Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 5.marta 22.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 21.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 12.nolikumu

2013.gada 12.septembrīNr. 17

protokols Nr. 22, 5. punkts

Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Pilsētsaimniecības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk- pašvaldības) administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināt pašvaldības īpašumu objektu projektēšanu, kapitālo celtniecību un remontu, kā arī nodrošināt pašvaldības iepirkumu veikšanas tiesiskumu. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 12.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Būvniecības nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Iepirkumu birojs un Saimniecības nodaļa. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 21.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu

II Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanu, pašvaldības īpašuma objektu kapitālās celtniecības darbus, pašvaldības īpašuma objektu kapitālā un kārtējā remonta darbus; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 12.nolikumu; Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu

6.2. nodrošināt pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu satiksmes organizēšanu atbilstoši pašvaldības kompetencei; Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu

6.3. plānot un koordinēt pašvaldības administratīvās teritorijas apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu, kā arī kontrolēt ar to saistīto līgumsaistību izpildi;

6.4. piedalīties pilsētas dabas pamatnes, parku, apstādījumu un ainavu stratēģijas plānošanā;

6.5. nodrošināt pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; Svītrots ar domes 2014.gada 9.oktobra 21.nolikumu

6.6. veikt domes deputātu un struktūrvienību materiāli tehnisko apgādi, izņemot tādu, kas ietilpst Administratīvi Juridiskās pārvaldes Informātikas nodaļas kompetencē; kontrolēt materiālo resursu izlietošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un izmantošanu; Svītrots ar domes 2014.gada 9.oktobra 21.nolikumu

6.7. izstrādāt pašvaldības iekšējos normatīvos aktus iepirkumu organizēšanai un veikšanai;

6.8. nodrošināt pašvaldības (domes un pārējo iestāžu) iepirkumu komisiju darbu iepirkumu veikšanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.9. pārraudzīt iepirkumu veikšanas norisi pašvaldībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.10. veikt centralizētos iepirkumus pašvaldības vajadzībām.

III Nodaļu uzdevumi

7. Būvniecības nodaļas uzdevumi ir: Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu

7.1. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanu, pašvaldības īpašuma objektu kapitālās celtniecības darbus, pašvaldības īpašuma objektu kapitālā un kārtējā remonta darbus, ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remonta un uzturēšanas darbus, ceļa zīmju un virzienu rādītāju izvietošanu pilsētā, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu pilsētas ielās, luksoforu objektu rekonstrukciju un izbūvi pilsētā, mākslīgo būvju (tiltu, ceļa pārvadu, grāvju un citu) remonta un uzturēšanas darbus, ēku nojaukšanu; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 12.nolikumu

7.2. apsekot remontam paredzētos pašvaldības īpašumā vai citādi turējumā atrodošos īpašumus, veikt tehniskā stāvokļa novērtēšanu un remontam nepieciešamo izmaksu aprēķinu;

7.3. pieņemt apmaksai izpildītos darbus, kontrolēt pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

7.4. izstrādāt ar būvniecības jautājumiem saistītos domes iekšējos normatīvos aktus, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu;

7.5. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot projekta dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā būvniecības objektiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

7.6. sagatavot atzinumus domes lēmumu projektiem un nomas līgumu projektiem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

7.7. sniegt priekšlikumus par pašvaldības kapitālās celtniecības un remonta darbu perspektīvo programmu izstrādi;

7.8. sniegt priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē par valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizāciju pašvaldības objektu būvniecības jautājumos;

7.9. saskaņot līgumu projektus par būvniecības darbu izpildi, kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi;

7.10. izveidot darbam nepieciešamās datu bāzes un nodrošināt to aktualizāciju;

7.11. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē;

7.12. sagatavot priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.13. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domē apstiprināto lietu nomenklatūru.

8. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas uzdevumi ir:

8.1. sagatavot priekšlikumus par pašvaldības īpašuma publiski lietojamo teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu;

8.2. plānot, organizēt darbu un kontrolēt līgumsaistību izpildi pilsētas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbiem:

8.2.1. ceļu uzturēšanā un labiekārtošanā sarkano līniju robežās:

8.2.1.1. ielu braucamās daļas tīrīšana;

8.2.1.2. ietvju tīrīšana;

8.2.1.3. zaļo zonu kopšana;

8.2.1.4. puķu u.c. augu stādījumu izveidošana un kopšana;

8.2.1.5. ielu koku vainagu veidošana;

8.2.1.6. nokaltušo, mazvērtīgo un avārijas koku nociršana;

8.2.1.7. nocirsto koku celmu izfrēzēšana un zāliena atjaunošana;

8.2.1.8. autobusu pieturu aprīkojuma uzstādīšana un pieturu kopšana;

8.2.1.9. ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājumu stabiņu uzstādīšana un uzturēšana;

8.2.1.10. soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana un uzturēšana;

8.2.2. pilsētas apstādījumu izveidošanā, pilsētas parku un skvēru apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

8.2.3. pludmales apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

8.2.4. pludmales aprīkojuma izgatavošanā un uzstādīšanā;

8.2.5. pludmales kārklu joslas apzāģēšanā un stādīšanā;

8.2.6. pilsētas teritoriju sanitārā uzturēšanā (atkritumu izvešana, klejojošu dzīvnieku izķeršana, atkritumu urnu un konteineru izvietošana u.c.);

8.2.7. plānot un organizēt sadzīves un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā;

8.2.8. meliorācijas grāvju apsaimniekošanā;

8.2.9. mežu kopšanā (ainavu kopšanas cirtes, sanitārās cirtes, atvasāju nopļaušana, stādījumu kopšana);

8.2.10. atkritumu savākšanā mežos;

8.2.11. mežu atjaunošanā (stādīšanā);

8.3. veikt pilsētas mežu un apstādījumu uzraudzību un apsaimniekošanu;

8.4. pārzināt pilsētas mežus un apstādījumus, to apsaimniekošanu un uzraudzību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pašvaldības mežu inventarizācijai un apstādījumu attīstības koncepcijai, neatkarīgi no to īpašuma formas;

8.5. kontrolēt uzņēmēju un individuālo komersantu izpildīto darbu līgumsaistību garantijas.

8.6. pieņemt apmaksai kvalitatīvi izpildītos darbus, kontrolēt budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

8.7. piedalīties pilsētas budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

8.8. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

8.9. domes priekšsēdētāja, vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

8.10. nodrošināt domes Koku vērtēšanas komisijas darbu;

8.11. piedalīties pilsētas publisko apstādījumu plānu izstrādē;

8.12. sniegt atzinumus attīstības priekšlikumiem mežu jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, tehniskajiem projektiem, transformācijām u.c.);

8.13. sagatavot priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizācijai pilsētas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu izpildei;

8.14. piedalīties ar pilsētas apsaimniekošanas un labiekārtošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

8.15. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros;

8.16. sagatavot atzinumus par domes lēmumu projektiem un nomas līgumu projektiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

8.17. sagatavot ekonomiskos pārskatus valsts vai pašvaldības institūcijām pēc to pieprasījuma par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.

9. Iepirkumu biroja uzdevumi ir:

9.1. izstrādāt pašvaldības iekšējos normatīvos aktus pašvaldības iestāžu iepirkumu organizēšanai un veikšanai;

9.2. veikt iepirkumu procedūras publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai, sagatavojot iepirkumu dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz iepirkumu pasūtītāju - domes struktūrvienību un budžeta iestāžu pieprasījumiem;

9.3. veikt centralizētos publiskos iepirkumus;

9.4. pārbaudīt un saskaņot publisko iepirkumu līgumus, kontrolēt to atbilstību iepirkumu dokumentiem un iepirkumu komisiju lēmumiem;

9.5. izveidot iepirkumu datu bāzi, to pastāvīgi aktualizējot un pilnveidojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.6. sniegt metodisku palīdzību publisko iepirkumu procedūru organizēšanā pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām;

9.7. apkopot un sastādīt statistisko informāciju par iepirkumiem domē, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, sniegt attiecīgus pārskatus Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojam un domes vadībai pēc pieprasījuma;

9.8. izskatīt juridisko vai fizisko personu iesniegumus un sagatavot atzinumus par iepirkumu procedūru tiesiskumu un to organizēšanas un veikšanas likumību;

9.9. pārstāvēt domes intereses Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, saskaņojot to ar Tiesvedības nodaļu;

9.10. sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm un pieprasīt informāciju par pretendentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

9.11. nodrošināt birojā esošo iepirkumu procedūru dokumentu noformēšanu, sakārtošanu un glabāšanu atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām un Jūrmalas pilsētas domē apstiprinātajai lietu nomenklatūrai, kā arī veidot biroja lietu nomenklatūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Saimniecības nodaļas uzdevumi ir: Svītrots ar domes 2014.gada 9.oktobra 21.nolikumu

10.1. nodrošināt domes deputātu un domes struktūrvienību darbībai nepieciešamos darba apstākļus;

10.2. nodrošināt pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.3. nodrošināt telpās normatīvo aktu prasību ievērošanu ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba aizsardzībā;

10.4. nodrošināt elektroapgādes, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu racionālu izmantošanu;

10.5. organizēt nepieciešamā inventāra, mēbeļu, iekārtu, tehnikas un materiālu iegādi, to uzglabāšanu, uzskaiti un sadali, nodrošināt pamatlīdzekļu saglabāšanu, organizēt un piedalīties to inventarizācijās;

10.6. nodrošināt domes administratīvās ēkas Jomas ielā 1/5 telpu kosmētisko remontu un domes inventāra remontu;

10.7. nodrošināt kancelejas preču, papīra iegādi un lietvedības materiālu pasūtīšanu;

10.8. nodrošināt domes ēkā un garāžās Jomas ielā 1/5 kārtību un tīrību, nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

10.9. organizēt un nodrošināt domes darbiniekiem nepieciešamo telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti un racionālu izmantošanu un servisu;

10.10. nodrošināt biroja tehnikas (kopētāji, faksi, telefona aparāti, mobilie telefona aparāti, papīra iznīcinātāji, prezentācijas tehnika u.t.t.) iegādi, organizēt šīs tehnikas apkopi un remontu;

10.11. nodrošināt transportlīdzekļu iegādi domes vajadzībām, organizēt un koordinēt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu domes darbinieku, viesu un nepieciešamo kravu pārvadāšanai, nodrošināt degvielas u.c. apkopes līdzekļu iegādi, transportlīdzekļu uzturēšanu tehniskā kārtībā un remontu, civiltiesisko apdrošināšanu;

10.12. sniegt materiāli tehnisko nodrošinājumu domes prezentāciju un pasākumu organizēšanā;

10.13. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

10.14. uzturēt un kontrolēt pašvaldības nodevas iekasēšanas sistēmu „Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”;

10.15. saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām, domes vadības uzdevumā, nodrošināt likuma prasību ievērošanu domes struktūrvienībās;

10.16. koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu pašvaldības budžeta iestādēs un aģentūrās;

10.17. sagatavot domes lēmumu projektus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

IV Pārvaldes tiesības

11. Pārvaldei ir tiesības:

11.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

11.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

11.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos.

V Nodaļu tiesības

12. Papildus Būvniecības nodaļai ir šādas tiesības: Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu

12.1. Nodaļas vadītājs ir tiesīgs parakstīt: Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 27.nolikumu

12.1.1. tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

12.1.2. atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā un par nodaļas izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi;

12.1.3. projekta dokumentāciju kapitālās celtniecības, rekonstrukcijas un remonta darbiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās; Svītrots ar domes 2014.gada 10.aprīļa 12.nolikumu

12.1.4. nosacījumus detālplānojumu izstrādāšanai un atzinumus par izstrādāto detālplānojumu nodaļas kompetencē esošos jautājumos.

12.2. Papildus Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai ir tiesības izdot nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai un atzinumus par izstrādāto detālplānojumu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

VI Pārvaldes vadība un struktūra

13. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

14. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

15. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks, kurš ir viens no pārvaldes nodaļu vadītājiem, un kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītāja vietnieks ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pārvaldes vadītāja vietnieku nozīmē izpilddirektors, saskaņojot kandidatūru ar domes priekšsēdētāju un pārvaldes vadītāju.

16. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītāja vietnieks. Pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts pārvaldes nodaļas vadītājs.

17. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

18. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

19. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

20. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja vai vietnieka rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

21. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

22. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.

VII Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

23. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

24. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

25. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

26. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VIII Noslēguma jautājumi

27. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

28. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums”, 2010.gada 4 februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.25 „Jūrmalas pilsētas saimniecības nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikums Nr.23 „Jūrmalas pilsētas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums” 2008.gada 31.janvāra Jūrmalas pilsētas nolikums Nr.9 „ Jūrmalas pilsētas iepirkumu biroja nolikums”.

29. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF