Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2009.gada 25.jūnija 49.saistošajiem noteikumiem
Spēkā esošā redakcija
2007.gada 30. augustāNr.33

Protokols Nr.17, 5.punkts

Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 26.panta 4. daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu

I Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – PAŠVALDĪBAS) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk tekstā - STUDĒJOŠAIS) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk tekstā - KREDĪTS) saņemšanai no kredītiestādes.

2. Tiesības uz PAŠVALDĪBAS galvojumu KREDĪTA saņemšanai ir :

2.1. bārenim;

2.2. invalīdam, kuram viens no vecākiem ir miris, viens no vecākiem ir I vai II grupas invalīds;

2.3. personai no maznodrošinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

3. Papildus 2.punktā noteiktajām prasībām personai ir jābūt :

3.1. Latvijas pilsonim vai personai, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase;

3.2. deklarētai dzīvesvietai Jūrmalas pilsētā;

4. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts STUDĒJOŠAJIEM, kuriem ir noteikta mācību maksa. Pilna laika STUDĒJOŠIE var saņemt galvojumu gan studiju kredītam, gan studējošā kredītam. Nepilna laika STUDĒJOŠIE var saņemt galvojumu tikai studiju kredītam, un kuri no mācībām brīvajā laikā vismaz 1 gadu strādā PAŠVALDĪBĀ vai tās iestādēs.

5. Galvojumu izsniedz, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un vienošanos (turpmāk tekstā - VIENOŠANĀS) par galvojumu (paraugs pielikumā Nr.1), ko slēdz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs un STUDĒJOŠAIS. Pēc VIENOŠANĀS noslēgšanas Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā STUDĒJOŠAJAM ir paredzēts ņemt kredītu.

6. PAŠVALDĪBA un STUDĒJOŠAIS vienojas par ne mazāk kā divu gadu ilgu darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību vai tās iestādēm pēc STUDĒJOŠĀ studiju pabeigšanas.

II Galvojuma sniegšanas kārtība

7. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:

7.1. STUDĒJOŠĀ pieteikums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju gadu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru;

7.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;

7.3. izziņa par savu deklarēto dzīvesvietu, par atbilstību PAŠVALDĪBAS noteiktajam trūcīgās ģimenes (personas) statusam (ja periods, kurā noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, beidzas laikā, kad tiek izskatīts jautājums par galvojuma sniegšanu, galvojuma ņēmējam atkārtoti jāiesniedz izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam);

7.4. STUDĒJOŠĀ apliecinājums, ka:

7.4.1. STUDĒJOŠAJAM nav radinieku - vecāku, brāļu, māsu, kas var sniegt galvojumu;

7.4.2. STUDĒJOŠAJAM vai viņa radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām un STUDĒJOŠĀ bērniem nav nekustamā īpašuma vai vērtspapīru, kas varētu būt kredīta nodrošinājums;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 25.jūnija 49.saistošajiem noteikumiem

7.5. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī ar apstiprinājumu par tiesībām ņemt kredītu;

7.6. vienošanās (ja tāda ir) kopija ar darba devēju - Jūrmalas pilsētas domi vai tās iestādi, par darba nodrošinājumu pēc studiju beigšanas;

7.7. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

8. Priekšroka galvojuma saņemšanai tiek dota STUDĒJOŠAJAM, kurš ir noslēdzis vienošanos ar Jūrmalas pilsētas domi vai tās iestādi par darba nodrošinājumu pēc studiju pabeigšanas.

9. Pieteikumus KREDĪTA saņemšanai kopā ar pievienotajiem dokumentiem pieņem ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotās darba grupas (turpmāk tekstā – DARBA GRUPA) sekretārs.

10. DARBA GRUPA sniedz atzinumu par kredīta galvojuma piešķiršanu un sagatavo vienošanās projektu par galvojuma saņemšanu.

11. DARBA GRUPA vienu reizi mēnesī izskata un izvērtē STUDĒJOŠO pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par galvojuma sniegšanu, un 5 darba dienas iepriekš iesniedz to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejā.

12. Ja STUDĒJOŠAIS iesniedzis pieteikumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, DARBA GRUPAI ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot STUDĒJOŠAJAM. Ja STUDĒJOŠAIS noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, DARBA GRUPAI ir tiesības paziņot, ka galvojuma pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.

13. STUDĒJOŠO var uzaicināt uz DARBA GRUPAS sēdi un Jūrmalas pilsētas domes sēdi, kur tiks izskatīts jautājums par galvojuma sniegšanu. DARBA GRUPAI un Jūrmalas pilsētas domes deputātiem ir tiesības uzdot STUDĒJOŠAJAM jautājumus, kas saistīti ar galvojuma sniegšanu un kredīta ņemšanu. Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai arī lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.

14. Pēc labvēlīga Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs paraksta DARBA GRUPAS sagatavoto VIENOŠANOS starp STUDĒJOŠO un PAŠVALDĪBU par galvojuma saņemšanu.

15. Pēc VIENOŠANĀS noslēgšanas DARBA GRUPA sagatavo KREDĪTA galvojuma līgumu ar konkrētu kredītiestādi, kuru paraksta kredītiestādes pilnvarots pārstāvis un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

III. Nobeiguma noteikumi

16. Par galvojuma sniegšanas atteikumu STUDĒJOŠAJAM tiek paziņots rakstveidā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. DARBA GRUPAS faktisko rīcību personai ir tiesības apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18. Jūrmalas pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.5.punkts)

VIENOŠANAS PAR GALVOJUMU STUDIJU KREDĪTA

SAŅEMŠANAI Nr.

Jūrmalā, 2007. gada _______________

Jūrmalas pilsētas dome, turpmāk tekstā – Galvinieks, kuru pārstāv Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs _______________, kas darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 31.08.2005. saistošiem noteikumiem Nr.13 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un , turpmāk tekstā – Galvojuma ņēmējs, personas kods: ; dzīves vieta: , Rīga, LV- ; pase: , izdota: , no otras puses, noslēdz sekojošo vienošanos:

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

Galvinieks, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. sniedz galvojumu par parāda saistībām, ko Galvojuma ņēmējs uzņemas studiju kredīta (turpmāk tekstā – Kredīts) saņemšanai no (turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starp Banku un Galvojuma ņēmēju noslēgto (turpmāk tekstā – Galvenais līgums).

2. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Galvojuma ņēmējs uzņemas pret Galvinieku visas saistības, kas izriet no Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Galvojuma ņēmējs garantē, ka viņš izpildīs visas Galvenā līgumā uzņemtās saistības.

2.3. Galvinieks apņemas uzņemties Galvojuma ņēmēja saistības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izsniegto galvojumu un šo Vienošanos.

2.4. Galviniekam ir regresa tiesības pret Galvojuma ņēmēju par visu summu, ko Galvinieks ir samaksājis sakarā ar Bankas prasījumu par Galvenā līguma izpildi.

2.5. Galvojuma ņēmējs apņemas 10 dienu laikā rakstiski sniegt Galviniekam vispusīgu informāciju, t.sk. par izmaiņām iesniegtajos dokumentos, dzīves vietas maiņu, maznodrošinātā statusa zaudēšanu, par maksātnespēju, par studiju pabeigšanu un pārtraukšanu, par aizdevuma summas dzēšanu, par Galvenajam līgumam pievienotā parāda atmaksas grafika izpildi, par izmaiņām Galvenajā līgumā u.c.

Galvojuma ņēmējs atbild Galviniekam par sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.

2.6. Galvojuma ņēmējs apņemas Vienošanās darbības laikā bez Galvinieka piekrišanas neatsavināt un nedāvināt savu zemesgrāmatā reģistrēto nekustamo īpašumu un savus CSDD reģistrētos transporta līdzekļus.

2.7. Galvojuma ņēmējs apņemas pārskaitīt visu viņam pienākošo darba samaksu un citus jebkādus ienākumus uz Bankas kontu un nodrošināt šajā kontā Galvenajā līguma noteikto maksājumu veikšanai naudas līdzekļus nepieciešamajā apjomā, kā to paredz Galvenais līgums.

2.8. Galvinieka galvojums samazinās par summu, kas tiek dzēsta bankā jebkuru iemeslu dēļ. Galvojums izbeidzas ar ikvienu notikumu, kas atsvabina Galvojuma ņēmēju.

2.9. Galvinieks ir tiesīgs kontrolēt Vienošanās izpildi, pieprasīt un saņemt jebkuru informāciju un jebkurus dokumentus, kas skar Vienošanos.

2.10. Gadījumā, ja Galvojuma ņēmējs nepilda saistības sakarā ar Galveno līgumu un Vienošanos, Galvinieks bez Galvojuma ņēmēja sevišķas piekrišanas sniedz informāciju par parādu Studiju fondam publicēšanai tīklā “Internet”, Latvijas Bankas Parādnieku reģistram, kā arī jebkurā veidā publisko ziņas par saistību nepienācīgu izpildi.

2.11. Galviniekam ir tiesības prasīt Galvojuma ņēmējam pēc studiju pabeigšanas vismaz 2 (divus) gadus nostrādāt kādā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām vai iestādēm.

3. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ

3.1. Vienošanās stājas spēkā ar Galvojuma līguma starp Galvinieku un Banku parakstīšanas brīdi.

3.2. Vienošanās darbojas līdz pilnīgai no Galvenā līguma un Vienošanās izrietošo saistību izpildei.

4. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

4.1. Strīdus, kas rodas par Vienošanos vai tās izpildi, puses risina pārrunu ceļā, bet ja netiek panākta vienošanās, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. Galviniekam ir tiesības iesniegt Latvijas Republikas tiesu iestādēs pieteikumu par Vienošanās saistību bezstrīdus piespiedu izpildi.

4.2. Visus jautājumus, kas nav atrisināti Vienošanā, reglamentē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

4.3. Vienošanās 1.punktā norādītā Līguma Bankas apliecināta kopija un Galvojuma līgums ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

4.4. Visiem Vienošanās grozījumiem jābūt noformētiem rakstveidā un pušu parakstītiem.

4.5. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Galvinieka un otrs pie Galvojuma ņēmēja.

5. Pušu REKVIZĪTI un paraksti:

Galvinieks:

Galvojuma ņēmējs:

Jūrmalas dome

……………..

LR nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357

…………………….

Jomas ielā 1/5

Rīga, LV-2015

Konta Nr. LV

……………………..

a/s

………………………….

kods:

………………………..

Jūrmalas domes priekšsēdētājs


Lejupielāde: DOC un PDF