Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.03.2024. Stājas spēkā 26.03.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 9

protokols Nr. 4, 52. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”
26. pantu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir vienreizēju pabalstu (turpmāk – pabalsts) personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, kā arī pabalsta apmēru.

2. Pabalstu piešķir personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un tai pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.

3. Atzinumu par pabalsta piešķiršanu un lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Jūrmalas Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Jūrmalas dome (turpmāk – Dome), pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas un profilējošās komitejas atzinumu.

5. Persona, kura ir tiesīga saņemt pabalstu, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas iesniedz Jūrmalas Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) Dzīvokļu nodaļai (turpmāk – Dzīvokļu nodaļa) klātienē vai elektroniski uz Labklājības pārvaldes e-pastu vai e-adresi rakstveida iesniegumu atbilstoši Noteikumu pielikumam, pievienojot dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu, ja iesniegums iesniegts klātienē, vai iesniedzot elektroniski, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), vai dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu, ja iesniegums iesniegts klātienē, vai iesniedzot elektroniski, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), ja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

6. Ar rīkojumu izveidotā dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Dzīvokļu nodaļas par terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā cietušu dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju, apseko dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju, izvērtē attiecīgās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli un sniedz atzinumu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot.

7. Lai izvērtētu personas tiesības saņemt pabalstu, Dzīvokļu nodaļas darbinieks iegūst datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošā Fizisko personu reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un pašvaldības pārziņā esošās informācijas sistēmas, ir tiesīgs iegūt informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus un skaidrojumu.

8. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz 1423 euro.

9. Personai attiecīgās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontdarbu veikšanai un materiālu iegādei izlietojuma apliecinošo maksājumu dokumenti (kvītis, čeki), (turpmāk - maksājumu dokumenti) jāiesniedz Labklājības pārvaldē klātienē vai elektroniski uz Labklājības pārvaldes e-pastu vai e-adresi ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc Domes lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

10. Personai pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksājumu dokumentu saņemšanas Labklājības pārvaldē, izņemot Noteikumu 12. punktā minētajā gadījumā.

11. Labklājības pārvalde izmaksā personai pabalstu, pārskaitot to uz personas iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes norēķinu kontu.

12. Personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ir tiesības saņemt pabalstu divās kārtās:

12.1. personai Labklājības pārvaldē jāiesniedz maksājumu dokumenti par summu 300 euro;

12.2. personai pabalsta daļu 300 euro apmērā izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no maksājumu dokumentu saņemšanas dienas Labklājības pārvaldē;

12.3. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pirmās pabalsta daļas izmaksas personai Labklājības pārvaldē jāiesniedz maksājumu dokumenti par atlikušo summu;

12.4. personai atlikušo pabalsta daļu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no maksājumu dokumentu saņemšanas dienas Labklājības pārvaldē.

13. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 9. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Iesnieguma veidlapa DOCX PDF


Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF