Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.564

protokols Nr.24, 12. punkts

Par mājokļu attīstības programmu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.740 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu” tika nolemts Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas ietvaros izstrādāt mājokļu attīstības programmu. Šī mērķa sasniegšanai ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2005.gada 7.septembra rīkojumu Nr.455-r tika izveidota darba grupa, kura ir izstrādājusi Jūrmalas pilsētas mājokļu attīstības programmu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo lietu komitejas 2005.gada 29.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-62/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas mājokļu attīstības programmu (pielikuma) kā Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas 2005.-2018.gadam sastāvdaļu.
  2. Programmas izpildi uzdot organizēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums "JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS MĀJOKĻU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2006.–2011.GADAM"