Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. novembrīNr.1003

protokols Nr.22, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas
2007.– 2018.gadam projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
nodošanu publiskai apspriešanai

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar SIA „Dea Baltika” ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģiju 2007.-2018.gadam”, un sadarbībā ar SIA „VSKB Vide” ir izstrādājusi „Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu” Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gada projektam. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 149.punktu un Vides pārraudzības valsts biroja 2007.gada 24.augusta lēmumu Nr.59-p „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot izvērtēšanai un publiskai apspriešanai „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.–2018.gadam” projektu (1.pielikums) un „Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu” (2.pielikums) no 2007.gada 28.novembra līdz 2008.gada 7.janvārim.

  2. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpele) aprēķināt publiskās apspriešanas rezultātus pēc publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodikas un procedūras (3.pielikums).

  3. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpelei) publiskai apspriešanai izmantot Publiskās apspriešanas lapas formu (4.pielikums).

  4. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas pārvaldei (U.Ciekurs) publicēt „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.–2018.gada” projektu un „Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu” un šo lēmumu oficiālajā Jūrmalas pilsētas portālā http://www.jurmala.lv/.

  5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (S.Graudiņa) publicēt paziņojumu par publisko apspriešanu Jūrmalas pilsētas nedēļas laikrakstā „Jūrmalas ziņas”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4