Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 18.februārīNr.1

protokols Nr.4, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus sadaļā “Pārējie maksājumi no valsts budžeta iestādēm” (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 23822, novirzot tos pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Precizēt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta atlikumu gada sākumā saskaņā ar 2.pielikumu, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 230832 novirzot:
 3. 2.1. Labklājības pārvaldei Ls 832 piedalīšanās izdevumu segšanai seminārā “Foster – parents care training” (klasifikācijas kods 06.251.1330);

  2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 230000, t.sk.:

  2.2.1. projekta korekcijai sākumskolas “Taurenītis” sporta zālei Ls 10000 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  2.2.2. sociālās mājas Nometņu ielā 2a projektēšanai Ls 20000 (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  2.2.3. sporta zāles būvniecībai Nometņu ielā 2a Ls 200000 (klasifikācijas kods 08.120.7000).

 4. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos saskaņā ar 3.pielikumu.
 5. Samazināt 2004.gadā speciālā budžeta atlikumu gada sākumā ieņēmumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas vakara vidusskolai par Ls 79, samazinot izdevumus klasifikācijas kodos:
 6. 04.211.1511 Ls 38;

  1570 Ls 41.

 7. Samazināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējo ieņēmumu atlikumu gada sākumā Vaivaru pamatskolai par Ls 325, samazinot izdevumus klasifikācijas kodā
 8. 04.211.1442 Ls 325.

 9. Palielināt 2004.gadā mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem atlikumu gada sākumā par Ls 2997, piešķirot tos ATF “Jūrmala SV” (klasifikācijas kods 12.100.3400).
 10. Palielināt 2004.gadā attīstības fonda atlikumu gada sākumā par Ls 400, kas ziedoti pilsētas svētku eglei, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei izdevumu apmaksai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 11. 08.270.1454 Ls 317;

  1482 Ls 83.

 12. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Slokas pamatskolai par Ls 201, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 13. 04.211.1310 Ls 6;

  1482 Ls 5;

  1511 Ls 92;

  1512 Ls 58;

  1551 Ls 36;

  1552 Ls 4.

 14. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1992.gada 9.decembra likuma “Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem” 2.panta 3.punkta 2.apakšpunktu un LR Ministru kabineta 1993.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.183 “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” 8.punktu, no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem privatizācijas fondā novirzīt Ls 2000 Jūrmalas pašvaldībai maksājumiem Valsts īpašumu privatizācijas fondā (klasifikācijas kods 14.500.1482).
 15. Precizēt 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta atlikumus gada sākumā saskaņā ar 4.pielikumu.
 16. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2003.gada 30.decembra rīkojumu Nr.776-r un 2004.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.7-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 680, t.sk.:
 17. 11.1. Jūrmalas skolu valdei Ls 300 bēru pabalstu izmaksām, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.010.1150 Ls 150;

  04.630.1150 Ls 150;

  11.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 100 pabalsta izmaksai ilggadējai darbiniecei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1150 Ls 81;

  01.100.1200 Ls 19;

  11.3. Labklājības pārvaldei Ls 280 Jūrmalas politiski represēto apvienības biedru svētku mielastam (klasifikācijas kods 06.150.3500).

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1

1.pielikums

Valsts līdzekļu sadale mācību grāmatu iegādei 2004.gadam

Valdības klasifikācijas kods

Iestādes nosaukums

Ekonomiskās klasifikācijas kods

Summa (LVL)

04.211.

Slokas pamatskola

1610

1816

04.211.

Majoru pamatskola

1610

1740

04.211.

Alternatīvā skola

1610

470

04.211.

Vaivaru pamatskola

1610

635

04.211.

Jūrmalas 1.ģimnāzija

1610

1961

04.211.

Kauguru vidusskola

1610

3758

04.211.

Pumpuru vidusskola

1610

2299

04.211.

Jaundubultu vidusskola

1610

1315

04.211.

Lielupes vidusskola

1610

1880

04.211.

Mežmalas vidusskola

1610

2708

04.211.

Sākumskola “Atvase”

1610

1277

04.211.

Sākumskola “Taurenītis”

1610

407

04.211.

Vakara vidusskola

1610

1891

04.211.

Skolu valde kopā:

1610

1665

Pavisam kopā:

23822Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1

2.pielikums

Pašvaldības pamatbudžeta precizētie atlikumi 2004.gadam

Iestāde

Atlikums gada

sākumā

Atlikums gada beigās

1

Kauguru kultūras nams

+438

+438

2

Jūrmalas bibliotēku apvienība

+467

+467

3

Bulduru kultūras nams

+157

+157

4

Jūrmalas pilsētas muzejs

+285

+285

5

Jūrmalas teātris

+731

+731

6

Jūrmalas 1.ģimnāzija

+601

+601

7

Kauguru vidusskola

+394

+394

8

Mežmalas vidusskola

+1180

+1180

9

Mākslas skola

-199

-199

10

Pumpuru vidusskola

+307

+307

11

Majoru pamatskola

+83

+83

12

Lielupes vidusskola

+351

+351

13

Slokas pamatskola

+357

+357

14

Alternatīvā skola

+20

+20

15

Sākumskola "Taurenītis"

+459

+459

16

Valodu centrs

+752

+752

17

Peldēšanas skola

+16

+16

18

Mūzikas skola

+2329

+2329

19

Sākumskola "Atvase"

+453

+453

20

Dome

+7057

+7057

21

Skolu valde, t.sk.

+14507

+14507

04.010.

+234

+234

04.110.

+7728

+7728

04.211.

+1397

+1397

04.213.

+307

+307

04.422.

+3974

+3974

04.423.

+867

+867

Maksas pakalpojumi kopā:

+30745

+30745

22

Pašvaldības pamatbudžets

+314318

+83486

Pavisam kopā:

+345063

+114231


Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1

3.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

institūcijas nosaukums

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

01.100.1449

08.300.1441

13.010.1441

13.200.1441

08.600.1441

01.100.1452

07.100.1454

13.200.1482

-34122

-6500

-350

-7150

-800

-310

-840

-4065

01.100.3600

08.300.1590

13.010.1590

13.200.1590

08.600.1590

01.100.1499

07.100.1471

13.200.3600

+34122

+6500

+350

+7150

+800

+310

+840

+4065

Jūrmalas mākslas skola

04.421.1110

04.421.1140

04.421.1200

-30578

-3059

-8102

04.423.1110

04.423.1140

04.423.1200

+30578

+3059

+8102

Jaundubultu vidusskola

04.211.1110

-200

04.211.1150

+200

Jūrmalas teātris

08.251.1150

-3200

08.251.1170

08.251.1441

08.251.1447

08.251.1590

+1125

+315

+200

+1560


Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1

4.pielikums

2004.gada pašvaldības speciālā budžeta precizētie atlikumi

Iestādes nosaukums

Ieņēmumu veids

Atlikums gada sākumā

Atlikums gada beigās

Kauguru vidusskola

Ziedojumi un dāvinājumi

+127

+127

Pumpuru vidusskola

Ziedojumi un dāvinājumi

+3

+3

Majoru pamatskola

Ziedojumi un dāvinājumi

+9

+9

Vaivaru pamatskola

Ziedojumi un dāvinājumi

+12

+12

Sākumskola “Atvase”

Ziedojumi un dāvinājumi

+181

+181

Jūrmalas mākslas skola

Ziedojumi un dāvinājumi

+508

+508

Jūrmalas pilsētas muzejs

Pārējie ieņēmumi

+402

+402

Jūrmalas teātris

Pārējie ieņēmumi

+43

+43

Jūrmalas skolu valde

Pārējie ieņēmumi, t.sk. pēc valdības klasifikācijas:

+4734

+4734

04.010

+86

+86

04.110

+3170

+3170

04.211

+862

+862

04.213

+480

+480

04.423

+136

+136

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Privatizācijas fonds

+12208

+10208

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Apstādījumu atjaunošanas naudas līdzekļi

+269

+269

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Autoceļu fonds

+65210

+65210

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Dabas resursu nodoklis

-4582

-4582

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Zvejas tiesību noma

-706

-706