Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 26.maijāNr.4

protokols Nr.11, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 14767 (klasifikācijas kods 1.1.0.0.).

2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2004.gadā novirzīt Ls 14767, t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 5584, t.sk.:

2.1.1. pilsētas autostāvvietu attīstības koncepcijas izstrādāšanai Ls 5000 (klasifikācijas kods 12.100.1447);

2.1.2. jūras zāļu un izmešu izvešanas apmaksai Ls 334 (klasifikācijas kods 07.100.1454);

2.1.3. autobusu īrei Vispasaules ārzemju igauņu biedrības viesu transportēšanai uz Igauņu biedrības pasākumiem Ls 250 (klasifikācijas kods 08.251.1479);

2.2. PBU “Jūrmalas ātrā palīdzība” norobežojošo boju iegādei un uzstādīšanai Ls 840, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

03.110.1479 Ls 72;

03.110.1512 Ls 540;

03.110.1552 Ls 228;

2.3. Jūrmalas pilsētas muzejam elektrības izdevumu apmaksai Ls 500 (klasifikācijas kods 08.220.1523);

2.4. Jūrmalas Skolu valdei “Mikro” klases ķīljahtas iegādei Ls 2500 (klasifikācijas kods 04.422.4180);

2.5. Domes rezerves fondam Ls 5343 (klasifikācijas kods 14.400.1485).

3. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mūzikas vidusskolai par Ls 180 (klasifikācijas kods 9540.640), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem (klasifikācijas kods 04.421.1555).

4. Samazināt 2004.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas Mūzikas vidusskolai par Ls 1715, novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.421.1330 Ls 1400;

04.421.1486 Ls 15;

04.421.1590 Ls 300.

5. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

5.1. Samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 11 000 (klasifikācijas kods 08.220.1447), novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei muzeja interjera projekta izstrādei (klasifikācijas kods 08.220.7000).

5.2. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar pielikumu;

5.3. Samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei Slokas stadiona celtniecībai par Ls 5694 (klasifikācijas kods 08.120.7000), novirzot Jūrmalas Peldēšanas skolai Ls 5694 kustamo īpašumu iegādei Slokas stadiona labiekārtošanai (klasifikācijas kods 08.120.4180).

6. Pamatojoties uz starptautiskā pianistu konkursa “Jūrmala 2004” nolikumu, palielināt 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 900, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.421.1170 Ls 200;

1200 Ls 48;

1511 Ls 10;

1590 Ls 642.

7. Veikt izmaiņas 2004.gada pašvaldības speciālā budžeta apstiprinātajās tāmēs:

7.1. Jūrmalas pilsētas domei apstādījumu atjaunošanas līdzekļos, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 07.320.1110 Ls +400;

1170 Ls -400.

7.2. Jūrmalas pilsētas domei dabas resursu nodokļa tāmē, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem: 07.320.1454 Ls +6500;

4700 Ls -6500.

7.3. Jūrmalas pilsētas domei zvejas tiesību nomas tāmē, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

10.310.1140 Ls +820;

1170 Ls -820.

7.4. Jūrmalas pilsētas domei privatizācijas fonda tāmē, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

14.500.1110 Ls +100;

1200 Ls +24;

1482 Ls -124.

8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 “Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.197-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos Jūrmalas mūzikas vidusskolai maksas pakalpojumu apstiprinātajā tāmē:

04.421.1453 Ls -642;

1590 Ls +642.

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.202-r, Nr.210-r, Nr.211-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Jūrmalas pilsētas domei Ls 1323, t.sk.:

9.1. kreklu un citu materiālu ar Jūrmalas simboliku iegādei Ls 478 (klasifikācijas kods 01.100.1590);

9.2. pabalstu izmaksai Ls 750 (klasifikācijas kods 01.100.1150);

9.3. Latvijas mazākumtautību bērnu un jauniešu sporta svētkiem Ls 95, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1479 Ls 35;

08.251.1590 Ls 60.

10. Palielināt pilsētas Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 1000, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei Vasaras sezonas atklāšanas svētku organizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1479 Ls 882;

1590 Ls 118.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 26.maija noteikumu Nr.4

pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.4180

12.100.1482

14.500.1482

07.100.1482

01.100.1441

01.100.1511

01.100.1512

03.120.1451

07.100.1170

-3911,00

-2000,00

-300,00

-75,00

-500,00

-1000,00

-1000,00

-3212,00

-620,00

07.100.4700

12.100.1512

14.500.1590

01.100.1451

01.100.1590

03.120.4180

07.100.1140

+3911,00

+2000,00

+300,00

+75,00

+2500,00

+3212,00

+620,00

01.100.1443

01.100.1453

01.100.1482

01.100.1511

01.100.1590

-50,00

-200,00

-482,00

-1000,00

-750,00

01.100.1110

01.100.1200

+2000,00

+482,00

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1453

08.220.1447

-100.00

-303.00

08.220.1415

08.220.4700

+100.00

+303.00

Pašvaldības policija

03.130.1110

-17235

03.130.1140

+17235

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1454

04.211.1455

04.211.1511

04.211.4110

-33.00

-25.00

-107.00

-18.00

04.211.1555

04.211.1590

+150.00

+33.00

Pumpuru vidusskola

04.211.1590

-12,00

04.211.1512

+12,00