Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 4.februāra 19. nolikumu

2008.gada 31.janvārīNr.14

Protokols Nr.3, 19.punkts

Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas (turpmāk tekstā - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

1.2. Nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

1.3. Nodaļu izveido un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

1.4. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Jūrmalas pilsētas iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1. Nodaļas galvenie uzdevumiir:

2.1.1. organizēt vides aizsardzības programmu izstrādāšanu ;

2.1.2. rūpēties par vides kvalitātes uzlabošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.1.3. pārzināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas resursu racionālu izmantošanu,Jūrmalas vides aizsardzības politikas plāna un rīcības programmas realizāciju savas kompetences ietvaros Jūrmalas administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām dabas un apstādījumu teritoriju aizsardzībā; gaisa aizsardzībā;ūdeņu aizsardzībā; atkritumu saimniecībā;meža apsaimniekošanā; īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. dabas objektu) apsaimniekošanā;. piesārņoto vietu attīrīšanā;

2.1.4. organizēt vides monitoringu, veidot un paplašināt dabas resursu lietotāju un vides piesārņotāju reģistrus, veikt vides datu informatīvo bāzu veidošanu un paplašināšanu;

2.1.5. sagatavot budžeta projektu vides aizsardzības jomā atbilstoši Jūrmalas vides aizsardzības rīcības programmai;

2.1.6. sniegt atzinumus attīstības priekšlikumiem vides aizsardzības jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, tehniskajiem projektiem, zemju transformācijām u.c.), kā arī atkritumu saimniecības jomā;

2.1.7. sniegt atzinumus par ietekmes uz vidi novērtējumu un organizēt IVN izstrādi pašvaldības attīstības programmām;

2.1.8. apzināt piesārņotās vietas Jūrmalas administratīvajā teritorijā un organizē piesārņojuma likvidēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.1.9. sniegt priekšlikumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei pirms atļaujas izsniegšanas A un B kategorijas piesārņojošām darbībām;

2.1.10. pārzināt A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības Jūrmalas administratīvajā teritorijā, sadarbībā ar valsts vides institūcijām piedalīties to kontrolē, sekmēt vides pārvaldības standartu ISO 14001 un “tīro tehnoloģiju” ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs un komercsabiedrībās;

2.1.11. pārzināt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas;

2.1.12. plānot un organizēt sadzīves un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā;

2.1.13. pārzināt publisko ūdeņu izmantošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.1.14. koordinēt Pasaules Vides Izglītības Fonda (FEE) Zilā Karoga programmas realizāciju Jūrmalas pilsētā;

2.1.15. veicināt ar vides izglītību saistītu programmu īstenošanu un ieviešanu pilsētā;

2.1.16. analizēt ārvalstu pieredzi un izmanto to pilsētvides aizsardzības sistēmas veidošanā;

2.1.17. sniegt informāciju sabiedrībai, kā arī sadarboties ar valsts vides institūcijām, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību vides aizsardzības jomā;

2.1.18. sadarboties ar līdzīgām formāla vai neformāla rakstura organizācijām ārzemēs un pārstāvēt Jūrmalas pilsētu ICLEI (Aģentūra pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai), kā arī UBC (Baltijas pilsētu savienības) Vides komisijā;

2.1.19. pārzināt pilsētas mežus, to apsaimniekošanu un uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Jūrmalas mežu inventarizācijai un attīstības koncepcijai neatkarīgi no to īpašuma formas;

2.1.20. veidot un paplašināt mežu datu informatīvo bāzi, izstrādāt monitoringa programmu un veikt monitoringu pilsētas mežos;

2.1.21. sagatavot budžeta projektu mežu apsaimniekošanas jomā atbilstoši Jūrmalas vides aizsardzības rīcības programmai un Jūrmalas apstādījumu attīstības koncepcijai;

2.1.22. sniedz atzinumus attīstības priekšlikumiem mežu jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, tehniskajiem projektiem, transformācijām u.c.), kā arī saskaņo apstādījumu projektus;

2.1.23. izskata un sniedz atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem;

2.1.24. izstrādāt priekšlikumus programmām un projektiem (meža un ielu apstādījumu atjaunošanai) apstādījumu apsaimniekošanā un aizsardzībā;

2.1.25. nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes Koku ciršanas atļauju izsniegšanu;

2.1.26. plānot un organizēt apstādījumos: koku vainagu veidošanu, nokaltušo, mazvērtīgo un avārijas koku nociršanu, nocirsto koku celmu izfrēzēšanu un zāliena atjaunošanu, pludmales kārklu joslas apzāģēšanu un stādīšanu;

2.1.27. sniegt priekšlikumus investīciju projekta piedāvājumu sagatavošanu vides problēmu risināšanai;

2.1.28. gatavot domes lēmuma projektus par meža zemes transformācijām;

2.1.29. organizēt piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesību limita sadali;

2.1.30. izstrādāt priekšlikumus un organizēt finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem un divpusējās sadarbības partneriem pilsētas vides politikas īstenošanai.

3. Nodaļas vadība un struktūra

3.1. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome.

3.2. Nodaļas vadītājs organizē Nodaļai nodoto uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Nodaļas uzdevumu un augstākstāvošo amatpersonu rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

3.3. Nodaļas darbiniekus pieņem un atbrīvo no darba domes izpilddirektors saskaņā ar Nodaļas vadītāja priekšlikumiem.

3.4. Nodaļai ir šāda daļa – Meža uzraudzības daļa, kuras uzdevumi noteikti Nodaļas galvenajos uzdevumos.

3.5. Daļu vada daļas vadītājs, kuru kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Daļas vadītājs ir tieši pakļauts Nodaļas vadītājam. Daļas vadītāju pieņem un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Nodaļas darbiniekus (izņemot Nodaļas vadītāju) pieņem darba pamatojoties uz Nodaļas vadītāja ieteikumu.

3.6. Daļas vadītājs nosaka daļas darbinieku pienākumu sadali un organizē daļai nodoto pienākumu izpildi.

3.7. Daļas vadītājs ir atbildīgs par daļas uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

3.8. Nodaļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros:

3.8.1. organizē nodaļas darbu un ir atbildīgs par Nodaļai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par Nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un nodaļas prasībām;

3.8.2. pārstāv Nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos ;

3.8.3. nosaka Nodaļas darbinieku pienākumu sadali;

3.8.4. nodrošina finansu un štatu disciplīnas ievērošanu;

3.8.5. ir tiesīgs parakstīt sekojošus izejošos dokumentus:

3.8.5.1. noteikumus detālplānojumiem un atzinumus par to atbilstību izsniegtajiem noteikumiem;

3.8.5.2. tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumos noteiktajos gadījumos;

3.8.5.3. atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā par pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi;

3.8.5.4. koku ciršanas atļaujas un atbildes fiziskām un juridiskām personām koku ciršanas jautājumos.

4. Darbinieku tiesības un pienākumi

4.1. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā.

4.2. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm.

4.3. Nodaļa darbinieki atbild par nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4.4. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs un amatpersonas atbilstoši amata aprakstā noteiktajai kompetencei.

4.5. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

4.6. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības:

4.6.1. pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām un Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām valsts iestādēm, sabiedriskajām organizācijām informāciju Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

4.6.2. izstrādāt Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projektus vides aizsardzības jomā;

4.6.3. iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Nodaļas darba uzlabošanai;

4.6.4. Pārvaldes galveno funkciju un uzdevumu risināšanā iesaistīt citas domes struktūrvienības un to speciālistus;

4.6.5. organizēt iepirkumus, kuru līgumcena ir mazāka par Publisko iepirkumu likumā noteikto līgumcenu slieksni, sākot no kura nepieciešams piemērot publisko iepirkumu procedūras. Iepirkumus saskaņot Iepirkumu birojā.

5. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

5.1. Pārvaldes izdoto administratīvo aktu privātpersona apstrīd pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

5.2 Nodaļas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Pārvaldes vadītāja.

6. Pārejas noteikumi

6.1. Nolikums stājas spēkā 2008.gada 1.februārī.

6.2. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1208 “Jūrmalas domes Vides aizsardzības nodaļas nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF