Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 31. augustāNr.17

Trešdiena  

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5  

Sēde atklāta plkst.10 00  

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska    

Sēdē piedalās:  

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks (nepiedalās no plkst.1000-1015, 1030-1035)

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis      

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1000 – 1020, 1200-1230, 12 50 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1200 – 1215), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1000-1030, 1200-1215), Zigurds Starks, Ģirts Trencis  

Nepiedalās: Vladimirs Maksimovs, Raimonds Munkevics

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants    

Sēdē uzaicināti:

Rita Ansule, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Laima Grobiņa, Gunta Smalkā

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 58.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 10 (Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

 

2 jautājumi par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajā projektu konkursā

 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu

 

Par Vaivaru pamatskolas nolikumu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1B un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 8 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 13 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Puķu ielā 89 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 45 un Zemeņu ielā 47 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, adreses piešķiršanu un par papildinājumu Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.132 „Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86A un adreses piešķiršanu”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.88 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 un adreses piešķiršanu”

 

Par detālā plānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 131 un 133 apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu teritorijai Jūrmalā, starp Grīvas ielu un Lielupi, ietverot zemesgabalus Grīvas ielā 12, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 3, Ķīšu ielā 4

 

Par Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa ielā 3

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 58

 

Par jaunuzceltā objekta Jūrmalā, Jomas ielā 35a nodošanu apsaimniekošanā

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.605 īres līguma pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.608 īres līguma pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.010 (lit.8) īres līguma pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpas Nr.1 īres līguma noslēgšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 44 daļas lit.3 telpas Nr.5 īres līguma pagarināšanu

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar P.Š.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar K.L.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307”daļas nomas līguma pagarināšanu ar A/S „Preses apvienība”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma pagarināšanu ar M.Č.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.G.

 

Par telpu Jūrmalā, Nometņu ielā 2a nomas līguma noslēgšanu ar D.Z.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 17 nomas līguma noslēgšanu ar V.R.

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumā Nr.171

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumā Nr.190

 

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.340)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Kuzins, I.Dreija, Ž.Kupčika) nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

3. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajā projektu konkursā (Dzintaru koncertzāle) (lēmums Nr.341)

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajā projektu konkursā (Aspazijas māja) (lēmums Nr.342)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajā projektu konkursā (Dzintaru koncertzāle).

2. Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajā projektu konkursā (Aspazijas māja).

4. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.343)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.

5. Par Vaivaru pamatskolas nolikumu

Ziņo:

I.Kārkliņa

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka jautājums nav pietiekami izdiskutēts un ir daži jautājumi, kas būtu jāprecizē, tāpēc lūdz noņemt no izskatīšanas un novirzīt izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

6. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1B un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.344)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1B un adreses piešķiršanu.

7. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 8 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.345)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 8 un adreses piešķiršanu.

8. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 13 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.346)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 13 un adreses piešķiršanu.

9. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Puķu ielā 89 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.347)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Puķu ielā 89 un adreses piešķiršanu.

10. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta uzskata, ka jautājums nav pienācīgi sagatavots, tādēļ noņem jautājumu no izskatīšanas un lūdz būvvaldi sagatavot šo jautājumu un iesniegt izskatīšanai nākamajā domes sēdē.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

11. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.348)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Dreija ierosina par šo jautājumu balsot aizklāti.

Balsošanas rezultāti par I.Dreijas priekšlikumu „par”- 5 (J.Kuzins, I.Dreija, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks), lēmums nav pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis), „pret” – (I.Ančāns), „atturas” – 3 (I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu.

12. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 45 un Zemeņu ielā 47 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.349)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 45 un Zemeņu ielā 47 un adreses piešķiršanu.

13. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, adreses piešķiršanu un par papildinājumu Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585 (lēmums Nr.350)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, adreses piešķiršanu un par papildinājumu Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.132 „Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86a un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.351)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.132 „Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86a un adreses piešķiršanu”.

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.88 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.352)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.88 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 un adreses piešķiršanu”.

16. Par detālā plānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 131 un 133 apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Tampe, ,Ž.Kupčika, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Kuzins)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālā plānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 131 un 133 apstiprināšanu.

17. Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu teritorijai Jūrmalā, starp Grīvas ielu un Lielupi, ietverot zemesgabalus Grīvas ielā 12, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 3, Ķīšu ielā 4 (lēmums Nr.353)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Ančāns, Ž.Kupčika, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Kuzins)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu teritorijai Jūrmalā, starp Grīvas ielu un Lielupi, ietverot zemesgabalus Grīvas ielā 12, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 3, Ķīšu ielā 4.

Pārtraukums no plkst. 1130-1200

18. Par Jūrmalas pašvaldības nolikumu (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta lūdz papildināt nolikuma 45.punktu sekojošā redakcijā: „Iebildumi lēmuma projektam jāsagatavo un jāpievieno rakstiski”. Nolikuma 55.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: „Darba līgumus ar pašvaldības struktūrvienību vadītājiem un vietniekiem un iestāžu vadītājiem slēdz domes priekšsēdētājs. Citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) latus, slēdz pašvaldības izpilddirektors”

I.Ančāns uzskata, ka vides aizsardzības nodaļai jābūt izpilddirektora pakļautībā.

D.Urbanovičs nebalsos par ierosinātajām izmaiņām.

Balsošanas rezultāti par I. Aizstrautas priekšlikumu papildināt nolikuma 45.punktu sekojošā redakcijā: „Iebildumi lēmuma projektam jāsagatavo un jāpievieno rakstiski” „par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par I. Aizstrautas priekšlikumu nolikuma 55.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: „Darba līgumus ar pašvaldības struktūrvienību vadītājiem un vietniekiem un iestāžu vadītājiem slēdz domes priekšsēdētājs. Citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) latus, slēdz pašvaldības izpilddirektors” „par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu vides aizsardzības nodaļu pārlikt izpilddirektora pakļautībā „par” – 9 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (H.Hlevickis, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs), nolēma pieņemt priekšlikumu

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu kopumā („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1(J.Hlevickis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pašvaldības nolikumu.

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komisijām” (lēmums Nr.354)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav,), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komisijām”.

20. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa ielā 3 (lēmums Nr.355)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, ), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa ielā 3.

21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 58 (lēmums Nr.356)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, ), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 58.

22. Par jaunuzceltā objekta Jūrmalā, Jomas ielā 35a nodošanu apsaimniekošanai

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe uzskata, ka šī funkcija nav paredzēta Majoru kultūras nama nolikumā un tādēļ lūdz I.Aizstrautu noņemt šo jautājumu no izskatīšanas.

D.Urbanovičs atbalsta A.Tampes viedokli.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas, jautājumu pārskatīt un saskaņot ar Majoru kultūras nama vadību.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

23. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.605 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.357)

24. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.608 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.358)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, ), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.605 īres līguma pagarināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.608 īres līguma pagarināšanu.

25. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasara ielā 52/54 ēkas Nr.010 (lit.8) īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.359)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, ), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasara ielā 52/54 ēkas Nr.010 (lit.8) īres līguma pagarināšanu.

26. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpas Nr.1 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.360)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, ), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpas Nr.1 īres līguma noslēgšanu.

27. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 44 daļas lit.3 telpas Nr.5 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.361)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, ), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 44 daļas lit.3 telpas Nr.5 īres līguma pagarināšanu.

28. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar P.Š. (lēmums Nr.362)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar P.Š.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar K.L. (lēmums Nr.363)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar K.L.

30. Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma pagarināšanu ar A/S „Preses apvienība” (lēmums Nr.364)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma pagarināšanu ar A/S „Preses apvienība”.

31. Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma pagarināšanu ar M.Č. (lēmums Nr.365)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma pagarināšanu ar M.Č.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.G. (lēmums Nr.366)

Ziņo:

G.Jubele ierosina lēmumā noteikt, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.G. ar augstāk minētajām izmaiņām.

33. Par telpu Jūrmalā, Nometņu ielā 2a nomas līguma noslēgšanu ar D.Z. (lēmums Nr.367)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Nometņu ielā 2a nomas līguma noslēgšanu ar D.Z.

34. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 17 nomas līguma noslēgšanu ar V.R.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka domei ir jāpilda tiesas priekšraksts un šis lēmums ir veids, kā to ir jādara. Lēmums ir jāpieņem. Atbalstīs un aicina arī citus deputātus atbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 3 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija), lēmums netiek pieņemts.

35. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumā Nr.171 (lēmums Nr.368)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumā Nr.171.

36. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumā Nr.190 (lēmums Nr.369)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumā Nr.190.

37. Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikumu (nolikums Nr.14)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Hlevickis ierosina mainīt nolikuma 5.punktā redakciju, nosakot, ka darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka domes priekšsēdētāja.

M.Mežapuķe ierosina nolikumā svītrot 5.punktu.

J.Kuzins ierosina mainīt nolikuma 5.punktā redakciju, nosakot, ka darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka komisijas priekšsēdētājs saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.

Balsošanas rezultāti par M.Mežapuķes priekšlikumu „par” – 1 (M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika), balsošanas laikā izgājis I.Dreija, priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par J.Hlevicka priekšlikumu „par” – 4 (J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija), priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par J.Kuzina priekšlikumu „par” – 9 (I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Dreija, Ģ.Trencis, Z.Starks, D.Urbanovičs), nolēma pieņemt priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par nolikuma projektu kopumā ar J.Kuzina ierosinātajām izmaiņām „par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav)

Nolēma pieņemt nolikumu par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikumu ar augstāk minētajām izmaiņām.

Sēde slēgta plkst. 13 00

Nākamā domes sēde 2005.gada 15.septembrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 5.septembrī