Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 29.nolikumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 4. nolikumu

2005.gada 9.martāNr.2

Protokols Nr.6, 4.punkts

Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi.
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domes administratīvā komisija (turpmāk tekstā - administratīvā komisija) tiek izveidota uz Jūrmalas pilsētas domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Jūrmalas pilsētas domei. Administratīvā komisija tiek uzturēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem Jūrmalas pilsētas domes aparāta darba vietu skaita ietvaros.

  1.2. Administratīvajai komisijai ir zīmogs ar Jūrmalas ģerboņa attēlu un administratīvās komisijas pilnu nosaukumu un noteikta parauga veidlapas.

  1.3. Administratīvā komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, normatīvos dokumentus, kā arī šo nolikumu.

  1.4. Administratīvā komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem.

  1.5. Administratīvās komisijas darbs tiek organizēts sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskām personām savas kompetences robežās.

 3. Galvenie uzdevumi
 4. Administratīvās komisijas galvenie uzdevumi ir:

  2.1. Savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot:

  2.1.1. katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, pieņemt lēmumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

  2.1.2. attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

  2.2. Kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietā pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, darba devējiem un citām normatīvajos aktos noteiktajām instancēm.

  2.3. Sniegt priekšlikumus juridiskām un fiziskām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un veicinošo apstākļu novēršanu.

  2.4 Apkopot, analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, regulāri informēt par to Jūrmalas pilsētas domi.

  2.5. Pētīt un izmantot citu pašvaldību un ārvalstu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses sistēmā.

  2.6. Sniegt informāciju un palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem atbilstoši savai kompetencei.

  2.7. Izskatīt administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegt atbildes iesniedzējiem

 5. Tiesības
 6. Administratīvajai komisijai ir tiesības:

  3.1. Pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas teritorijā izveidotajiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un pašvaldību institūcijām nepieciešamo informāciju administratīvās komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.

  3.2. Piedalīties Jūrmalas pilsētas domes sēdēs un aizstāvēt tajās administratīvās komisijas viedokli jautājumos, kas ir administratīvās komisijas kompetencē.

  3.3. Ar Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojumu pārstāvēt administratīvās komisijas intereses tiesā.

 7. Administratīvās komisijas struktūra
 8. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 4. nolikumu

  4.1. Administratīvā komisija izveidojama 8 locekļu sastāvā:

  • komisijas priekšsēdētājs,
  • komisijas priekšsēdētāja vietnieks - atbildīgais sekretārs,
  • jurists,
  • 5 amatpersonas, kas pārstāv:
   • Jūrmalas pašvaldības policiju,
   • Jūrmalas pilsētas būvinspekciju,
   • labklājības pārvaldi,
   • Jūrmalas policijas pārvaldes kārtības policijas nepilngadīgo lietu inspekciju,
   • bērnu tiesību aizsardzības institūciju.

  4.1. Administratīvā komisija izveidojama 9 locekļu sastāvā:

  • komisijas priekšsēdētājs;
  • komisijas priekšsēdētāja vietnieks – atbildīgais sekretārs;
  • jurists;
  • 6 amatpersonas, kas pārstāv:
   • Jūrmalas pašvaldības policiju;
   • Jūrmalas policijas pārvaldes kārtības policiju;
   • Jūrmalas pilsētas domes būvinspekciju;
   • Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi;
   • Jūrmalas policijas pārvaldes kārtības policijas nepilngadīgo lietu inspekciju;
   • bērnu tiesību aizsardzības institūciju.

  4.2. Administratīvās komisijas personālo sastāvu nosaka Jūrmalas pilsētas dome.

  4.3.Administratīvās komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka - atbildīgā sekretāra amats ir algots.

  4.4. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs:

  4.4.1. plāno, organizē un vada administratīvās komisijas darbu;

  4.4.2. sasauc un vada administratīvās komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;

  4.4.3. apstiprina darbinieku amata instrukcijas;

  4.4.4. apstiprina un iesniedz Jūrmalas domē administratīvās komisijas darba plānus un pārskatus;

  4.4.5. sniedz informāciju domes sanāksmēs par svarīgāko, kas paveikts iepriekšējā nedēļā un kas plānots nākamajā nedēļā;

  4.4.6. pārstāv administratīvo komisiju visās pašvaldības, valsts, tiesu un sabiedriskajās institūcijās;

  4.4.7. atbild par administratīvās komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

  4.4.8. koordinē administratīvās komisijas, Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un citu iestāžu un organizāciju sadarbību;

  4.4.9. organizē administratīvās komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

  4.4.10. organizē un nodrošina administratīvās komisijas budžeta projekta priekšlikumu sagatavošanu un iesniedz to Jūrmalas pilsētas domē;

  4.4.11. nosaka noteiktu Jūrmalas iedzīvotāju pieņemšanas laiku;

  4.4.12. paraksta administratīvās komisijas sēdes protokolu un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

  4.5. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks - atbildīgais sekretārs:

  4.5.1. pilda administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus administratīvās komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

  4.5.2. saskaņojot ar administratīvās komisijas priekšsēdētāju, nosaka administratīvās komisijas sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus;

  4.5.3. sagatavo izskatīšanai administratīvās komisijas sēdē administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī pieaicina personas, kuru piedalīšanās administratīvās komisijas sēdē ir nepieciešama;

  4.5.4. protokolē administratīvās komisijas sēdes gaitu;

  4.5.5. paraksta administratīvās komisijas sēdes protokolu un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;

  4.5.6. pēc katras administratīvās komisijas sēdes nodrošina ziņu sniegšanu Sodu reģistram par izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem par katru pārkāpēju atsevišķi;

  4.5.7. nodod izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolē to pareizu un savlaicīgu izpildi;

  4.5.8. organizē administratīvās komisijas dokumentu nodošanu un glabāšanu Jūrmalas pilsētas domes arhīvā;

  4.5.9. veic citus pienākumus saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta lēmumiem, Jūrmalas pilsētas domes un administratīvās komisijas nolikumiem, lēmumiem un rīkojumiem.

  4.6. Administratīvās komisijas locekļi savas funkcijas realizē atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam bez īpaša pilnvarojuma, piedalās administratīvās komisijas sēdēs, pieņem lēmumus balsojot, iesniedz priekšlikumus administratīvās komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu veikšanai administratīvo pārkāpumu un to veicinošu cēloņu novēršanā.

  4.7. Par piedalīšanos komisijas sēdēs, kā arī par komisijas uzdoto pienākumu pildīšanu, komisijas dalībnieki, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, var saņemt atlīdzību.

 9. Administratīvās komisijas darba organizācija
 10. 5.1. Administratīvā komisija darbojas Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pārraudzībā.

  5.2. Administratīvā komisija Jūrmalas pilsētas domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā reizi gadā. Pārskats par administratīvās komisijas darbību tiek sniegts arī pēc Jūrmalas pilsētas domes pieprasījuma.

  5.3. Administratīvā komisija izskata administratīvā pārkāpuma lietu, pamatojoties uz protokolu par administratīvo pārkāpumu, kuru Latvijas Republikas aktos noteiktā kārtībā sastādījusi pilnvarota amatpersona.

  5.4. Administratīvās komisijas tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā to paredz Latvijas Republikas likumdošana, tas ir, administratīvā pārkāpuma lietu izskata piecpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad saņemts protokols par administratīvo pārkāpumu un citi materiāli (ja Latvijas Republikas likumdošanas aktos nav paredzēti citi izskatīšanas termiņi).

  5.5. Administratīvā komisija savus lēmumus pieņem atklātās vai slēgtās sēdēs. Slēgtās sēdes var notikt, ja par to administratīvā komisija pieņem motivētu lēmumu.

  5.6. Lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam administratīvā komisija izskata slēgtā administratīvās komisijas sēdē papildus pieaicinot nepieciešamos speciālistus ar balsstiesībām.

  5.7. Administratīvā komisija ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no administratīvās komisijas sastāva.

  5.8. Administratīvai komisijai ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt prokuroru, kā arī citu institūciju speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

  5.9. Izskatot jautājumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, administratīvā komisija drīkst uzaicināt arī personas, kuras var sniegt ziņas par bērnu un viņa izdarīto nodarījumu vai pārkāpumu, lai noklausītos šo personu paskaidrojumus.

  5.10. Administratīvā komisija pieņem lēmumu ar klātesošo administratīvās komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu (ja balsis sadalās vienādās daļās, tad gala rezultātu izšķir priekšsēdētājs). Sēdē pieņemto lēmumu paraksta administratīvās komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks - atbildīgais sekretārs.

  5.11. Administratīvās komisijas lēmumu paziņo tūlīt pēc lietas izskatīšanas. Lēmumu norakstu triju dienu laikā izsniedz, liekot parakstīties, vai nosūta personai, par kuru lēmums pieņemts. Ja lēmuma norakstu nosūta, par to izdara attiecīgu ierakstu lietā.

  5.12. Administratīva komisija lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam nosūta bērna dzīvesvietas pašvaldībai izpildīšanai, kā arī lēmumu nosūta personai, iestādei vai organizācijai., kurai bērns nodots galvojumā.

  5.13. Ja administratīvā komisija, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir konstatējusi administratīvā pārkāpuma izdarīšanas cēloņus, kā arī apstākļus, kas veicina administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, tā pieņem lēmumu un iesniedz attiecīgajām iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un amatpersonām priekšlikums par veicamajiem pasākumiem to novēršanai.

 11. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība un termiņš
 12. Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

 13. Pārejas noteikumi
 14. Ar šī nolikuma spēkā stāšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 22.februāra lēmumu Nr.166 "Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikumu"

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis