Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.02.2021. Stājas spēkā 06.02.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26
“Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām
un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā,
Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošos noteikumus Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF