Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku 10.06.2024. ar domes 2024.gada 25.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 22. novembrīNr.61

Protokols Nr.22, 37.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1182
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Kadiķu ielā 29”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics