Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 22.septembrīNr.8

protokols Nr.19, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Piešķirt 2004.gadā no domes rezerves fonda Ls 2904, t.sk.:

  1.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2232, t.sk.:

  1.1.1. Ls 897 sporta zāles Nometņu 2a apsardzes signalizācijas papildināšanai (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  1.1.2. Ls 1335 prēmijas izmaksai par augstiem sasniegumiem sportā Latvijas Olimpiskās komandas sportistei J.Prokopčukai (klasifikācijas kods 01.100.1140);

  1.2. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 522 pirmsskolas izglītības iestādes”Pienenīte” telpu īrei (klasifikācijas kods 04.110.1471);

  1.3. Kauguru kultūras namam Ls 150 ievadaizsardzības aparāta strāvas izmaksu segšanai (klasifikācijas kods 08.230.1523).

 2. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2004.gadam””, palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 1 213 634, t.sk.:

  2.1. no mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.2.4.) par Ls 1 195 000, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei:

  2.1.1. Lielupes tilta remontam Ls 295 000 (klasifikācijas kods 12.100.7000);

  2.1.2. Lielupes tilta rekonstrukcijai ar pieejām Ls 500 000 (klasifikācijas kods 12.100.7000);

  2.1.3.bērnu pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Ls 400 000 (klasifikācijas kods 04.110.7000).

  2.2. no pārējām mērķdotācijām (klasifikācijas kods 18.2.2.9.) par Ls 5950, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei:

  2.2.1. Sākumskolas „Taurenītis” kompleksa sporta nodarbībām izveidošanai Ls 4950;

  2.2.2. Jūrmalas pilsētas atbalsta centra „Paspārne” darbības nodrošināšanai Ls 1000.

  2.3. no dotācijām no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.1.) par Ls 12 684, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot:

  2.3.1.Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 9562, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.421.1110 Ls 6800;

  1140 Ls 2000;

  1200 Ls 762;

  2.3.2. Jūrmalas mākslas skolai Ls 3122, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.421.1110 Ls 2155;

  1140 Ls 215;

  1200 Ls 752.

 3. Pamatojoties uz 2004.gada 31.marta Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.196 ”Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 31.jūlija lēmumā Nr.609 ”Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli””, palielināt 2004.gadā pamatbudžeta ieņēmumus sadaļā”Sodi un sankcijas” (klasifikācijas kods 10.1.1.3.) par Ls 700, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 700 apmērā Pašvaldības policijai uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  03.130.1411 Ls 360;

  1414 Ls 200;

  1459 Ls 20;

  1529 Ls 120.

 4. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 1681, t.sk.:

  4.1. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei ieņēmumus par telpu īri un nomu par Ls 55 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem (klasifikācijas kods 04.110.1540);

  4.2. Jūrmalas 1.ģimnāzijai pārējos ieņēmumus par Ls 1200 (klasifikācijas kods 9.5.9.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1411 Ls 310;

  1484 Ls 390;

  1511 Ls 100;

  1512 Ls 100;

  1523 Ls 300;

  4.3. Jūrmalas teātrim ieņēmumus no biļešu tirdzniecības par Ls 426 (klasifikācijas kods 9.5.9.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem (klasifikācijas kods 08.251.1447).

 5. Samazināt 2004.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei par Ls 64, novirzot tos iestādes uzturēšanai (klasifikācijas kods 04.110.1540).

 6. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

  6.1.veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 1.pielikumu;

  6.2.samazināt izdevumus pamatbudžetā pašvaldības aizņēmumu kredītprocentu nomaksai par Ls 7714 (klasifikācijas kods 14.180.2000), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 7714 apmērā Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.:

  6.2.1. IT infrastruktūras sakārtošanai Ls 2964, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1170 Ls 2388;

  1200 Ls 576;

  6.2.2. līguma apmaksai Ls 4750 (klasifikācijas kods 14.500.1482);

  6.3.samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei sabiedrības integrācijas programmas realizācijai par Ls 2666, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.300.4110 Ls 666;

  4160 Ls 2000;

  novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2666 apmērā Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei psihologu konsultāciju nodrošināšanai sabiedrības integrācijas programmas ietvaros, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.630.1170 Ls 680;

  1200 Ls 164;

  1411 Ls 180;

  1445 Ls 100;

  1511 Ls 75;

  1512 Ls 138;

  1570 Ls 200;

  1590 Ls 600;

  1630 Ls 29;

  4160 Ls 190;

  4180 Ls 160;

  4300 Ls 150;

  6.4.samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei dzīvojamā fonda kapitālajam remontam par Ls 8500 (klasifikācijas kods 07.100.4700), novirzot tos SIA ”Jūrmalas namsaimnieks” dzīvojamā fonda kapitālajam remontam (klasifikācijas kods 07.100.4700);

  6.5.samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei tūrisma un informācijas centra projektam par Ls 6733 (klasifikācijas kods 08.270.7000), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 6733 apmērā Jūrmalas pilsētas domei Majoru pamatskolas fasādes remontam (klasifikācijas kods 04.211.4700);

  6.6.samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei sabiedrības integrācijas programmas realizācijai par Ls 1262 (klasifikācijas kods 08.300.1482), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1262 apmērā Bulduru kultūras namam sabiedrības integrācijas veicināšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.230.1170 Ls 590;

  1200 Ls 143;

  1590 Ls 125;

  1511 Ls 40;

  1512 Ls 60;

  1482 Ls 50;

  1310 Ls 154;

  1441 Ls 100,

  6.7. samazināt 2004.gadā asignējumus no pašvaldības budžeta par Ls 1148 (klasifikācijas kods 07.400.4700) SIA ”Jūrmalas gaisma”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1148 apmērā Jūrmalas pilsētas domei Tirgoņu ielas apgaismojuma līnijas rekonstrukcijai posmā pie Jūras ielas (klasifikācijas kods 07.400.4700).

 7. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem maksājumiem no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 2000, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei bērnu projektu - rotaļlaukumu ierīkošana - realizēšanai (klasifikācijas kods 07.100.4180).

 8. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 1130, t.sk.:

  8.1. Jūrmalas mākslas skolai par Ls 1000, novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.421.1445 Ls 150;

  1552 Ls 100;

  1561 Ls 300;

  1590 Ls 450.

  8.2. Jaundubultu vidusskolai par Ls 130, novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1551).

 9. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai par Ls 5180, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  03.130.1140 Ls 3000;

  1200 Ls 725;

  4180 Ls 1455.

 10. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus par Ls 796, t.sk.;

  10.1.Jūrmalas teātrim par Ls 470 izrādes „Kādas mazas meitiņas piedzīvojumi” sagatavošanai, t.sk pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1447 Ls 350;

  1590 Ls 120;

  10.2. Jūrmalas bibliotēku apvienībai par Ls 326 konkursa „Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās” atbalstītā projekta „Interneta pieejas punktu izveide Dubultu bērnu bibliotēkā un Asaru bibliotēkas bērnu nodaļā” realizēšanai, t.sk pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.1150 Ls 100;

  1445 Ls 126;

  1590 Ls 100.

 11. Samazināt 2004.gadā pašvaldības budžeta Autoceļu fonda atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 2503, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei iebrauktuves izbūvei K.Valdemāra ielā pie Jaundubultu vidusskolas (klasifikācijas kods 12.100.4700), attiecīgi veicot izmaiņas apstiprinātajā pašvaldības Autoceļu fonda programmā.

 12. Samazināt 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta Privatizācijas fonda atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 6733, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei tūrisma un informācijas centra projektam (klasifikācijas kods 08.270.7000).

 13. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu.

 14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 “Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 474-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos SO klubam ”Ķīris” apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē:

  08.251.1482 Ls -20;

  1590 Ls 20.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
22.septembra noteikumu Nr.8
1.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

 

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.1512

07.100.1454

03.110.1453

13.200.1330

13.010.1511

01.100.1415

01.100.4300

04.211.1451

04.110.1451

01.100.1447

-200

-250

-200

-56

-33

-3500

-16000

-1200

-690

-2500

07.100.4180

07.100.4180

03.110.1411

13.200.1170

13.200.1200

13.010.1413

01.100.1462

01.100.1555

01.100.4110

04.211.7000

04.110.7000

01.100.1590

01.100.4180

+200

+250

+200

+32

+24

+33

+1300

+2200

+16000

+1200

+690

+1500

+1000

01.100.1529

-500

01.100.1590

+500

       

Bāriņtiesa

06.320.1414

06.320.1499

06.320.1452

06.320.1511

06.320.1555

-75

-1

-4

-70

-30

06.320.1413

06.320.1455

06.320.1523

+75

+5

+100

               

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1453

-14

04.211.1454

+14

       

04.211.1110

04.211.1200

-1370

-2000

04.211.1140

04.211.1150

+3100

+270

Jaundubultu vidusskola

04.211.1555

-80

04.211.1479

+80

               

Izglītības pārvalde

04.010.1523

04.010.1528

04.110.1110

04.211.1459

04.211.1511

04.211.1570

-800

-200

-80

-450

-191

-61

04.010.1452

04.010.1453

04.010.1554

04.110.1150

04.211.1512

04.211.4180

+500

+200

+300

+80

+252

+450

04.110.4180

-84

04.110.1310

04.110.1454

04.110.1540

+15

+60

+9

       

Mākslas skola

       

04.421.1110

04.421.1200

-400

-96

04.421.1471

04.421.1479

+65

+431

       

Jūrmalas muzejs

08.220.1447

08.220.1469

-56190

-37

08.220.1170

08.220.1200

08.220.1441

08.220.1445

08.220.1479

08.220.1512

08.220.1551

08.220.4160

08.220.4180

08.220.4700

08.220.1482

+1200

+289

+23

+14

+260

+10900

+175

+33500

+8500

+1156

+210

08.251.1310

-100

08.251.1330

+100

       

SO „Ķīris”

08.251.1479

08.251.1512

08.251.1523

-11

-15

-5

08.251.1200

+31

               

Jūrmalas teātris

08.270.1482

08.270.4180

08.270.1552

-100

-13

-90

08.270.1523

08.270.1553

+113

+90

08.270.1552

08.270.1110

08.270.1529

08.251.1170

08.251.1479

08.251.1200

08.251.1330

-100

-110

-126

-72

-100

-147

-40

08.270.1530

08.270.1512

08.251.1441

08.251.1447

08.251.1590

08.251.1414

+50

+50

+200

+145

+200

+50

       

Majoru kultūras nams

       

08.230.1170

08.230.4180

-400

-700

08.230.1479

+1100

       


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
22.septembra noteikumu Nr.8
2.pielikums

Izmaiņas 2004. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1482

Dabas resursu nodoklis

-1000

07.320.4180

Dabas resursu nodoklis

+1000