Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 5.maija 24.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 22. novembrīNr.66

Protokols Nr.22, 73.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” šādus grozījumus.

 1. Izteikt saistošo noteikumu 1.4.punktu šādā redakcijā:

  „1.4. Atzinumu par personas ienākumu atbilstību šo noteikumu 2.1.punkta nosacījumiem sniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde. Atzinuma derīguma termiņš ir viens mēnesis.”

 2. Izteikt saistošo noteikumu 1.6.punktu šādā redakcijā:

  „1.6. Dzīvokļu komisijas lēmumu, ar kuru atteikta personas reģistrēšana palīdzības reģistrā vai izslēgšana no palīdzības reģistra, lēmuma adresāts var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, bet Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu, ar kuru sākotnējais lēmums atstāts negrozīts, likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt administratīvajā tiesā.”

 3. Izteikt saistošo noteikumu 1.8.punktu šādā redakcijā:

  „1.8. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par pabalsta piešķiršanu ir spēkā trīs mēnešus no pieņemšanas dienas. Ja lēmuma spēkā esamības laikā tiek konstatēts, ka atbrīvošanas pabalsta saņemšanas tiesīgā persona, izpildot šo noteikumu nosacījumus, ir sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, lēmums uzskatāms par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža. Pastāvot objektīviem apstākļiem, kurus atzinusi Dzīvokļu komisija ar Jūrmalas pilsētas domes atsevišķu lēmumu var pagarināt lēmuma par pabalsta piešķiršanu spēkā esamības trīs mēnešu termiņu.”

 4. Papildināt saistošo noteikumu 2.4.9.punktu ar šādu teikumu:

  „2.4.9. Apliecinājuma derīguma termiņš ir viens mēnesis, izņemot 3.6.3.punktā noteikto gadījumu, kad iesniedzams apliecinājums par to, ka personas īpašumā vai lietošanā atrodas nekustamais īpašums.”

 5. Izteikt saistošo noteikumu 2.6.punktu šādā redakcijā:

  „2.6. Ja persona šo noteikumu 1.8.punktā minētā lēmuma spēkā esamības laikā nav iesniegusi Dzīvokļu nodaļai notariāli apliecinātu pirkuma līgumu vai bankas apliecinājumu par kredīta saņemšanu vai saņemšanas iespējām dzīvojamās telpas iegādei, šī persona ar Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienu pārreģistrējama vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.”

 6. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.1punktu šādā redakcijā:

  „3.2.1 Sagatavojot atbilstošu lēmuma projektu, Dzīvokļu nodaļai ir pienākums atkārtoti pārbaudīt un, nepieciešamības gadījumā, tiesības pieprasīt, bet atbrīvošanas pabalsta saņemšanas pretendentiem ir pienākums papildus iesniegt dokumentus (šo noteikumu 2.4.4.punktā minēto izziņu un 2.4.9.punktā minēto apliecinājumu), kuriem nav beidzies šajos noteikumos paredzētais derīguma termiņš.”

 7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.3.punktu šādā redakcijā:

  „3.6.3. kā daļēju pabalsta saņēmēja hipotekārā kredīta (par dzīvojamās telpas iegādi) atmaksu, ja pirkuma līgums par attiecīgās dzīvojamās telpas iegādi ir noslēgts pēc reģistrēšanas datuma atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrā vai 2.2.punktā minētā iesnieguma datuma, bet ne agrāk kā vienu gadu pirms Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.”

 8. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.punktu šādā redakcijā:

  „3.8. Ja persona atbrīvošanas pabalstu vēlas izlietot atbilstoši šo noteikumu 3.6.2.punktam, persona iesniedz Dzīvokļu nodaļā notariāli apliecinātu pirkuma līgumu starp pircēju (atbrīvošanas pabalsta saņēmēju) un dzīvojamās telpas pārdevēju, līgumu ar kredītiestādi par hipotekārā kredīta saņemšanu. Uz šo līgumu pamata kredītiestādē tiek atvērts kredītlīgumam piesaistīts darījuma konts atbrīvošanas pabalsta pārskaitīšanai.”

 9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.9.punktu šādā redakcijā:

  „3.9. Ja persona atbrīvošanas pabalstu vēlas izlietot atbilstoši šo noteikumu 3.6.3.punktam, persona iesniedz Dzīvokļu nodaļā notariāli apliecinātu pirkuma līgumu starp pircēju (atbrīvošanas pabalsta saņēmēju) un dzīvojamās telpas pārdevēju, līgumu ar kredītiestādi par hipotekārā kredīta saņemšanu. Uz šo līgumu pamata tiek noslēgta vienošanās ar kredītiestādi, atbrīvošanas pabalsta saņēmēju un Jūrmalas pilsētas domi par atbrīvošanas pabalsta pārskaitīšanu uz kredītiestādes norādīto kontu, ar mērķi daļēji atmaksāt atbrīvošanas pabalsta saņēmēja kredītu.”

 10. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.punktu šādā redakcijā:

  „3.10. Jūrmalas pilsētas dome pārskaita atbrīvošanās pabalsta piešķiršanas lēmumā paredzēto summu uz darījuma kontu vai kredītiestādes norādīto kontu šo noteikumu 3.7., 3.8. vai 3.9.punkta noteiktajā kārtībā, ja ir iegūtas ziņas par attiecīgā nekustamā īpašuma tiesību pāreju atbrīvošanas pabalsta saņēmējam, kā arī tad, ja Dzīvokļu nodaļa nav konstatējusi citus juridiskus šķēršļus pabalsta summas pārskaitīšanai.”

 11. Saistošie noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics