Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 5.maija 24.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 08. februāraNr.7

Protokols Nr. 3, 17.punkts

Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas

kārtība un apmērs

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
261 panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts) piešķiršanas kārtību un apmēru personām, kas atbrīvo īrēto dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos.

1.2. Personas tiesības saņemt atbrīvošanas pabalstu nosaka Latvijas Republikas likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un šie noteikumi.

1.3. Personas, kuras vēlas saņemt atbrīvošanas pabalstu un, kuras ir tiesīgas to saņemt, reģistrē Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes dzīvokļu nodaļa (turpmāk – Dzīvokļu nodaļa) noteiktajā kārtībā izveidotajā atbrīvošanas pabalstu piešķiršanas reģistrā, turpmāk palīdzības reģistrā.

1.4. Atzinumu par personas ienākumu atbilstību šo noteikumu 2.1.punkta nosacījumiem sniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde. Atzinuma derīguma termiņš ir 6 mēneši. Palīdzības reģistrā iekļautās personas pienākums ir sekot Labklājības pārvaldes izziņas derīguma termiņam.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 14.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

1.5. Lēmums par to, vai persona ir tiesīga saņemt atbrīvošanas pabalstu un iekļaujama palīdzības reģistrā, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisija (turpmāk - Dzīvokļu komisija). Persona tiek iekļauta vai izslēgta no palīdzības reģistra ar Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienu.

1.6. Persona Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, bet Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Latvijas Republikas Administratīvajā rajona tiesā.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 14.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

1.7. Lēmumu par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu pieņem Jūrmalas pilsētas dome.

1.8. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu ir spēkā trīs mēnešus no pieņemšanas dienas.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 14.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

2. Reģistrācijas kārtība atbrīvošanas pabalsta saņemšanai

2.1. Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai reģistrē personas, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašumu tiesību atjaunošanai vai arī minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 282, 284, un 285 pantā paredzētajos gadījumos un kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvokļa jautājumu risināšanā ir tiesīgas saņemt šā likuma 3.panta 1.un 2.punktā paredzēto palīdzību, un kuru ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz 2 minimālās algas, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz 1,5 minimālās algas vienam cilvēkam, turklāt šo personu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 61.saistošajiem noteikumiem

2.2. Ja persona, kura dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un līdz 2001.gada 31.decembrim reģistrēta pašvaldības palīdzības uzskaitē un tiesīga saņemt 2.1.punktā minēto palīdzību, iesniedz Dzīvokļu nodaļā iesniegumu, pārreģistrācija tiek veikta, ņemot vērā iepriekšējās reģistrācijas datumu.

2.3. Personas, kuras vēlas saņemt šo noteikumu 2.1.punktā minēto palīdzību un jau reģistrētas personu uzskaites grupā, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, iesniedz Dzīvokļu nodaļā iesniegumu, kuram pievieno sekojošus dokumentus:

2.3.1. notariāli apstiprinātu vienošanās līgumu starp īrnieku un mājas īpašnieku vai tās pilnvaroto personu par īrētās dzīvojamās telpas atbrīvošanas kārtību;

2.3.2. notariāli apstiprinātu vienošanos starp īrnieku, viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem un citām attiecīgajā dzīvojamā telpā deklarētajām personām atbilstoši 3.2.punkta nosacījumiem, kurā noteikts atbrīvošanas pabalsta saņēmējs.

2.4. Personām, kuras vēlas saņemt šo noteikumu 2.1.punktā minēto palīdzību (izņemot 2.3.punktā minētās personas) jāiesniedz Dzīvokļu nodaļā sekojoši dokumenti:

2.4.1. personas iesniegums;

2.4.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopija, kura bija spēkā uz namīpašuma denacionalizācijas vai likumīgajam īpašniekam atdošanas brīdī, uzrādot oriģinālu;

2.4.3. īrnieka dzīvesvietas izziņa;

2.4.4. izziņa par deklarēto ienākumu atbilstību 2.1.punktā noteiktajiem kritērijiem;

2.4.5. pases, bērnu dzimšanas apliecības kopijas, uzrādot oriģinālu; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 61.saistošajiem noteikumiem

2.4.6. likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu, ja persona tiek izlikta likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4,28.5 pantā paredzētajos gadījumos;

2.4.7. notariāli apstiprinātu vienošanās līgumu starp īrnieku un mājas īpašnieku vai tās pilnvaroto personu par īrētās dzīvojamās telpas atbrīvošanas kārtību (izņemot 2.4.punkta 6.apakšpunktā minēto gadījumu);

2.4.8. notariāli apstiprinātu vienošanos starp īrnieku, viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem un citām attiecīgajā dzīvojamā telpā deklarētajām personām atbilstoši 3.2.punkta nosacījumiem, kurā noteikts atbrīvošanas pabalsta saņēmējs;

2.4.9. īrnieka un viņa ģimenes locekļu apliecinājums, ka viņu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā.Izmaiņa ar Domes 2007.gada 22.novembra 66.saistošajiem noteikumiem

2.5. Palīdzības reģistrā iekļautās personas pienākums ir rakstveidā informēt Dzīvokļu nodaļu par grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā un izmaiņām ģimenes sastāvā.

2.6. Ja persona 1.8.punktā minētā lēmuma spēkā esamības laikā nav iesniegusi Jūrmalas pilsētas domei notariāli apliecinātu pirkuma līgumu vai bankas apliecinājumu par kredīta saņemšanas iespējām dzīvojamās telpas iegādei, šī persona ar Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienu pārreģistrējama vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.Izmaiņa ar Domes 2007.gada 22.novembra 66.saistošajiem noteikumiem

2.7. Dzīvokļu nodaļa likumā noteiktajā kārtībā rakstveidā informē personas par reģistrāciju palīdzības reģistrā, par izslēgšanu no palīdzības reģistra vai par personas pārreģistrāciju.

3. Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

3.1. Jūrmalas pilsētas dome atbrīvošanas pabalstu piešķir palīdzības reģistrā iekļautajām personām reģistrācijas secībā apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.2. Piešķirot atbrīvošanas pabalstu, tiek ņemtas vērā tikai tās personas, kuras, pamatojoties uz dzīvojamās telpas īres līgumu, lietoja dzīvojamās telpas līdz, īpašumu tiesību atjaunošanai, un tās personas, kuras iemitinātas dzīvojamā telpā kā ģimenes locekļi likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta noteiktajā kārtībā, t.i. laulātais (ja laulība slēgta pēc īpašuma tiesību atjaunošanas) un bērni (kuri dzimuši pēc īpašumu tiesību atjaunošanas).

3.2.1Izmaiņa ar Domes 2007.gada 22.novembra 66.saistošajiem noteikumiem

3.3. Atbrīvošanas pabalsta apmērs tiek noteikts :

3.3.1. līdz 10000 LVL – atbrīvošanas pabalsta saņēmējam, Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 61.saistošajiem noteikumiem

3.3.2. līdz 3000 LVL – katram atbrīvošanas pabalsta saņēmēja ģimenes loceklim. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 61.saistošajiem noteikumiem

3.4. Atbrīvošanas pabalsta kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 3.6.punktā norādīto darījumu summu.

3.5. Ja atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā piedalās denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īpašnieks, iemaksājot pašvaldības norādītajā kontā ne mazāk kā pusi no personai izmaksājamā pašvaldības pabalsta apmēra, jautājumu par pabalsta piešķiršanu risina ārpus kārtas.

3.6. Atbrīvošanas pabalstu persona var izlietot:

3.6.1. kā samaksu dzīvojamās telpas pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvojamās telpas iegādei;

3.6.2. kā pirmo iemaksu (daļu no pirmās iemaksas) kredītiestādē hipotekārā kredīta ņemšanai dzīvojamās telpas iegādei;

3.6.3Izmaiņa ar Domes 2007.gada 22.novembra 66.saistošajiem noteikumiem

3.7. Ja atbilstoši saistošo noteikumu 3.6.1.punktam atbrīvošanas pabalstu persona vēlas izlietot kā samaksu dzīvojamās telpas pārdevējam, tiek noslēgts līgums starp Jūrmalas pilsētas domi, pircēju (atbrīvošanas pabalsta saņēmēju), pārdevēju (dzīvojamās telpas īpašnieku) un kredītiestādi. Uz šā līguma pamata kredītiestādē tiek atvērts darījuma konts dzīvojamās telpas pirkuma – pārdevuma darījuma izpildes nodrošināšanai. Pēc līguma noslēgšanas, Jūrmalas pilsētas dome pārskaita attiecīgo summu uz darījuma kontu.

3.8. Ja atbilstoši saistošo noteikumu 3.6.2.apakšpunktam atbrīvošanas pabalstu persona vēlas izlietot kā pirmo iemaksu (daļu no pirmās iemaksas) kredītiestādē hipotekārā kredīta ņemšanai dzīvojamās telpas iegādei, tad persona lēmumu par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu iesniedz attiecīgajai kredītiestādei kopā ar citiem bankas noteiktajiem nepieciešamajiem dokumentiem hipotekārā kredīta saņemšanai. Ja kredītiestāde pieņem lēmumu piešķirt personai hipotekāro kredītu, Jūrmalas pilsētas dome pārskaita pabalsta finanšu līdzekļus uz šīs kredītiestādes norādīto kontu.Izmaiņa ar Domes 2007.gada 22.novembra 66.saistošajiem noteikumiem

3.9Izmaiņa ar Domes 2007.gada 22.novembra 66.saistošajiem noteikumiem

3.10Izmaiņa ar Domes 2007.gada 22.novembra 66.saistošajiem noteikumiem

4. Noslēguma jautājums

4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics