Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 25.janvārīNr.6

Protokols Nr. 2, 57.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā,
attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”

  1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus „likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” aizstāt ar vārdiem „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

  2. 1.2.punktā vārdus „šajos noteikumos minētajos gadījumos” aizstāt ar vārdiem „šo noteikumu 1.4.punktā minētajā gadījumā”.

  3. 1.2.1.punktā vārdus „trūcīgas personas (ģimenes) statusam” aizstāt ar vārdiem „maznodrošinātas personas statusam”.

  4. 1.2.2.punktā tekstu aiz vārdiem „likumīgo apgādnieku” papildināt ar vārdiem „un kuru ienākumi nepārsniedz vienu minimālo algu mēnesī”.

  5. 1.2.3.punktā tekstu aiz vārdiem „likumīgo apgādnieku” papildināt ar vārdiem „un kuru ienākumi nepārsniedz vienu minimālo algu mēnesī”.

  6. 1.5.punktā vārdus „tiek sniegta personām” aizstāt ar vārdiem „tiek sniegta maznodrošinātām personām, kuras dzīvo un savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā un dzīvo adresē par kuru lūdz pašvaldības palīdzību”.

  7. 2.1.punktā svītrot vārdus „1.2.punktā minētās”.

  8. 2.1.punktā vārdus „trūcīgas personas (ģimenes) izziņu” aizstāt ar vārdiem „izziņu, kas apliecina atbilstību maznodrošinātas personas statusam”.

  9. 2.5.1.punktā vārdus un skaitli „nepārsniedzot Ls 300 (trīs simti Latvijas latu)” aizstāt ar vārdiem un skaitli „līdz Ls 1000 (viens tūkstotis Latvijas latu)”.

  10. Saistošo noteikumu tekstu papildināt ar 2.7.punktu šādā redakcijā:

  „2.7. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde izmaksā personai pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā. Atlikušie 50% (piecdesmit procentu) tiek izmaksāti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmās izmaksas izlietojuma attaisnojuma dokumentu saņemšanas.”

  11. Saistošo noteikumu pielikuma 1.punktā vārdus „konstrukciju (fasādes)” aizstāt ar vārdiem „ēkas ārējo norobežojošo un nesošo konstrukciju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF