Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 29.jūnija 26.nolikumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 30.marta 8.nolikumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 23.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 25.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 55.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 18.decembrīNr. 29

protokols Nr. 18, 19. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas
nolikums

Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu
Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 8.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija (turpmāk - Administratīvā komisija) tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - dome) lēmumu un atrodas domes pakļautībā. Administratīvā komisija tiek uzturēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

2. Administratīvajai komisijai ir zīmogs ar Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu un Administratīvās komisijas pilnu nosaukumu un noteikta parauga veidlapas. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

3. Administratīvā komisija savā darbībā ievēro likumus, Ministru kabineta noteikumus, domes lēmumus, šo nolikumu, kā arī citus normatīvos aktus.

4. Administratīvā komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, kas ir piekritīgas Administratīvo komisiju izskatīšanai, pamatojoties uz sastādītājiem protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu

II. Administratīvās komisijas uzdevumi

5. Administratīvajai komisijai ir šādi galvenie uzdevumi:

5.1. sagatavojot administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai pārbaudīt:

5.1.1. vai šīs lietas izskatīšana ir Administratīvās komisijas kompetencē. Ja šīs lietas izskatīšana nav tās kompetencē, lietu pārsūtīt pēc piekritības;

5.1.2. vai personām, kuras piedalās lietas izskatīšanā, ir paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku;

5.1.3. vai ir pieprasīti nepieciešamie papildmateriāli. Ja nepieciešamie papildmateriāli nav pieprasīti, tos pieprasīt;

5.1.4. pie administratīvās atbildības sauktās personas, cietušā, viņa pārstāvja un aizstāvja lūgumus un izlemt to tālāku virzību. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu

5.2. izskatot administratīvā pārkāpuma lietas:

5.2.1. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus un pieņemt lēmumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5.2.2. noskaidrot attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī noskaidrot citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu

5.3. kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi sadarbībā ar atbildētājiem un tiesu izpildītājiem;

5.4. sniegt priekšlikumus juridiskajām un fiziskajām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un veicinošo apstākļu novēršanu;

5.5. savas kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības drošības un kārtības uzturēšanas struktūrām, veicināt Administratīvās komisijas darbību vienotas administratīvās prakses pielietošanas jomā;

5.6. pētīt un izmantot citu pašvaldību un ārvalstu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses sistēmā;

5.7. sniegt informāciju un palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem atbilstoši savai kompetencei; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

5.8. atbilstoši savai kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības;

5.9. sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm, izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu darbības uzlabošanai.

III. Administratīvās komisijas tiesības

6. Administratīvajai komisijai ir tiesības:

6.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo informāciju Administratīvās komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

6.2. objektīvu iemeslu dēļ atlikt lietas izskatīšanu papildus informācijas pieprasīšanai vai lietas noskaidrošanai, paziņojot par to ar lietu saistītām personām;

6.3. uzaicināt lieciniekus, ekspertus, tulkus piedalīties Administratīvās komisijas sēdēs, ja tas nepieciešams lietas izskatīšanā;

6.4. piedalīties domes sēdēs un iesniegt lēmuma projektus Administratīvās komisijas kompetencē esošajos jautājumos;

6.5. ar domes pilnvarojumu pārstāvēt Administratīvās komisijas intereses tiesās. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

IV. Administratīvās komisijas struktūra

7. Administratīvā komisijas sastāvu apstiprina dome.

8. Administratīvās komisijas sastāvā ir:

8.1. komisijas priekšsēdētājs;

8.2. atbildīgais sekretārs;

8.3. jurists; Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 23.nolikumu

8.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

8.5. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas pārstāvis;

8.6. būvinspektors;

8.7. sociālais darbinieks darbā ar ģimeni un bērniem;

8.8. nepilngadīgo lietu inspektors; Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 55.nolikumu

8.9. bērnu tiesību aizsardzības institūcijas speciālists;

8.10. Papildināts ar domes 2019.gada 29.augusta 25.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 26.nolikumu

9. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja un atbildīgā sekretāra amats ir algots. Atalgojuma apmēru nosaka dome. Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 8.nolikumu

9.1 Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 8.nolikumu

10. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs:

10.1. plāno, organizē un vada Administratīvās komisijas darbu;

10.2. sasauc un vada Administratīvās komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;

10.3. pārstāv Administratīvo komisiju visās pašvaldības, valsts, tiesu un sabiedriskajās institūcijās;

10.4. atbild par Administratīvās komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

10.5. koordinē Administratīvās komisijas sadarbību ar domes struktūrvienībām un citām iestādēm un organizācijām; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

10.6. organizē Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

10.7. organizē un nodrošina Administratīvās komisijas budžeta projekta priekšlikumu sagatavošanu un iesniedz to domē;

10.8. paraksta Administratīvās komisijas sēdes protokolus un lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās.

10.1 Papildināts ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu

11. Administratīvās komisijas atbildīgais sekretārs:

11.1. pilda Administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus Administratīvās komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā; Svītrots ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu

11.2. saskaņojot ar Administratīvās komisijas priekšsēdētāju, nosaka Administratīvās komisijas sēdes darba kārtībā iekļaujamos jautājumus

11.3. sagatavo izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī pieaicina personas, kuru piedalīšanās Administratīvās komisijas sēdē ir nepieciešama;

11.4. nodrošina iespēju administratīvajā procesā iesaistītajām personām iepazīties ar administratīvās lietas materiāliem;

11.5. nodrošina administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem, nodod izpildei lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu un kontrolē to pareizu un savlaicīgu izpildi;

11.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina informācijas ievadīšanu par piemērotajiem administratīvajiem sodiem un samaksātajiem naudas sodiem Latvijas Republikas Sodu reģistra Integrētajā Informācijas sistēmā; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu

11.7. nodrošina Administratīvās komisijas lietvedības sakārtošanu un uzskaiti;

11.8. organizē Administratīvās komisijas dokumentu nodošanu un glabāšanu domes arhīvā; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

11.9. sagatavo Administratīvās komisijas darba pārskatus par izskatīto lietu skaitu, piemērotajiem sodiem, pārkāpuma veidiem, debitoriem;

11.10. uzskaita Administratīvās komisijas darbinieku darba laiku.

12. Administratīvās komisijas locekļi:

12.1. piedalās Administratīvās komisijas sēdēs;

12.2. pieņem lēmumus balsojot;

12.3. iesniedz Administratīvās komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus Administratīvās komisijas darba uzlabošanai, pasākumu veikšanai administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai;

12.4. izpilda Administratīvās komisijas priekšsēdētāja norādījumus;

12.5. iedalās fizisku un juridisku personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanā un tajās minēto apstākļu pārbaudē; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

12.6. patstāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju.

13. Par piedalīšanos komisijas sēdēs, kā arī par Administratīvās komisijas uzdoto pienākumu pildīšanu, Administratīvās komisijas locekļi, pamatojoties uz domes lēmumu, var saņemt atlīdzību.

V. Administratīvās komisijas darba organizācija

14. Administratīvā komisija darbojas domes priekšsēdētāja pārraudzībā. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

15. Par Administratīvās komisijas darbības un pieņemto lēmumu tiesiskumu atbild tās locekļi.

16. Administratīvā komisija ne retāk kā reizi ceturksnī domei sniedz pārskatu par savu darbību. Pārskats par Administratīvās komisijas darbību tiek sniegts arī pēc domes pieprasījuma. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

17. Administratīvā komisija izskata administratīvā pārkāpuma lietas, pamatojoties uz protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādījušas pilnvarotas amatpersonas. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 9.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 14.nolikumu

18. Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā to paredz normatīvie akti.

19. Administratīvā komisija lēmumus pieņem atklātās vai slēgtās sēdēs. Slēgtās sēdes var notikt, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos, vai arī tad, ja Administratīvā komisija pieņem par to motivētu lēmumu. Lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam Administratīvā komisija izskata slēgtā Administratīvās komisijas sēdē papildus pieaicinot nepieciešamos speciālistus atzinuma sniegšanai.

20. Administratīvā komisija ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Administratīvās komisijas sastāva.

21. Administratīvai komisijai ir tiesības uz sēdi uzaicināt prokuroru, kā arī citu institūciju speciālistus atzinumu sniegšanai.

22. Balsošana Administratīvās komisijas sēdēs ir atklāta. Administratīvā komisija pieņem lēmumu ar klātesošo Administratīvās komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienādās daļās, tad izšķirošā balss ir Administratīvās komisijas priekšsēdētājam.

23. Ja Administratīvā komisija, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir konstatējusi administratīvā pārkāpuma izdarīšanas cēloņus, kā arī apstākļus, kas veicina administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, tā pieņem lēmumu un iesniedz attiecīgajām iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un amatpersonām priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem to novēršanai.

VI. Noslēguma jautājumi

24. Administratīvā komisija savā darbībā nodrošina ar administratīvo pārkāpumu lietu saistītās informācijas neizpaušanu trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

25. Ar šī nolikuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē domes 2005.gada 9.marta nolikums Nr.2 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikumu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF