Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 28.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 9. augustāNr.26

Protokols Nr.16, 71.punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām
un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā,
Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada
10.augusta lēmumu Nr.765 “Par detālplānojuma
Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām
un Lielupi grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3”

1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projektu zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstos „Jūrmalas Ziņas” un „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics