Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 17.augusta 18.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 42.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 3.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 19.jūlija 12.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 5.augusta 61.nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 24. augusta 6. nolikumu

2005.gada 31.augustāNr.14

Protokols Nr.17, 37.punkts

Nekustamā īpašuma iznomāšanas
un izīrēšanas komisijas nolikums

 1. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija) tiek izveidota, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” izpildi.

 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 24. augusta 6. nolikumu
  Komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 10 cilvēku sastāvā. Komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 12 cilvēku sastāvā.
 3. Grozīts ar domes 2010.gada 5.augusta 61. nolikumu; Grozīts ar domes 2012.gada 19.jūlija 12. nolikumu; Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 3. nolikumu

 4. Komisija veic savu darbību, pamatojoties uz šo nolikumu, Jūrmalas pilsētas domes 2001. gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas domes nolikumu un lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 5. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
 6. Komisijas sēdes darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka komisijas priekšsēdētājs saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.
 7. Komisijā izskatāmo jautājumu sarakstam un komisijas protokola projektam jābūt pieejamam visiem komisijas locekļiem ne vēlāk kā divas darba dienas pirms komisijas sēdes dienas.
 8. Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš tiek ievēlēts no komisijas locekļu vidus.
 9. Komisijas priekšsēdētājs pārliecināties par kvoruma esamību, atklāj, pārtrauc un slēdz sēdi, ierosina balsošanu par komisijas lēmumu, nodrošina likumu un citu komisijai saistošu domes izdotu normatīvo aktu ievērošanu.
 10. Komisija savu darbību veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.
 11. Komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja lēmumi saņem vienādu balsu skaitu, komisijas lēmums tiek pieņemts tādā redakcijā, par kuru balsojis komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
 12. Komisijas sēdes gaita tiek protokolēta.
 13. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas ierakstīts komisijas sēdes protokolā.
 14. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, parakstot protokolu, ir tiesības pieprasīt rakstveidā papildināt protokolu vai pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli.
 15. Piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes tiek sagatavots komisijas protokols, kuru paraksta komisijas locekļi un protokolists. Protokols tiek caurauklots. Protokolistam ir tiesības apstiprināt komisijas sēžu protokolu kopijas un izrakstu pareizību.
 16. Komisijas locekļiem ir aizliegts pieņemt lēmumus Latvijas Republikas likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētajos gadījumos.
 17. Komisijas pieņemtie lēmumi var tik pārsūdzēti Jurmalas pilsētas domē viena mēneša laikā.
 18. Komisijas darbu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 42. nolikumu

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta