Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 12. jūlijāNr.14

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (piedalās no plkst.1100)

Priekšsēdētāja vietnieks

Izpilddirektors

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 1303 līdz sēdes beigām)

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1036 – 1039, 1205 – 1209), Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1303 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes valsts pārvaldes juriskonsults

Zane Grīnvalde

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

Dzintars Krūmiņš, Elita Kalniņa, O.Čeksters, Inese Pelse, Veronika Ramāne, Tamāra Milovidova, Zinaida Tarasenko, Aleksandra Pugina, Māris Demme, Elvis Brūms, Normunds Līcis, Ģirts Brambergs, Olga Helēna Koziorova, Māris Romanovskis, Gunta Liepiņa, Laima Grobiņa, Baiba Spīgule, Anna Deičmane, K.Pusbarniece, S.Brence

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

1. Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ                                      Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Upes kuģis”;

Ÿ                                      Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūras kuģis”;

Ÿ                                      Par jaunā eksperimentālā tālsatiksmes maršruta „Jūrmala (dzelzceļa stacija Dubulti) – Starptautiskā lidosta „Rīga”, maršruta Nr.7500 atklāšanu;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ātrā ielā 1;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru pr.127;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Litenes ielā 4;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šos.6A;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - zemesgabalu Jūrmalā, Mežmalas ielā 9;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 14A.

I.Ančāns uzskata, ka jautājums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumu tā ir īpaša akcija no priekšsēdētāja puses, ka tik ļoti svarīgu dokumentu, neizskatot komitejās, uzreiz skata domes sēdē. Uzskata, ka šis jautājums ir jānoņem no darba kārtības un jāskata komiteju sēdēs.

R.Munkevics izsakās, ka domes sēdē arī tiks apspriests Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums.

D.Urbanovičs izsakās, ka pēc būtības atbalsta I.Ančānu. Nolikums ir jāizdiskutē, jo tur ir būtiskas izmaiņas, kas skar arī komitejas. Tas ir jāizskata komitejās. Nolikums arī neatbilst likumam „Par pašvaldībām”, kurā ir precīzi noteikts, kādām komitejām ir jābūt. Lūdz nobalsot par to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums tiek novirzīts izskatīšanai komitejās un tikai tad to skatīt domes sēdē.

I.Aizstrauta pievienojas I.Ančānam un D.Urbanovičam. Nepiekrīt, ka tiek apvienotas vides aizsardzības komiteja un attīstības jautājumu komiteja.

R.Munkevics izsakās, ka daudz reizes ir runāts par to, ka komitejas ir pārāk daudz un tajās piedalās vieni un tie paši deputāti, un skata vienus un tos pašus jautājumus, un balso katrā komitejā savādāk. Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka domes sēdē izskatāmi tikai tie jautājumi, kas ir iekļauti darba kārtībā un papildus jautājumus var skatīt tikai tad, ja par to nobalso 2/3 deputātu. Uzskata, ka šis likums neparedz šādu procedūru, ka deputāti nobalso par jautājuma noņemšanu no darba kārtības. Pretējā gadījumā var nonākt pie situācijas, kad deputāti balsos par to, ka neskata nevienu jautājumu. Izsakās, ka šo nolikumu šodien var arī nepieņemt, bet diskusiju jau var uzsākt, jo visi klātesošie deputāti ir arī šo komiteju locekļi.

D.Urbanovičs lūdz nobalsot par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma noņemšanu no darba kārtības.

R.Munkevics lūdz nobalsot par viņa nosaukto papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par sekojošo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā:

Ÿ                                      Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Upes kuģis”;

Ÿ                                      Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūras kuģis”;

Ÿ                                      Par jaunā eksperimentālā tālsatiksmes maršruta „Jūrmala (dzelzceļa stacija Dubulti) – Starptautiskā lidosta „Rīga”, maršruta Nr.7500 atklāšanu;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ātrā ielā 1;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru pr.127;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Litenes ielā 4;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šos.6A;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - zemesgabalu Jūrmalā, Mežmalas ielā 9;

Ÿ                                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 14A.

( „par” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 5 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), nolēma neiekļaut darba kārtībā augstāk minētos jautājumus.

Darba kārtība.

1.                   

Darba kārtības apspriešana

2.                   

Informācija

3.                   

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

4.                   

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

5.                   

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā

6.                   

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

7.                   

Par sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita saraksta papildināšanu

8.                   

Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu Jūrmalas bibliotēku apvienībai

9.                   

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

10.           

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

11.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

12.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

13.           

Par nomas maksas maksājumiem

14.           

Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā

15.           

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

16.           

Par parādu dzēšanu

17.           

Par Turaidas ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri

18.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Akāciju ielā 6 un adreses piešķiršanu

19.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu

20.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 2 un adreses piešķiršanu

21.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alberta Kronenberga ielā 11 un adreses piešķiršanu

22.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 32a un adreses piešķiršanu

23.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 13 un adreses piešķiršanu

24.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vīksnas ielā 2 un adreses piešķiršanu

25.           

Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 30 un Tirgoņu ielā 25 un adreses piešķiršanu

26.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1001 „Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu”

27.           

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78

28.           

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5

29.           

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

30.           

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

31.           

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

32.           

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

33.           

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

34.           

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 galīgās redakcijas apstiprināšanu

35.           

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.           

Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

37.           

Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.           

Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi

39.           

Par nekustamo īpašumu sakārtošanu

40.           

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums

41.           

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts AS „Latvijas dzelzceļš”

42.           

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā Dzintaru pludmalē

43.           

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D.R.

44.           

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.

45.           

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.K.

46.           

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu G.P.

47.           

Par dzīvokļu jautājumiem

48.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”

49.           

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Slokas ielā 47a, lit.009

50.           

Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2007” cenas noteikšanu

51.           

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.8 īres līguma noslēgšanu ar S.H.

52.           

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 3 pārdošanu izsolē

53.           

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07082 d.d. nodošanu privatizācijai

54.           

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bookmark”

55.           

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar R.P.

56.           

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 daļas (būve 002) īres līguma noslēgšanu ar A.P.

57.           

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

58.           

Par apakšnomas līguma noslēgšanu

59.           

Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/833

60.           

Par grozījumiem 2003.gada 11.marta nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/307

61.           

Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/834

62.           

Par A.T. zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2104” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

63.           

Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1003” daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.Š.

64.           

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 6a

65.           

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110a

66.           

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 16

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā domes priekšsēdētāja viedokli.

D.Urbanovičs lūdz nobalsot arī par I.Ančāna, I.Aizstrautas un paša izteikto priekšlikumu. Uzskata, ka tā ir deputātu likumīga prasība.

R.Munkevics uzskata, ka šis priekšlikums nav jāliek uz balsošanu, jo to neparedz ne likums, ne arī esošais Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums.

D.Urbanovičs izsakās, ka deputāti faktiski lūdz mainīt darba kārtību un par izmaiņām darba kārtībā ir jābalso.

I.Ančāns izsakās, ka pēc likuma jābalso par izmaiņām darba kārtībā.

R.Munkevics uzskata, ka šī likuma norma paredz tikai papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

I.Ančāns jautā R.Munkevicam: „Vai Jūsu garīgā smirdoņa, aizejot Jums zem zemes, paliks virs zemes, vai ar Jums aizies?”

R.Munkevics lūdz I.Ančāna jautājumu ierakstīt protokolā. Izsaka I.Ančānam aizrādījumu.

2.          Informācija

Ziņo:

R.Munkevics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Dreija iziet

I.Dreija atgriezās

 

 

I.Ančāns Jautā, vai tiek vērtēts kā norit darbi Rīgas ielā – kādu melnzemi atved, vai utilizē aizvesto un cik m3. Izsakās, ka ienāca informācija par to, ka ir šaubas, kāda zeme tiek likta melnzemes vietā un kā tiek izmantota tā zeme, kura faktiski ir jāutilizē.

R.Munkevics lūdz Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāju G.Smalko noskaidrot šo jautājumu.

I.Ančāns izsakās, ka pagājušajā domes sēdē Juridiskās pārvaldes vadītāja E.Rakiša ziņoja, ka ir izbeigts kriminālprocess par Edinburgas pr.53. Noskaidrojās, ka E.Rakišas k-dze teica kaut ko citu. Lūdz, lai E.Rakiša sniedz paskaidrojumus par šo jautājumu.

R.Munkevics paziņo, ka E.Rakiša atrodas tiesā un kad atgriezīsies, tad arī sniegs paskaidrojumus.

Z.Starks izsakās par vēstuli R.Munkevicam par SIA „Jūrmalas Siltums” valdes priekšsēdētāja maiņu un atbildi uz to. Uzskata, ka ir pilnīga necieņa pret deputātiem, ja viņi saņem uzaicinājumu uz ārkārtas domes sēdi 22.jūnijā plkst.9.30, kad jāierodas plkst.12.15. Vēlas saņemt par to skaidrojumu no priekšsēdētāja.

I.Aizstrauta lūdz to ierakstīt protokolā.

R.Munkevics paskaidro, ka saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” jebkurš lēmums, ko pieņem dome, priekšsēdētājam ir jāparaksta piecu dienu laikā. Un ja priekšsēdētājam ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš nevar parakstīt šo lēmumu, tad priekšsēdētājam ir dotas tiesības neparakstīt to un sasaukt ārkārtas domes sēdi, kur izskatīt šo lēmumu atkārtoti. Atbilstoši šim likumam arī tika izmantotas šīs tiesības un tika sasaukta ārkārtas domes sēde. Likums nosaka, ka 3 stundas pirms ārkārtas domes sēdes jābūt pieejamiem materiāliem un šī prasība tika nodrošināta.

Z.Starks izsakās, ka uzaicinājumu uz ārkārtas domes sēdi saņēma plkst.9.30, t.i. 2 stundas un 45 minūtes pirms sēdes.

Ģ.Trencis jautā R.Munkevicam vai ārkārtas domes sēde tika sasaukta atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”.

 

R.Munkevics atbild, ka ir atbildējis uz šo jautājumu jau iepriekš.

I.Aizstrauta izsakās, ka pirms ārkārtas domes sēdes iesniedza iesniegumu par to, ka informācija par ārkārtas domes sēdi tika saņemta 2 stundas un 45 minūtes pirms tās, uz kuru priekšsēdētājs nereaģēja. Lūdz priekšsēdētāju atbildēt uz deputātu jautājumu ar „jā” vai „nē”.

 

R.Munkevics paskaidro, ka ārkārtas domes sēdes gadījumā ir jānodrošina materiālu pieejamība 3 stundas pirms domes sēdes sākuma un šī likuma prasība tika ievērota.

3.          Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu(lēmums Nr.615)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

4.          Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu(lēmums Nr.616)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

5.          Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā(lēmums Nr.617)

Ziņo:

T.Milovidova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā.

 

6.          Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā (lēmums Nr.618)

Ziņo:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā.

 

7.          Par sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita saraksta papildināšanu(lēmums Nr.619)

Ziņo:

K.Pusbarniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita saraksta papildināšanu.

 

8.          Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu Jūrmalas bibliotēku apvienībai(lēmums Nr.620)

Ziņo:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu Jūrmalas bibliotēku apvienībai.

 

9.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu(lēmums Nr.621)

Ziņo:

O.Čeksters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

10. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu(lēmums Nr.622)

Ziņo:

B.Spīgule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

 

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”(lēmums Nr.623)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

 

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”(saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

13. Par nomas maksas maksājumiem(lēmums Nr.624)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā(lēmums Nr.625)

Ziņo:

A.Tukāne lūdz papildināt lēmuma projektu ar 7.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētiem papildinājumiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā ar augstāk minētiem papildinājumiem.

 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu(lēmums Nr.626)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

16. Par parādu dzēšanu(lēmums Nr.627)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par parādu dzēšanu.

 

17. Par Turaidas ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri(lēmums Nr.628)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Turaidas ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri.

 

18. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Akāciju ielā 6 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.629)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Akāciju ielā 6 un adreses piešķiršanu.

 

19. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.630)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu.

 

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 2 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.631)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 2 un adreses piešķiršanu.

 

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alberta Kronenberga ielā 11 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.632)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alberta Kronenberga ielā 11 un adreses piešķiršanu.

 

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 32a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.633)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 32a un adreses piešķiršanu.

 

23. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 13 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.634)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 13 un adreses piešķiršanu.

 

24. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vīksnas ielā 2 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.635)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vīksnas ielā 2 un adreses piešķiršanu.

 

25. Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 30 un Tirgoņu ielā 25 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.636)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 30 un Tirgoņu ielā 25 un adreses piešķiršanu.

 

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1001 „Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu”(lēmums Nr.637)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1001 „Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu”.

 

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78(lēmums Nr.638)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu neatbalstīt šāda detālplāna uzsākšanu, jo tas ir priežu parks.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78.

 

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5(lēmums Nr.639)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (A.Kalnciems), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5.

 

29. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai(lēmums Nr.640)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

30. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai(lēmums Nr.641)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

31. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai(lēmums Nr.642)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.643)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

 

 

Ieradās A.Tampe

Trencis Jautā, vai ir ņemta vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piezīme?

V.Zvejniece uzskata, ka ir.

 

D.Urbanovičs jautā, vai zemesgabala robežas un transformējamā platība sakrīt un kāpēc nevar transformēt tikai to daļu, kas ir paredzēta zem apbūves un mēģināt saglabāt vismaz tos kokus, kas aug gar zemesgabala robežu.?

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), lēmums par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai nav pieņemts.

 

34. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.644)

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma:

 

1.                              Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.                              Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Pārtraukums no plkst. 11.05 - 12.05.

 

36. Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu(lēmums Nr.645

37. Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņo:

V.Zvejniece

 

Ieradās I.Dreija

 

Izsakās:

 

 

 

I.Ančāns jautā, vai varētu atjaunot mežu Bražuciemā, ja nojauktu būdiņas?

V.Zvejniece izsakās, ka nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo nav izstrādāts nojaukšanas projekts.

I.Ančāns izsakās, ka likumā nav noteikts, ka Attīstības plāna grozījumi ir jāpieņem kopā ar Apbūves noteikumiem.

V.Zvejniece izsakās, ka Apbūves noteikumi ir viena no Attīstības plāna sastāvdaļām.

I.Ančāns jautā, vai ir ņemti vērā visu sabiedrisko apspriežu ieteikumi, vai tikai pēdējo?

V.Zvejniece atbild, ka visi ieteikumi tika ņemti vērā.

I.Aizstrauta izsakās par apbūvi applūstošajās teritorijās. Jautā, vai R.Munkevics ir saņēmis iesniegumu no iedzīvotājiem par šīm teritorijām?

R.Munkevics atbild, ka ir saņēmis iesniegumu un arī ticies ar šiem iedzīvotājiem.

Ģ.Trencis jautā, vai Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes lēmuma atstāšana spēkā neuzliek domei juridiskas saistības, ka domei vēlreiz jāvērtē Attīstības plāna grozījumi.

V.Zvejniece paskaidro, ka šis dokuments nav administratīvais akts un ka tas arī tika izvērtēts.

I.Ančāns jautā, vai var mainīt zemesgabala zonējumu, ja iepriekšējā Attīstības plānā tas bija zemesgabals ar apbūvi, bet tagad konstatēts, ka tur ir tīrs mežs?

V.Zvejniece atbild, ka nevar to darīt, jo zemes reformas laikā īpašniekiem tika atjaunotas tiesības uz apbūves zemēm.

I.Aizstrauta jautā, vai tika izvērtēti visi iesniegumi no iedzīvotājiem un sabiedriskām organizācijām? Vai tika izvērtēts priekšlikums par Asaru pr.35a, ko iesniedza īpašniece?

R.Munkevics atbild, ka tika izvērtēti.

I.Aizstrauta izsakās, ka īpašniece ir vērsusies tiesā un apstrīdējusi to faktu, ka viņas iesniegums ir ņemts vērā. Tiesa pieņēma lēmumu izskatīt viņas sūdzību. Izdala deputātiem tiesas lēmuma kopijas.

Izsakās, ka ņemot vērā tos faktus, ka ir parādījušies tiesas procesi sakarā ar Attīstības plāna grozījumiem, ir jābūt juridiskam atzinumam par šādu tiesas lēmumu. Uzskata, ka deputāti nevar balsot, kamēr nav saņemts šāds atzinums.

I.Ančāns lūdz priekšsēdētāju dot iespēju izteikties Jūrmalas aizsardzības biedrībai. Izsakās, ka Jūrmalas pilsētā nav jēgas sabiedriskais apspriešanai, jo Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju viedokļus neņem vērā. Uzskata, ka vienīgā cerība lai Jūrmalā noteiktu pareizi sabiedriskās apspriešanas vērtējums un ieklausītos arī vadība, ir domes atlaišana vai jaunas domes vēlēšanas. Lūdz ierakstīt protokolā, ka ne likums, ne MK lēmums neparedz, ka Attīstības plāna grozījumu laikā obligāti jāpieņem arī apbūves noteikumi. Aicina nepieņemt Attīstības plāna grozījumus.

Ģ.Trencis izsakās, ka atbalstīs Attīstības plāna grozījumus. Aicina atsevišķi balsot pret detālplāna apstiprināšanu un zonējuma maiņu bijušās sanatorijas „Marienbāde” teritorijai.

J.Kuzins aicina balsot par Attīstības plāna grozījumiem..

I.Ančāns izsakās, ka ir gatavs balsot par Attīstības plāna grozījumiem, ja tiks atsevišķi balsots par viņa un Ģ.Trenča iesniegtiem priekšlikumiem.

R.Munkevics izsakās, kaI.Ančāna un Ģ.Trenča priekšlikumi nav sagatavoti atbilstoši MK noteikumiem.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu preojektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav, I.Aizstrauta nebalso), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu.

2.          Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Ģ.Trencis lūdz ierakstīt protokolā balsošanas motīvus, jo uzskata, ka nepamatoti netika balsots par viņa priekšlikumu.

Pārtraukums no plkst. 13.00 - 14.20.

 

I.Kalvāne informē, ka 2007.gada 13.jūlijā plkst.9.00 notiks ārkārtas domes sēde, kurā tiks izskatīti jautājumi, kas netika iekļauti 2007.gada 12.jūlija domes sēdes darba kārtībā.

 

38. Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi(saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņo:

M.Romanovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošos noteikumus.

 

39. Par nekustamo īpašumu sakārtošanu(lēmums Nr.646)

Ziņo:

M.Romanovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu sakārtošanu.

 

40. Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

R.Munkevics ierosina sociālo jautājumu komiteju nosaukt „sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja”.

I.Aizstrauta uzskata, ka „Informācijai” domes sēdēs ir jābūt. Izsakās, ka 34.punkts ir redakcionāli neveiksmīgi noformulēts. Izsakās, ka no esošā nolikuma 36.punkta izņemti divi apakšpunkti „sniedz atzinumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu” un „sniedz atzinumus par pašvaldības īpašumu atsavināšanu”.

G.Truksnis izsakās, ka jebkura pašvaldības īpašuma atsavināšana ir saistīta ar grozījumiem domes budžetā un visa šī informācija būs apspriežama finanšu komitejā.

I.Aizstrauta izsakās, ka 74.punkts paredz to, ka priekšsēdētājs var slēgt jebkādu līgumu bez pārējo deputātu ziņas.

R.Munkevics paskaidro, ka iepriekšējais nolikums paredzēja atļauju priekšsēdētājam slēgt līgumus virs Ls 20000 neierobežoti, bet ar jauno nolikumu tiek noteikts, ka priekšsēdētājs drīkst slēgt līgumus budžeta ietvaros, un tas ir ierobežojums.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā R.Munkevica paskaidrojumu.

G.Truksnis paskaidro, ka šis punkts ir viens pret vienu no likuma „Par pašvaldībām”.

I.Aizstrauta ierosina redakcionāli labot 132.punktu.

R.Munkevics ierosina 132.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Jautājumos, kuru izlemšanai nav nepieciešama koleģiāla lēmuma pieņemšana, Domes amatpersonas izdod rīkojumus, kas saskaņojami šī Nolikuma 62.1.-62.5. noteiktajā kārtībā”.

Z.Starks izsakās, vai šo nolikumu nevarēja noformēt tā, lai ir redzams, kuri punkti mainās, kuri ir no likuma un kuri ir domes redakcijā. Atbalsta to, ka tiek apvienotas Attīstības jautājumu un Vides aizsardzības jautājumu komitejas. Uzskata, ka Transporta un komunālo lietu komitejas ir vai nu jālikvidē, vai arī jāapvieno ar Attīstības un vides jautājumu komiteju.

Ģ.Trencis ierosina novirzīt nolikuma projektu izskatīšanai komiteju sēdēs.

I.Aizstrauta piekrīt Z.Starkam par projekta noformēšanu. Ierosina novirzīt nolikuma projektu izskatīšanai komiteju sēdēs.

I.Ančāns izsakās par R.Munkevica vadīšanas metodēm. Izsaka priekšlikumu atlikt nolikuma apstiprināšanu. Iesniegt katram deputātam materiālus, lai var iepazīties un tad var lemt.

R.Munkevics izsaka atkārtotu aizrādījumu I.Ančānam par izteikumiem. Aicina balsot par sagatavoto Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumus ar sekojošām izmaiņām:

1. Aizstāt vārdus „sociālo jautājumu komiteja” ar vārdiem „sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja”.

2. 132.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Jautājumos, kuru izlemšanai nav nepieciešama koleģiāla lēmuma pieņemšana, Domes amatpersonas izdod rīkojumus, kas saskaņojami šī Nolikuma 62.1.-62.5. noteiktajā kārtībā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumu.

 

Ģ.Trencis lūdz ierakstīt protokolā, ka balsoja „pret”, jo uzskata, ka lēmuma projekts neatbilst likumiem „Par pašvaldībām” un „Par informācijas atklātību”.

I.Ančāns pievienojas Ģ.Trencim.

I.Aizstrauta pievienojas Ģ.Trencim.

R.Munkevics lūdz ierakstīt protokolā, ka deputāti tiek aicināti līdz 2007.gada 31.jūlijam pieteikties darbam jaunajās komitejās.

 

41. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts AS „Latvijas dzelzceļš”(saistošie noteikumi Nr.647)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts AS „Latvijas dzelzceļš”.

 

42. Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā Dzintaru pludmalē(lēmums Nr.648)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā Dzintaru pludmalē.

 

43. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D.R.(lēmums Nr.649)

44. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.(lēmums Nr.650)

45. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.K. (lēmums Nr.651)

 

46. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu G.P. (lēmums Nr.652)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka denacionalizēto namu iedzīvotājiem vajadzētu individuāli paziņot par iespēju saņemt šo pabalstu.

Dz.Krūmiņš lūdz papildināt lēmumu projektus ar teikumu sekojošā redakcijā: „Lēmums ir spēkā trīs mēnešus no pieņemšanas dienas”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtiem lēmumu projektiem ar augstāk minēto papildinājumu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D.R.

2.          Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.

3.          Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.K.

4.          Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu G.P.

 

47. Par dzīvokļu jautājumiem(lēmums Nr.653)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

48. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”(saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”.

 

49. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Slokas ielā 47a, lit.009(lēmums Nr.654)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Slokas ielā 47a, lit.009.

 

50. Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2007” cenas noteikšanu (lēmums Nr.655)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2007” cenas noteikšanu.

 

51. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.8 īres līguma noslēgšanu ar S.H. (lēmums Nr.656)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.8 īres līguma noslēgšanu ar S.H.

 

52. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 3 pārdošanu izsolē(lēmums Nr.657)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina iekļaut komisijas sastāvā savu kandidatūru.

J.Griķis noņem savu kandidatūru no komisijas sastāva un ierosina iekļaut I.Ančānu.

I.Ančāns noņem savu kandidatūru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar M.Mežapuķes ierosinājumu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis), M.Mežapuķe, J.Griķis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 3 pārdošanu izsolē.

 

53. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07082 d.d. nodošanu privatizācijai(lēmums Nr.658)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07082 d.d. nodošanu privatizācijai.

 

54. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bookmark” (lēmums Nr.659)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bookmark”.

 

55. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar R.P.(lēmums Nr.660)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar R.P.

 

56. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 daļas (būve 002) īres līguma noslēgšanu ar A.P.(lēmums Nr.661)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 daļas (būve 002) īres līguma noslēgšanu ar A.P.

 

57. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.662)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

 

58. Par apakšnomas līguma noslēgšanu(lēmums Nr.663)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par apakšnomas līguma noslēgšanu.

 

59. Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/833(lēmums Nr.664)

60. Par grozījumiem 2003.gada 11.marta nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/307(lēmums Nr.665)

61. Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/834 (lēmums Nr.666)

Ziņo:

E.Kalniņa

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/833.

2.          Pieņemt lēmumu par grozījumiem 2003.gada 11.marta nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/307.

3.          Pieņemt lēmumu par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/834.

 

 

62. Par A.T. zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2104” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu(lēmums Nr.667)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par A.T. zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2104” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

 

63. Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1003” daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.Š.

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – 2 (Z.Starks, I.Ančāns) , „atturas” – 4 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis), notiek atkārtota balsošana.

Ņemot vērā atkārtotas vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – 2 (Z.Starks, I.Ančāns) , „atturas” – 4 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis), lēmums netiek pieņemts.

 

64. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 6a(lēmums Nr.668)

65. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110a(lēmums Nr.669)

66. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 16(lēmums Nr.670)

Ziņo:

E.Kalniņa

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 6a.

2.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110a.

3.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 16.

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.25

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 9.augustā plkst.10.00

 

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2007.gada 19.jūlijā