Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 30.jūnijāNr.5

protokols Nr.13, 20.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Palielināt 2004.gadā pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 30000, t.sk.:

1.1. no azartspēļu nodokļa (klasifikācijas kods 5.4.1.0.) par Ls 15000;

1.2. no ieņēmumiem par būvatļaujas izsniegšanu (klasifikācijas kods 9.4.2.1.) par Ls 15000.

2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2004.gadā novirzīt Ls 30000, t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 13897, t.sk.:

2.1.1. konkursa “Jūrmalas sakoptākais īpašums” uzvarētāju apbalvošanai Ls 1652, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1479 Ls 590;

08.251.1590 Ls 1062;

2.1.2. āra apgaismojuma nodrošināšanai posteņos Ls 1495, t.sk.:

03.110.1482 Ls 495;

03.110.1523 Ls 1000;

2.1.3. 2004.gada 12.maija lēmuma Nr.307 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita sarakstā” izpildei Ls 10750, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem: 01.100.1110 Ls 3000;

01.100.1140 Ls 2500;

01.100.1200 Ls 1326;

01.100.1411 Ls 160;

01.100.1414 Ls 240;

01.100.1462 Ls 100;

01.100.1479 Ls 24;

01.100.1511 Ls 300;

01.100.1512 Ls 100;

01.100.4110 Ls 600;

01.100.4160 Ls 2000;

01.100.4300 Ls 400;

2.2. Jūrmalas Skolu valdei VID Rīgas muitas reģionālās iestādes lēmuma Nr.3.5.2.-6646 izpildei Ls 904, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.422.1492 Ls 901;

04.422.1499 Ls 3;

2.3. SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Ls 4059, t.sk.:

2.3.1. kempinga “Jaunķemeri” apsardzei Ls 2165 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

2.3.2. sabiedriskās tualetes Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 darbības nodrošināšanai Ls 302 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

2.3.3. dzīvojamās ēkas Jūrmalā, 1.līnijā 9 pieslēgumam gāzes vadam Ls 1592 (klasifikācijas kods 07.100.4700);

2.4. Labklājības pārvaldei Ls 3784, t.sk.:

2.4.1. projekta “Liels un mazs drošā pilsētā” realizācijai Ls 480 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

2.4.2. medicīnas darbinieku godināšanai Ls 3000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

05.700.1170 Ls 2530;

05.700.1442 Ls 430;

05.700.1590 Ls 40;

2.4.3. Ģimenes aprūpes centra “Bulduri” audzēkņu izlaiduma vajadzībām Ls 304 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

2.5. Jūrmalas pilsētas domes rezerves fondam Ls 7356 (klasifikācijas kods 14.400.1485).

3. Samazināt 2004.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 3160, t.sk.:

3.1. Jūrmalas Skolu valdei par Ls 307, novirzot to Speciālās internātskolas uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.213.1486 Ls 80;

04.213.1551 Ls 227;

3.2. Mežmalas vidusskolai par Ls 1180, novirzot to uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.211.1453 Ls 300;

04.211.1511 Ls 660;

04.211.1528 Ls 120;

04.211.1552 Ls 100;

3.3. Jūrmalas mākslas skolai par Ls 450, novirzot to iestādes uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.421.1411 Ls 300;

04.421.1452 Ls 50;

04.421.1553 Ls 100;

3.4. Jūrmalas teātrim par Ls 622, novirzot to teātra darbības nodrošināšanas izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1310 Ls -80;

08.251.1330 Ls +80;

08.251.1479 Ls +600;

08.251.4180 Ls -28;

08.251.1482 Ls +50;

3.5. Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 601, novirzot to iestādes uzturēšanas izdevumiem (klasifikācijas kods 04.211.1455).

4. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolai, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot saskaņā ar 1.pielikumu.

5. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

5.1. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu;

5.2. Samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei sabiedrības integrācijas programmas realizācijai par Ls 700 (klasifikācijas kods 08.300.1482), novirzot Kauguru kultūras namam Ls 700 sabiedrības integrācijas programmas ietvaros realizēta pasākuma apmaksai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1479 Ls 420;

08.251.1511 Ls 60;

08.251.1552 Ls 30;

08.251.1590 Ls 190;

5.3. Samazināt izdevumus pamatbudžetā pašvaldības aizņēmumu kredītprocentu nomaksai par Ls 5000 (klasifikācijas kods 14.180.2000), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei juridisko pakalpojumu sniegšanas apmaksai (klasifikācijas kods 01.100.1444);

5.4. Samazināt piešķirto finansējumu Jūrmalas Kultūras centra Jūrmalā, Pils ielā 3 projektēšanai par Ls 18000 (klasifikācijas kods 08.270.7000), palielinot izdevumus:

5.4.1. Tūrisma informācijas centra Jūrmalā, Lienes ielā 5 projektēšanai par Ls 4790 (klasifikācijas kods 08.270.7000);

5.4.2. Administratīvās komisijas telpu ‘Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 remontam par Ls 301 (klasifikācijas kods 01.100.1451);

5.4.3. Plenēra organizēšanai par Jūrmalas Kultūras centra projektēšanu Jūrmalā, Pils ielā 3 Ls 12909 (klasifikācijas kods 07.100.1485);

5.4.4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai (V.Brakovska) veikt attiecīgas izmaiņas 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.818 “Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2004.-2007.gadam”.

6. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus no maksājumiem no valsts budžeta iestādēm par Ls 300, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei pilsētas kultūras pieminekļu apsekošanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

01.100.1479 Ls 80;

01.100.1528 Ls 220.

7. Palielināt pilsētas Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 4238, novirzot tos:

7.1. Jūrmalas teātrim Ls 950 festivāla “Tu esi pamanīts 2004” organizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1447 Ls 800;

1590 Ls 150;

7.2. BO pašvaldības uzņēmums “Bērnu nams “Sprīdītis”” Ls 583 vecāko klašu skolēnu apmācības nodrošināšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

06.212.1445 Ls 383;

1512 Ls 100;

1590 Ls 100;

7.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2705 apstādījumu izveidei (klasifikācijas kods 07.100.1454).

8. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 310, novirzot tos projekta “Aleksandra Rusteiķa atpūtas krēslu restaurācija” realizācijai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1170 Ls 250;

1200 Ls 59;

1512 Ls 1;

8.1. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 3.pielikumu.

9. Samazināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējo ieņēmumu un izdevumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri Jūrmalas teātrim par Ls 43, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem izrāžu veidošanai (klasifikācijas kods 08.251.1590).

10.Palielināt 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Vaivaru pamatskolai par Ls 1340, novirzot tos iestādes uzturēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.211.1441 Ls 120;

1443 Ls 50;

1453 Ls 100;

1479 Ls 200;

1482 Ls 70;

1551 Ls 400;

1552 Ls 200;

1590 Ls 200.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanu un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.278-r, Nr.290-r, Nr.294-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 1000, t.sk.:

11.1. Majoru kultūras namam Ls 124 (klasifikācijas kods 08.251.1479) kora „Vaivari” braucienam uz Lejaskurzemes zonālajiem Dziesmu svētkiem Skrundā;

11.2. Jaundubultu vidusskolai Ls 100 Stigslundskolas delegācijas uzņemšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.211.1482 Ls 89;

04.211.1590 Ls 11;

11.3. Jūrmalas vakara vidusskolai Ls 60 (klasifikācijas kods 04.211.1512) mākslīgās tāfeles apgaismojuma ierīkošanai;

11.4. Labklājības pārvaldei Ls 250 (klasifikācijas kods 06.150.3400) degvielas apmaksai, lai nodrošinātu trūcīgo ģimeņu bērniem ekskursiju uz Rēzekni;

11.5. Jūrmalas pilsētas domei Ls 280 (klasifikācijas kods 01.100.1451) remontdarbu veikšanai;

11.6. Bulduru kultūras namam Ls 186 direktores prēmēšanai sakarā ar ieguldījumu kultūras sakaru veidošanā, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.230.1140 Ls 150;

08.230.1200 Ls 36.

12. Ņemot vērā pašvaldības uzņēmējsabiedrību pārreģistrāciju Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, veikt grozījumus 2003.gada 30.decembrī apstiprinātajos noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu” aizstājot visās vietās attiecīgā locījumā:

12.1. „BOP SIA „Jūrmalas namsaimnieks” ar „SIA „Jūrmalas namsaimnieks””;

12.2. „BOP SIA „Jūrmalas gaisma”” ar „SIA „Jūrmalas gaisma””;

12.3. „BOP SIA „Jūrmalas mūzika”” ar „SIA „Dzintaru koncertzāle””.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija noteikumu Nr.5
1.pielikums

Ieņēmumu un izdevumu tāme 2004.gadam.

Iestāde Jūrmalas peldēšanas skola

Adrese Jūrmala, Skolas - 5

Valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120

Budžeta subkonta Nr.

kods

Rādītāju nosaukumi

Budžeta

klasifik.

Maksas pakalpojumi

I IEŅĒMUMI

Ieņēmumi pavisam kopā, t.sk.

6 000

Atlikums gada sākumā, t.sk:

0

kasē

bankā

Tekošā gada ieņēmumi

X

600

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā, t.sk:

6 000

610

Maksa par izglītības pakalpojumiem

630

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem

640

Ieņēmumi par nomu un īri

1000

660

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

690

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi u.c.pašu ieņēmumi

Biletes pardošana

5000

-

-

II IZDEVUMI

Izdevumi pavisam kopā, t.sk.

6 000

1110

Algas

320

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

77

1413

Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa

30

1414

Mobilā telefona abonēšanas maksas, sarunu apmaksa

30

1441

Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumi

300

1453

Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

100

1471

Telpu īre un noma

1479

Pārējā īre un noma

1380

1482

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

250

1486

Atkritumu izvešana

20

1511

Kancelejas preces un materiāli

50

1512

Inventārs

500

1513

Spectērpi

100

1523

Maksa par elektroenerģiju

300

1528

Maksa par degvielu

200

1554

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi (rezerves daļas, krāsas u.c.)

150

1590

Pārējie materiāli

450

4180

Pārējie kustamie īpašumi

1743

Atlikums perioda beigās, t.sk

0

kasē

bankā


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija noteikumu Nr.5
2.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.1454

07.100.1170

01.100.1447

08.120.4180

-16165,00

-130,00

-882,00

-4117,00

07.100.1140

07.100.1590

07.100.4180

01.100.1492

08.120.1482

+130,00

+9125,00

+7040,00

+882,00

+4117,00

Slokas pamatskola

04.211.4160

04.211.1482

04.211.1570

-133,00

-150,00

-125,00

04.211.4180

04.211.1310

04.211.1561

+133,00

+150,00

+125,00

04.211.1445

-87,00

04.211.1200

+87,00

Jaundubultu vidusskola.

04.211.1449

04.211.4180

-927,00

-155,00

04.211.1454

04.211.1479

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1555

04.211.1570

+400,00

+52,00

+120,00

+300,00

+150,00

+60,00

04.211.1570

04.211.4180

-100,00

-770,00

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1552

04.211.1555

04.211.1590

+200,00

+180,00

+300,00

+100,00

+90,00

Majoru pamatskola

04.211.1485

-100,00

04.211.1479

+100,00

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

08.270.1485

-1600,00

08.270.1561

08.270.4180

+683,00

+917,00

SO Latvijas koncertaģentūra„Mūza”

08.251.1200

-414,00

08.251.1170

+414,00

Jūrmalas Vakara vidusskola

04.211.1310

-9,00

04.211.1479

+9,00

Jūrmalas Teātris

08.270.1415

-23,00

08.270.1523

+23,00

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1485

04.211.1479

04.211.4160

-64,00

-251,00

-800,00

04.211.1451

04.211.1441

04.211.1452

04.211.1499

04.211.4150

+64,00

+100,00

+91,00

+60,00

+800,00

04.211.1479

-187,00

04.211.1528

+187,00

Jūrmalas Mežmalas vidusskola

04.211.1449

04.211.1454

04.211.4180

04.211.4160

-450,00

-500,00

-1400,00

-332,00

04.211.1552

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1512

04.211.1551

+450,00

+200,00

+1400,00

+332,00

+300,00

Skolu valde

04.110.1454

04.110.4180

04.211.1453

04.211.1511

04.211.1552

04.211.1570

04.211.4160

04.630.1469

-23,00

-1464,00

-35,00

-15,00

-70,00

-23,00

-264,00

-100,00

04.110.1482

04.110.1512

04.110.4160

04.211.1443

04.211.1482

04.211.1512

04.211.1528

04.211.1551

04.630.1445

+23,00

+200,00

+1264,00

+15,00

+23,00

+264,00

+35,00

+70,00

+100,00

04.213.1445

04.213.1451

04.213.1459

04.213.1566

04.213.4180

-100,00

-600,00

-100,00

-150,00

-38,00

04.213.1454

04.213.1551

+500,00

+488,00

Bulduru kultūras nams

08.230.4110

08.230.1486

-40,00

-40,00

08.230.1512

08.230.1555

+40,00

+40,00

Vaivaru pamatskola

04.211.1512

-387,00

04.211.1170

+387,00

Pašvaldības policija

03.130.4180

-1243,00

03.130.1445

03.130.4300

03.130.1590

+21,00

+1122,00

+100,00Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija noteikumu Nr.5
3.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

institūcijas nosaukums

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

Piezīmes

Klasifikā-cijas kods

“-“

Klasifikā-cijas kods

“+”

Klasifikā-cijas kods

“-“

Klasifikā-cijas kods

“+”

Jūrmalas skolu valde

04.110.1453

-50

04.110.4180

+300

04.110.1454

-250

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1482

Dabas resursu nodoklis

-13

07.320.1528

Dabas resursu nodoklis

+13

Sabiedrisko

pakalpojumu regulators

13.400.1310

-354

13.400.1444

+354

13.400.1482

-25

13.400.1455

+123

13.400.1554

-143

13.400.1499

+45

Slokas pamatskolai

Vaivaru pamatskola

04.211.1544

-1

04.211.1551

+1

04.211.1110

-4000

04.211.1170

+4000

04.211.1330

-700

04.211.1459

+500

04.211.1540

+200