Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 20.decembrīNr.24

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1517līdz 1521)

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1410 līdz 1420)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs(nepiedalās no plkst.1117-1120)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1210-1215), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1146-1152 un no plkst.1314-1318), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1410-1420), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1010 – 1114), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1125 – 1130), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1040 – 1045, no plkst. 1120-1133, no

plkst.1210-1217 un no plkst.1446-1452), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1410– 1420), Ģirts Trencis(nepiedalās no plkst.1210-1217 un no plkst.1410-1420), Agris Kalnciems(nepiedalās no plkst.1125-1135, no plkst.1232-1305 un no plkst.1410-1420)

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Ailita Kārkliņa

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Veronika Ramāne

Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Sēdē uzaicināti:

Rita Kņūtiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Jānis Kārkliņš, Iveta Petrovska,   Dzintars Lācis, Jānis Kārkliņš, Māris Romanovskis, Laima Grobiņa, Sarmīte Brence

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par viesnīcu tipa dienesta dzīvokļu izveidošanu

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alejas ielā 4

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūrmalas ielā 9

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Saldus ielā 22 lit.5

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemeņu ielā 64

 

L.Sisojeva lūdz no domes sēdes kārtības noņemt jautājumu par L.Sisojevas koplietošanas telpu Jūrmalā, Babītes ielā 3 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu, sakarā ar jaunu apstākļu rašanos, kas būtiski ietekmē šo jautājumu. 

Noņem no darba kārtības sekojošus jautājumus:

·            Par L.Sisojevas koplietošanas telpu Jūrmalā, Babītes ielā 3, liters 8 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

·            Par R.Kraukstes koplietošanas telpu Jūrmalā, Babītes ielā 3, liters 6 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

·            Par I.Gavrjuškinas koplietošanas telpu Jūrmalā, Babītes ielā 3, liters 6 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

Ģ.Trencis jautā par deputātu grupas pieprasījumu par ārkārtas domes sēdi sasaukšanu?

R.Munkevics atbild, ka tā varētu notikt rīt - 21.decembrī.

I.Aizstrauta izsakās, ka iesniegtos jautājumus uz ārkārtas domes sēdi likums pieļauj izskatīt arī kārtējā domes sēdēun izsaka priekšlikumu iekļaut darba kārtībā arī jautājumu par Jūrmalas bibliotēku apvienības vadītājas atstādināšanu no amata līdz tiesas lēmumam, par ko ir sagatavots lēmuma projekts.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu dienas kārtībā iekļaut jautājumu par dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju uzturēšanas noteikšanas kārtību.

I.Aizstrauta informē, ka ir sagatavots vēl viens lēmuma projekts par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores atstādināšanu no amata līdz tiesas lēmumam.

Balsošanas rezultāti par I.Aizstrautas priekšlikumu par jautājuma Jūrmalas bibliotēku apvienības vadītājas atstādināšanu no amata līdz tiesas lēmumam iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 11 ( I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis,A.Tampe, A.Kalnciems), nolēma neatbalstīt I.Aizstrautas priekšlikumu.

 

Balsošanas rezultāti par I.Aizstrautas priekšlikumu par jautājuma par drošības līdzekļa piemērošanu Jūrmalas bibliotēku apvienības direktorei iekļaušanu darba kārtībā,

„par” – 1 (I.Aizstrauta,), „pret” – nav, „atturas” – 13 ( I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns),nolēma neatbalstīt I.Aizstrautas priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 7 (, I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 7(V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, I.Aizstrauta), nolēma neatbalstīt D.Urbanoviča priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par jautājumu par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 13 (, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Aizstrauta), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu.

 

Balsošanas rezultāti par jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alejas ielā 4, Jūrmalas ielā 9, Saldus ielā 22 lit.5, Zemeņu ielā 64 un Venstpils šosejā 6 iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 13 ( I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Aizstrauta), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alejas ielā 4, Jūrmalas ielā 9, Saldus ielā 22 lit.5, Zemeņu ielā 64 un Venstpils šosejā 6.

 

Darba kārtība:

1.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”

2.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu

3.     

Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

4.     

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

5.     

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

6.     

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un ēkām un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

7.     

Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 33

8.     

Par zemes lietošanas mērķa vajadzībām maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 3

9.     

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 ,0143, 0144 un adreses piešķiršanu

10.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18

11.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14

12.  

Par Tērbatas ielas būvniecības ieceri

13.  

Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres akceptēšanu

14.  

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Leona Paegles ielā 31

15.  

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 103

16.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 30

17.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 120

18.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 37

19.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vakara ielā 12/14

20.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25

21.  

 Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.  

 Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

23.  

 Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā,

Ganību ceļš 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.  

 Par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.  

 Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

27.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

28.  

 Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu

29.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

30.  

Par Jūrmalas pilsētas domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dubultu šķelda” kapitāla daļu nodošanu privatizācijai

31.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

32.  

Par adrešu likvidāciju dzīvokļu īpašumiem Jūrmalā, Ķemeru ielā 7

33.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

34.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā

Nr.824 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu Agitai Šveidai”

35.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā

Nr.652 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu G.P.”

36.  

Par dzīvokļu jautājumiem

37.  

Par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu

38.  

Par A.D. zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35a iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

39.  

Par Valsts policijas koledžas telpas Jūrmalā, Skolas ielā 3 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

40.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas izbeigšanu

41.  

Par neizīrēta dzīvokļa Nr. 65 Puķu ielā 7, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

42.  

Par grozījumiem 2007.gada 17.jūlija nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.13 īres līgumā Nr.1.1-16.2.2/766 ar K.G.

43.

44.

45.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 85

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 46B

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pārslas ielā 11B

46.

47.

48.

49.

50.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alejas ielā 4

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūrmalas ielā 9

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Saldus ielā 22 lit.5

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemeņu ielā 64

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Venstpils šosejā 6

1.    Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”(nolikums Nr.10/a>)

Ziņo:

V.Ramāne

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu Iedzīvotāju konsultatīvo padomi izveidot uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām un noteikt lielāku nepieciešamo iedzīvotāju parakstu skaitu pārstāvja izvirzīšanai.

A.Kalnciems izsaka priekšlikumu Iedzīvotāju konsultatīvo padomi ievēlēt uz 2 gadiem un pēc pašvaldību vēlēšanām.

Ģ.Trencis atbalsta A.Kalnciema priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par priekšlikumu Iedzīvotāju konsultatīvo padomi ievēlēt uz 2 gadiem, „par” – 14 (, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma atbalstīt priekšlikumu Iedzīvotāju konsultatīvo padomi ievēlēt uz 2 gadiem.

Balsošanas rezultāti par priekšlikumu pārstāvjus darbam Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē izvirza 20 mikrorajona iedzīvotāji „par” – 14 (, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pārstāvjus darbam Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē  izvirza 20 mikrorajona iedzīvotāji.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar izteiktajiem priekšlikumiem („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” ar izteiktajiem priekšlikumiem.

 

2.    Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.79)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, kāpēc budžetā nav iestrādāti priekšlikumi, kuri bija izteikti finanšu komitejā?

A.Tukāne atbild, tā kā priekšlikumu bija ļoti daudz, laika trūkuma dēļ to nebija iespējams izdarīt, bet tie ir uzskaitīti 22.pielikumā.

Ģ.Trencis jautā, vai ir pieejama informācija par budžetā iedalītajām summām ielu un iekšpagalmu remontiem?

G.Truksnis šobrīd ir pieejams ielu saraksts, bet konkrētas summas nav iespējams noteikt, jo nav veikti mērījumi.

I.Aizstrauta izsakās, ka informāciju par nosauktajām ielām bija nepieciešams izdalīt deputātiem un lūdz G.Truksni pēc pārtraukuma to rakstiska veidā saņemt.

Ģ.Trencis lūdz paskaidrot, kāpēc iepriekš deputātiem atbalstot piemaksas pedagogiem, tika nolemts piešķirt Ls, 1,5 milj., taču budžetā paredzēti tam tikai Ls 480 745.

G.Truksnis uzskata, ka izglītības finansēšana ir valsts funkcija, bet pašvaldība var atbalstīt pedagogus tikai pēc pašvaldības budžeta iespējām.

 

Pārtraukums no plkst.11.35-12.10

 

Izsakās:      Z.Starks izsakās, ka negatīvs ir tas, ka tikai puse no pieprasītās summas ir piešķirta izglītības, veselības un vides sakārtošanas jautājumiem, savukārt lieli budžeta līdzekļi piešķirti pilsētas apsaimniekošanai un labiekārtošanai un sevišķi liela summa piešķirta sabiedriskajām attiecībām. Līdz ar to budžets ir vērsts, lai padarītu pilsētu pievilcīgāku viesiem un pilsēta varētu sevi eksponēt pozitīvā gaisotnē, bet nenodrošinot tos jautājumus, kuri ir vairāk nepieciešami. Tāpēc atturēsies par šādu virzienu pilsētas attīstībā.

                     Ģ.Trencis pateicas domes darbiniekiem, kas palīdzēja pieņemt investīciju plānu, ar salīdzinoši mazām cīņām, un domes vadībai par elastīgumu. Taču ir arī negatīvi aspekti . Pirmkārt,uz domes sēdi, pieņemot budžetu, nav iesniegta informācija par piešķirtajiem līdzekļiem ielu, ceļu un kvartālu remontu. Otrkārt, pārāk liela summa atvēlēta sabiedriskajām attiecībām un uzskata, ka vismaz Ls100 000 no tās vajadzētu pārdalīt Jūrmalas iedzīvotājiem nozīmīgākās nozarēs. Par maz līdzekļu piešķirts kultūrai, sportam un atpūtai, kā arī mājokļu būvniecībai un izglītības darbinieku atalgojumam. Uzsverot šos jautājumus, atturēsies no balsojuma.

                   I.Ančāns pateicās finanšu pārvaldei par lielo darbu sagatavojot budžetu. Izsakās, ka neskatoties uz to, ka pagājušajā gadā, tika nolemts, ka pieņemot 2008.gada budžetu, tiks piešķirtas brīvpusdienas 5-6 klašu skolēniem, budžetā tam nav atvēlēti līdzekļi. Par maz līdzekļu piešķirts dzīvokļu būvniecībai, veselībai un izglītībai. Uzskata, ka budžets nav pieņemams, nepieciešams to pārstrādāt un aicina deputātus to neatbalstīt.

                     D.Urbanovičs kā pozitīvu min, kaut vai nelielu, bet tomēr pielikumu pie pedagogu algām un veselības apdrošināšanas polises visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Daudz pozitīva ir šajā budžetā, taču neapmierina tas, ka atsevišķām nozarēm ir piešķirti pārāk lieli līdzekļi, piemēram, sabiedriskajām attiecībām. Nepieciešams atstāt lielāku budžeta pārpalikumu nākošajam gadam.

                   I.Aizstrauta pateicās visiem finanšu pārvaldes darbiniekiem par ieguldīto darbu un izsakās, ka neapmierina citu deputātu attieksme un uzvedība budžeta izskatīšanas laikā. Uzskata, ka budžetā ir nepietiekami līdzekļi piešķirti izglītībai, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir samazināti līdzekļi vētru seku likvidēšanai un citiem neparedzētiem apstākļiem, taču sabiedriskām attiecībām piešķirto finansiālo līdzekļu summa ir pārāk liela. Tāpēc aicina deputātus neatbalstīt un izsaka priekšlikumu budžetu pārstrādāt un atkārtoti iesniegt izskatīšanai.

                     R.Munkevics pievienojas deputātu izteiktajai pateicība finanšu pārvaldes darbiniekiem. Aicina deputātus pie balsošanas izvērtēt budžetu kopumā un atbalstīt to, un uzskata, ka deputātiem nevajadzētu neatbalstīt budžetu tikai politisku apsvērumu dēļ.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9, (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), „atturas” – 3 (Ģ.Trencis, A.Kalnciems, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu.

 

3.    Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā ( lēmums Nr.1112)

Ziņo:

A.Tukāne

  Izsakās:   I.Aizstrauta izsakās, ka nav saprotama dažu iestāžu darbinieku amata algu              

apmēra nevienlīdzība un uzskata, ka kultūras darbiniekiem nepieciešams                     lielāks atalgojums.

R.Munkevics izsakās, ka šāda atalgojuma nevienādība ir jau izveidojusies vēsturiski un šobrīd iespēju robežās tā tiek nolīdzināta.

D.Urbanovičs izsakāspar saviem 3 priekšlikumiem- par darba aizsardzības speciālista štata vienības izveidi Jūrmalas mūzikas skolā, par algu pielikumu 20% apmērā sociālajiem darbiniekiem un algas pielikumu, sakarā ar papildus slodzi un darba apjomu, Jūrmalas peldēšanas skolas direktoram. Aicina deputātus atbalstīt šos priekšlikumus.

I.Ančāns izsakās, ka atbalsta algas palielināšanu pašvaldības policijas un sociālajiem darbiniekiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar izteiktajiem priekšlikumiem un finanšu komitejā lemto(„par” – 13, ( I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā ar izteiktajiem priekšlikumiem.

 

4.    Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu( lēmums Nr.1113)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, (D.Urbanovičs nebalso)),nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

5.    Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

(lēmums Nr.1114)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

 

6.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un ēkām un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.1115)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, svītrojot lēmumā punktus 1.,11.,12., 17 („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un ēkām un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, svītrojot lēmumā punktus 1.,11.,12.,un 17.

 

Pārtraukums no plkst. 13.35-14.10

 

7.    Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 33 (lēmums Nr.1116)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija,  Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav(J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis nav ieradušies)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 33.

 

Ieradās J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis

8.    Par zemes lietošanas mērķa vajadzībām maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 3

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:      I.Ančāns izsaka priekšlikumu šī jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākošo

                  domes sēdi, iepriekš noskaidrojot Zinātņu akadēmijas vadības viedokli.

                   R.Munkevics noņem jautājumu no izskatīšanas līdz nākamajai domes sēdei.

 

9.    Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 ,0143, 0144 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1117)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:     M.Mežapuķe izsakās, ka atbalsta šo lēmuma projektu.

                  Ģ.Trencis izsakās, ka neatbalsta nelikumīga lēmuma pieņemšanu.

                  I.Ančāns aicina deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 5(V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 ,0143, 0144 un adreses piešķiršanu.

 

                   Ģ.Trencis lūdz ierakstīt protokolā, ka noņem no sevis jebkādu juridisku un finansiālu atbildību, kas var iestāties, pieņemot šo lēmumu.

                  

Iziet Ž.Kupčika

10. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18

(lēmums Nr.1118)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8, (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Kuzins, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 5 (M.Mežapuķe, J.Griķis, V.Maksimovs, A.Tampe, I.Ančāns), Ž.Kupčika izgājusi)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18.

11. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14 (lēmums Nr.1119)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu  („par”–10, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 3(M.Mežapuķe, J.Griķis, A,Tampe), (Ž.Kupčika izgājusi)) nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14.

 

12. Par Tērbatas ielas būvniecības ieceri(lēmums Nr.1120)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar izteiktajiem priekšlikumiem („par” – 13, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis,  J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, (Ž.Kupčika izgājusi)) nolēma pieņemt lēmumu par Tērbatas ielas būvniecības ieceri.

 

Ienāk Ž.Kupčika

 

13. Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres akceptēšanu

(lēmums Nr.1121)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:     A.Vāvere (Priedaines iedzīvotāju pārstāvis) aicina deputātus lēmuma            

             projektā iekļaut Priedaines iedzīvotāju sagatavotā lēmuma projekta 2.un 3. punktu, jo uzskata, ka pieņemot būvvaldes sagatavoto variantu, tiks ignorēts 400 Priedaines iedzīvotāju viedoklis.

               Z.Starks izsaka priekšlikumu lēmuma projektā 2.punktu izteikt kā Priedaines iedzīvotāju sagatavotā lēmuma projekta 3.punktu.

               D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu šo jautājumu neatbalstīt un atlikt tā  izskatīšanu līdz Rīgas domes īpašumu tiesību sakārtošanai ar Jūrmalas pilsētas domi.

               I.Ančāns uzskata, ka maģistrāles ceļa būvniecība jāparedz pa pļavām, neskarot Priedaines apdzīvotās vietas.

               I.Aizstrauta izsakās, ka neatbalstīs šo lēmuma projektu, jo uzskata, ka tas nav pietiekami izdiskutēts un saprotams.

                   Z.Starks atbalsta D.Urbanoviča izteikto priekšlikumu.

                   R.Munkevics uzskata, ka šādā veidā jautājumu nevar risināt.

                   A.Vāvere izsaka priekšlikumu atbalstīt lēmuma projekta 1.punktu, veicot tajā labojumus un 3.punktu.

                   R.Munkevics aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar A.Vāveres izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar A.Vāveres izteikto priekšlikumu („par” – 13, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 1(D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres akceptēšanu ar A.Vāveres izteikto priekšlikumu.

 

14. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Leona Paegles ielā 31

(lēmums Nr.1122)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Leona Paegles ielā 31.

 

 Iziet R.Munkevics

Sēdi vada A.Tampe


15. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 103

(lēmums Nr.1123)

Ziņo:

    V.Zvejniece

Ienāk R.Munkevics


Izsakās:    
Z.Starks jautā, kādiem mērķiem ir iznomāts šis zemesgabals?

                  R.Leimanis(projekta pārstāvis) atbild, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā kompleksa un sabiedriskā centra būvniecībai.   

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8,

(I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāna), „atturas” – 4 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 103.

 

                     Ģ.Trencis izsakās, ka norobežojas no pieņemtā lēmuma ekonomiskajām     un   juridiskajām saistībām.

 

16. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 30 (lēmums Nr.1124)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 30.

 

17. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 120 (lēmums Nr.1125)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12,

( I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 120.

 

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 37 (lēmums Nr.1126)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 37.

 

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vakara ielā 12/14 (lēmums Nr.1127)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu

(„par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vakara ielā 12/14.

 

20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 (lēmums Nr.1128)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu

(„par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25.

 

21. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu

(„par” – 6, (I.Aizstrauta, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, J.Kuzins, I.Ančāns)), lēmuma projekts ir noraidīts.

 

22. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1129)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu

(„par” – 9, ( I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs, ), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

23. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1130)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu

(„par” – 13, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins,  M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 1(V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Plkst.16.10tiek pasludināts sēdes pārtraukums līdz 2007.gada 21.decembrim plkst.10.00.

 

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2007.gada 27.decembrī