktiskā);

  2.10.4. skola un klase.

 3. Ar šīs instrukcijas spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 6.augusta instrukcijas Nr.5 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 3.punkta”Pabalstu veidi” 3.3.9. apakšpunkts un 13.punkts „Pabalsts skolēnu bezmaksas ēdināšanai”.

Priekšsēdētājs  

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
8.septembra instrukcijas Nr. 2
Pielikums Nr.1

 

 

............................................. skolas
direktoram

IESNIEGUMS
par brīvpusdienu piešķiršanu

 

 

Par sevi:

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā dzīves vieta

Faktiskā dzīves vieta

Ģimenes stāvoklis

Darba vieta

 

 

Lūdzu piešķirt manam bērnam (vārds, uzvārds) ........................................................

(personas kods) .......................................... (klase) ........................ brīvpusdienas sociālo apstākļu dēļ.

 

 

 

Iesniedzēja paraksts: ......................................................


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
8.septembra instrukcijas Nr. 2
Pielikums Nr.2

DZĪVES APSTĀKĻU APSEKOŠANAS AKTS

Sastādīts 2004.gada „...”. .............................

Piedalās ................................ skolas pārstāvji

.....................................................................

1. VECĀKI (AIZBILDŅI):

MĀTE

Vārds, uzvārds

Personas kods

Ģimenes stāvoklis

Deklarētā dzīves vieta

Darba vieta

TĒVS

Vārds, uzvārds

Personas kods

Ģimenes stāvoklis

Deklarētā dzīves vieta

Darba vieta

2. ĢIMENES LOCEKĻU IENĀKUMI (darba alga, gadījumu darbi, valsts sociālās nodrošināšanas garantijas, uzturlīdzekļi u.c.)

3. IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU

4. BĒRNI (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase)

5. MĀJOKĻA RAKSTUROJUMS

6. SITUĀCIJAS APRAKSTS

7. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

Apsekotāju paraksti: ..........................................

..........................................