Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 19.03.2010. Stājas spēkā 20.03.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 5.maija 24.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 14.janvārī Nr.3

Protokols Nr.1, 18.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
261 .panta pirmo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”:

  1. Izteikt saistošo noteikumu 1.4.punkta otro teikumu šādā redakcijā: „Atzinuma derīguma termiņš ir trīs mēneši.”.

  2. Izteikt saistošo noteikumu 1.6.punktu šādā redakcijā:

    „1.6. Dzīvokļu komisijas lēmumu par personas reģistrēšanu vai lēmumu, ar kuru atteikta personas reģistrēšana palīdzības reģistrā vai izslēgšana no palīdzības reģistra, var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, bet Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu, ar kuru sākotnējais lēmums atstāts negrozīts, likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt administratīvajā tiesā.”

  3. Izteikt saistošo noteikumu 1.8.punktu šādā redakcijā:

    „1.8. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par pabalsta piešķiršanu ir spēkā trīs mēnešus no pieņemšanas dienas. Pastāvot objektīviem apstākļiem, kurus atzinusi Dzīvokļu komisija, lēmuma spēkā esamības laikā Jūrmalas pilsētas dome var pagarināt šajā punktā minēto trīs mēnešu termiņu.”

  4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

un PDF