Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 17.nolikumu
Grozījumi ar Domes 2010.gada 25.februāra 34.nolikumu

2008.gada 31.janvārīNr.9

Protokols Nr.3, 14.punkts

Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja (turpmāk tekstā - Birojs) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

1.2. Birojs ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

1.3. Biroju izveido un likvidē, kā arī Biroja darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

1.4. Birojs savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Jūrmalas pilsētas iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

2. Biroja uzdevumi

2.1. Biroja galvenie uzdevumi ir:

2.1.1. izstrādāt Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvos aktus iepirkumu procedūru organizēšanai un veikšanai;

2.1.2. veikt iepirkumu procedūras publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai, sagatavojot iepirkumu dokumentus atbilstoši LR reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz iepirkumu pasūtītāju pieprasījumiem;

2.1.3. sagatavot publisko iepirkumu procedūru dokumentus iepirkumu komisijām, nodrošinot iepirkumu procedūru dokumentēšanu;

2.1.4. sagatavot un saskaņot publisko iepirkumu līgumus, kontrolēt to atbilstību iepirkumu procedūru dokumentiem un komisijas lēmumiem;

2.1.5. izveidot iepirkumu datu bāzi, to pastāvīgi aktualizējot un pilnveidojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.1.6. sniegt metodisku palīdzību publisko iepirkumu procedūru organizēšanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām;

2.1.7. apkopot un sastādīt statistisko informāciju par iepirkumiem Jūrmalas pilsētas domē, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, iesniegt atskaites LR Iepirkumu uzraudzības birojam un domes vadībai pēc tās pieprasījuma;

2.1.8. nodrošināt informācijas par iepirkumiem pieejamību sabiedrībai, to publicējot domes mājas lapā internetā ciktāl to pieļauj normatīvie akti;

2.1.9. izskatīt juridisko vai fizisko personu iesniegumus un sagatavot atzinumus par iepirkumu procedūru tiesiskumu un to organizēšanas un veikšanas likumību;

2.1.10. pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domes intereses LR Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;

2.1.11. nodrošināt Birojā esošo iepirkumu procedūru dokumentu noformēšanu, sakārtošanu un glabāšanu atbilstoši LR normatīvo dokumentu prasībām un Jūrmalas pilsētas domē apstiprinātajai lietu nomenklatūrai;

2.1.12. nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu atbilstoši domes struktūrvienību iesniegtajiem priekšlikumiem, tā saskaņošanu ar izpilddirektoru un tā aktualizēšanu atbilstoši izpildei.

3. Biroja vadība un struktūra

3.1. Biroju vada Biroja vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Biroja vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Biroja vadītāju pieņem darbā Jūrmalas pilsētas dome.

3.2. Biroja vadītājs organizē Biroja nodoto uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Biroja uzdevumu un augstākstāvošo amatpersonu rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

3.3. Birojam ir šāda daļa – Iepirkumu organizēšanas daļa, kuras uzdevumi noteikti Biroja galvenajos uzdevumos. Grozījumi ar Domes 2010.gada 25.februāra 34.nolikumu

3.4. Daļu vada daļas vadītājs, kuru kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Daļas vadītājs ir tieši pakļauts Biroja vadītājam. Daļas vadītāju pieņem un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors pēc Biroja vadītāja ieteikuma.Grozījumi ar Domes 2010.gada 25.februāra 34.nolikumu

3.5. Daļas vadītājs nosaka Daļas darbinieku pienākumu sadali un organizē Daļai nodoto pienākumu izpildi.Grozījumi ar Domes 2010.gada 25.februāra 34.nolikumu

3.6. Daļas vadītājs ir atbildīgs par daļas uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.Grozījumi ar Domes 2010.gada 25.februāra 34.nolikumu

3.7. Daļu darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Daļu darbiniekus (izņemot Biroja vadītāju) pieņem darbā pamatojoties uz Biroja vadītāja ieteikumu.Grozījumi ar Domes 2010.gada 25.februāra 34.nolikumu

4. Biroja darbinieku pienākumi un tiesības

4.1. Biroja darbinieku amata pienākumus nolikumā noteikto uzdevumu izpildē nosaka izpilddirektors, darba līgumi un amata apraksti.

4.2. Biroja darbinieki saskaņā ar nolikumu pilda citus Biroja vadītāja noteiktos līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

4.3. Darbiniekam ir tiesības iesniegt Biroja vadītājam priekšlikumus darba uzlabošanai.

4.4. Uzdevumu izpildei Biroja darbinieki sadarbojas ar citām Jūrmalas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām.

4.5. Darba organizācijas kārtību Birojā nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora izdotie iekšējie normatīvie akti.

4.6. Biroja vadītāja prombūtnes laikā Biroja darbu vada ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu noteikts Biroja darbinieks.

4.7. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

4.8. Biroja darbiniekiem ir tiesības:

4.8.1. pieprasīt un darbam nepieciešamo informāciju no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām;

4.8.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sadarboties ar citām valsts institūcijām;

4.8.3. piesaistīt iepirkumu komisijās iepirkumu pasūtītāju pārstāvjus, iepirkumu lietpratējus un ekspertus, saskaņojot ar izpilddirektoru;

4.8.4 iepazīties ar iepirkumu organizēšanas pieredzi citās Latvijas, ārvalstu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties semināros un konferencēs, nodrošinot biroja darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

5. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

5.1. Biroja izdoto administratīvo aktu privātpersona apstrīd pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora, ja speciālajā likumā nav noteikts citādi. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

5.2. Nodaļas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Biroja vadītāja.

6. Pārejas noteikumi

6.1.Nolikums stājas spēkā 2008.gada 1.februārī.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF